Організаційно-методичні положення аудиту операцій з електронними грошима

А. П. Семенець

Анотація


Для отримання об’єктивної та неупередженої інформації про достовірність та повноту відображення операцій з електронними грошима на підприємстві необхідно проводити аудиторську перевірку. Результати зовнішнього аудиту операцій з електронними грошима допомагають управлінському персоналу підприємства оцінити ефективність та раціональність використання такого сучасного засобу платежу, як електронні гроші, а також перевірити справність функціонування служби внутрішнього контролю.
У роботі обґрунтовано організаційно-методичні положення процесу здійснення зовнішнього аудиту операцій з електронними грошима в частині уточнення організаційних положень здійснення аудиту операцій з електронними грошима, а саме визначення мети, завдання, суб’єктів та об’єктів аудиту та джерел інформації. Відповідно, метою аудиту операцій з електронними грошима є надання неупередженої думки аудитора про достовірність фінансової звітності підприємства в частині операцій з електронними грошима.
У межах даного дисертаційного дослідження об’єктом зовнішнього аудиту є операції з електронними грошима, адже електронні гроші є новим та сучасним об’єктом обліку, а тому необхідним є розробка науково обґрунтованого порядку проведення зовнішнього аудиту досліджуваного об’єкта.
Предметом зовнішнього аудиту операцій з електронними грошима є сукупність господарських операцій з розрахунків електронними грошима, тобто операції з їх придбання та погашення та достовірність відображення інформації про них у фінансовій звітності.
У процесі дослідження визначено порядок здійснення процедур зовнішнього аудиту за етапами процесу аудиту електронних грошей на підприємстві, що дозволило підтвердити правильність відображення в обліку нового та сучасного засобу такого платежу, як електронні гроші.
Наведені пропозиції спрямовані на полегшення роботи аудитора в процесі здійснення аудиторської перевірки операцій з електронними грошима.


Ключові слова


гроші; електронні гроші; аудит; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Biluha, M.T. (2000), Audyt, Kyi'v, available at: http://bibliograph.com.ua/audit-2/20.htm

Dacenko, G.V. and Levchenko, I.A. (2013), «Audyt ta inspektuvannja groshovyh koshtiv i kasovyh operacij6 sut', problemni aspekty ta shljahy i'h podolannja», Visnyk Dnipropetrovs'kogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 7 (4), pp. 210–216.

«Pro audytors'ku dijal'nist'» (1999), Zakon Ukrai'ny, vid 22 kvitnja, N 3125-XII, Verhovna Rada Ukrai'ny, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3125-12

Korin'ko, M.D. (2014), «Audytors'kyj kontrol' groshovyh koshtiv», Biznes ta intelektual'nyj kapital, Intelekt HHI, No. 6, pp. 80–85, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/int_XXI_2014_6_12.pdf

Melihova, T.O. and Manojlo, T.V. (2013), «Rozrobka programy audytu kasovyh operacij dlja pidvyshhennja efektyvnosti dijal'nosti pidpryjemstva», Biznes-ekonomika, finansy, oblik i audyt, Serija Regional'na biznes-ekonomika ta upravlinnja, No. 2 (38), pp. 97–106, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Rbetu_2013_2_17.pdf

Mel'nychenko, O.V. (2014), «Audyt elektronnyh groshej za mizhnarodnymy standartamy», Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 6, Vol. 1, pp. 115–122, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vchnu_ekon_2014_6(1)__24.pdf

Mel'nychenko, O.V. (2014), «Organizacija audytu elektronnyh groshej v bankah», Finansy ta bankivs'ka sprava, Serija Problemy ekonomiky, No. 4, pp. 369–375, available at: http://www.problecon.com/pdf/2014/4_0/369_375.pdf

Mizhnarodna federacija buhgalteriv (2015), «Mizhnarodni standarty kontrolju jakosti, audytu, ogljadu, inshogo nadannja vpevnenosti ta suputnih poslug», vydannja 2014 roku, Ch. I, Mizhnarodna federacija buhgalteriv, APU, Kyi'v, 986 p., available at: http://www.apu.com.ua/attachments/article/290/ Audit_2015_1_all.pdf

Panteljejev, V.P. (2005), Audyt, konspekt lekcij dlja studentiv, Kyi'v, available at: http://polka-knig.com.ua/book.php?book=14

Rudnyc'kyj, V.S. (1998), Metodologija i organizacija audytu, Ekonomichna dumka, Ternopil', 196 p.

