Трудовий потенціал підприємства: поняття, складові та методи оцінювання

Катерина Євгеніївна Корбут

Анотація


У даній роботі розглянуто основні трактування та погляди вчених на економічну категорію «трудовий потенціал». Наведено умови та фактори, що впливають на трудовий потенціал. Проведено класифікацію та надано загальну характеристику факторам, якими характеризується механізм формування трудового потенціалу. Визначено, проаналізовано та надано детальну характеристику основним компонентам та складовим трудового потенціалу підприємства. Узагальнено та розглянуто рівні прояву трудового потенціалу, та надано кожному з них пояснення. Надано загальну характеристику складових елементів трудового потенціалу працівників. Надано основні характеристики трудового потенціалу на макрорівні. Виокремлено та детально охарактеризовано основні видові прояви трудового потенціалу підприємства за рівнем агрегованості оцінок, за спектром охоплення можливостей, за характером участі у виробничо-господарському процесі та за місцем у соціально-економічній системі підприємства. Значна увага в роботі приділяється поглядам вчених на основні методи оцінювання трудового потенціалу підприємства.

Ключові слова


трудовий потенціал; трудовий потенціал підприємства; трудовий потенціал працівника; компоненти трудового потенціалу; елементи трудового потенціалу; методи оцінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Balabanova, L.V. and Sardak, O.B. (2006), Upravlinnja personalom, DonDUET, Donec'k.

Bilec'ka, K.V., «Trudovyj potencial jak chynnyk aktyvizacii' innovacijnyh procesiv», available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2932

Bogynja, D.P. and Grishnova, O.A. (2009), Osnovy ekonomiky praci, Znannja-Pres, Kyi'v, 313 p.

Gryn'ova, V.M. and Shul'ga, G.Ju. (2010), Ekonomika praci ta social'no-trudovi vidnosyny, Znannja, Kyi'v, 310 p.

Gryn'ova, V.M. and Pysarevs'ka, G.I. (2012), Upravlinnja kadrovym potencialom pidpryjemstva, monografija, Vyd. HNEU, Harkiv, 228 p.

Grishnova, O.A. (2011), Ekonomika praci ta social'no-trudovi vidnosyny, 5th ed., onovlene, Znannja, Kyi'v, 390 p.

Akulov, M.G., Drabanich, A.V. and Jevas', T.V. (2012), Ekonomika praci i social'no trudovi vidnosyny, CUL, Kyi'v, 328 p.

Kachan, Je.P., Djakiv, O.P., Ostroverhov, V.M., Prohorovs'ka, S.A. and Slivins'ka, N.M. (2006), Ekonomika praci ta social'no-trudovi vidnosyny, TDEU, Ternopil', 373 p.

Krushel'nyc'ka, Ja.V. (2003), Fiziologija i psyhologija praci, KNEU, Kyi'v, 367 p.

Mel'nyk, A.F., Vasina, A.Ju., Zheljuk, T.L. and Popovych, T.M. (2011), Nacional'na ekonomika, Znannja, Kyi'v, 463 p.

Osovs'ka, G.V. and Krushel'nyc'ka, O.V. (2003), Upravlinnja trudovymy resursamy, Kondor, Kyi'v, 224 p.

Ruban, V.M. and Pustovit, M.V. (2009), «Vyznachennja trudovogo potencialu v konteksti suchasnyh svitovyh ekonomichnyh transformacij», Ekonomika i upravlinnja, No. 6, pp. 78–83.

Dragan, O.I. (ed.) (2014), Upravlinnja personalom i ekonomika praci: teorija ta praktyka, kolektyvna monografija, VD «Vinichenko», Kyi'v, 298 p.

Shevchuk, L.T. (2003), Medyko-social'ni aspekty vykorystannja trudovogo potencialu: regional'nyj analiz i prognoz, L'viv, 489 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. 1. Балабанова Л.В. Управління персоналом : навч. посібник / Л.В. Балабанова, O.B. Сардак. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.
 2. Білецька К.В. Трудовий потенціал як чинник активізації інноваційних процесів / К.В. Білецька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2932.
 3. Богиня Д.П. Основи економіки праці : навч. посібник / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2009. –313 с.
 4. Гриньова В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга. – К. : Знання, 2010. – 310 с.
 5. Гриньова В.М. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія / В.М. Гриньова, Г.І. Писаревська. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 228 с.
 6. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О.А. Грішнова. – 5-те вид., оновлене.  К. : Знання, 2011.  390 с.
 7.  Економіка праці і соціально трудові відносини : навч. посібник / М.Г. Акулов, А.В. Драбаніч, Т.В. Євась та ін. – К. : ЦУЛ, 2012. – 328 с.
 8. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посібник / Є.П. Качан, О.П. Дяків, В.М. Островерхов, С.А. Прохоровська, Н.М. Слівінська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 373 с.
 9.  Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці : підручник / Я.В. Крушельницька. – К. : КНЕУ, 2003. – 367 с.
 10. Національна економіка : навч. посібник / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, Т.Л. Желюк, Т.М. Попович. – К. :Знання, 2011. – 463 с.
 11. Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / Г.В. Осовська, О.В. Крушельницька. – К. :Кондор, 2003. – 224 с.
 12. Рубан В.М. Визначення трудового потенціалу в контексті сучасних світових економічних трансформацій / В.М. Рубан, М.В. Пустовіт // Економіка і управління. – 2009. – № 6. – С. 78–83.
 13. Управління персоналом і економіка праці: теорія та практика : колектив. монографія / за заг. ред. проф. О.І. Драган. – Київ : ВД «Вініченко», 2014. – 298 с.
 14. Шевчук Л.Т. Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз /Л.Т. Шевчук. – Львів, 2003. – 489 с.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-102-108

Copyright (c) 2017 Катерина Євгеніївна Корбут

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.