Skorba, O.A. (2007), «Audyt groshovyh koshtiv», Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi' systemy Ukrai'ny, Zb-k nauk. prac', Vol. 22.0, DVNZ «Ukrai'ns'ka akademija bankivs'koi' spravy Nacional'nogo banku Ukrai'ny», Sumy, pp. 78–82.

Smetanko, O.V. (2011), «Vnutrishnij audyt operacij z groshovymy koshtamy v akcionernyh tovarystvah Ukrai'ny», available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/znpen/2011_7/12VAO.pdf

Shalimova, N.S. (2010), «Zovnishnij kontrol' jakosti audytu: mizhnarodnyj dosvid ta vitchyznjana praktyka», Visnyk Hmel’nyc’kogo nacional’nogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 2, Vol. 2, pp. 173–177, available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_2_2/pdf/173-177.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Білуха М.Т. Аудит : підручник / М.Т. Білуха. – Київ, 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bibliograph.com.ua/audit-2/20.htm.
 2. Даценко Г.В. Аудит та інспектування грошових коштів і касових операцій6 суть, проблемні аспекти та шляхи їх подолання / Г.В. Даценко, І.А. Левченко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Економіка. – Вип. 7 (4). – 2013. – С. 210–216.
 3. Закон України «Про аудиторську діяльність» : від 22.04.1999. – № 3125-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.
 4. Корінько М.Д. Аудиторський контроль грошових коштів / М.Д. Корінько // Бізнес та інтелектуальний капітал. Інтелект ХХІ. – № 6. – 2014. – С. 80–85 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/int_XXI_2014_6_12.pdf.
 5. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло // Бізнес-економіка, фінанси, облік і аудит. Серія : Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2013. – № 2 (38). – С. 97–106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Rbetu_2013_2_17.pdf.
 6. Мельниченко О.В. Аудит електронних грошей за міжнародними стандартами / О.В. Мельниченко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – № 6. – Т. 1. – С. 115–122 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vchnu_ekon_2014_6(1)__24.pdf.
 7. Мельниченко О.В. Організація аудиту електронних грошей в банках / О.В. Мельниченко // Фінанси та банківська справа. Серія : Проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 369–375 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.problecon.com/pdf/2014/4_0/369_375.pdf.
 8. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг : видання 2014 року. Ч. І. – Київ : Міжнародна федерація бухгалтерів ; АПУ, 2015. – 986 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/attachments/article/290/ Audit_2015_1_all.pdf.
 9. Пантелєєв В.П. Аудит : конспект лекцій з курсу «Аудит» для студентів / В.П. Пантелєєв. – Київ, 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://polka-knig.com.ua/book.php?book=14.
 10. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту / В.С. Рудницький. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 196 с.
 11. Скорба О.А. Аудит грошових коштів / О.А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Зб-к наук. праць. – 2007. – Вип. 22.0. – Суми : ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України». – С. 78–82.
 12. Сметанко О.В. Внутрішній аудит операцій з грошовими коштами в акціонерних товариствах України / О.В. Сметанко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/znpen/2011_7/12VAO.pdf.
 13. Шалімова Н.С. Зовнішній контроль якості аудиту: міжнародний досвід та вітчизняна практика / Н.С. Шалімова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 2. – T. 2. – С. 173–177 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_2_2/pdf/173-177.pdf
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-41-48

Copyright (c) 2017 А. П. Семенець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.