DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-21-30

Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки

Наталія Леонідівна Правдюк

Анотація


Облік товарно-матеріальних цінностей зазнав значних змін за порівняно невеликий проміжок часу. Змінилася наукова картина їх визначення та класифікації, оцінки та списання, відображення у звітності. Проте ці зміни відбуваються без належного тлумачення і системного аналізу. І хоч у загальних рисах облік запасів в Україні ведеться за МСФЗ, це створює деякі перешкоди для об’єктивного відображення оборотного капіталу підприємств, забезпечення прозорості розкриття інформації та не сприяє формуванню належного інвестиційного клімату. Встановлено, що інформаційне забезпечення управління запасами має відповідати вимогам постіндустріальної економіки, шляхом ускладнення і поглиблення комплексності бухгалтерського обліку, впровадження нових форм та їх синтез з чинними, поступової реорганізації з метою забезпечення потреб споживачів та оцінки підприємства. За результатами дослідження обґрунтовано основи облікової концепції в умовах постіндустріальної економіки в частині оборотного капіталу, який формують товарно-матеріальні цінності.

Ключові слова


облікова концепція; товарно-матеріальні цінності; запаси; способи обліку товарно-матеріальних цінностей; постіндустріальна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Balic'ka, V.V. (2007), Kapital pidpryjemstv Ukrai'ny: tendencii', priorytety, monografija, NAN Ukrai'ny, DU «In-t ekonomiky ta prognozuvannja», Kyi'v, 480 c.

Bilyk, M.S., Kindrac'ka, G.I. and Kobyljuh, O.Ja. (2010), «Identyfikacija zapasiv v upravlinni logistychnoju systemoju», Visnyk nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», No. 669, pp. 254–261.

Butynec', F.F. and Gorec'ka, L.L. (2003), Buhgalters'kyj oblik u zarubizhnyh krai'nah, ChP «Ruta», Zhytomyr, 544 p.

Varfolomeev, V.P. and Umryhyna, S.V. (2011), «Ocenka эffektyvnosty upravlenyja tovarnыmy zapasamy v konkurentnoj srede postyndustryal'noj эkonomyky», Эkonomycheskyj analyz, teoryja y praktyka, Vol. 26, available at: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-upravleniya-tovarnymi-zapasami-v-konkurentnoy-srede-postindustrialnoy-ekonomiki#ixzz4f05DQHEr

Dolgov, A.P. (2004), Teoryja zapasov y logystycheskyj menedzhment: metodologyja systemnoj yntegracyy y prynjatyja эffektyvnыh reshenyj, SPbGUЭF, Sankt-Peterburg, 272 p.

Jefimenko, T.I. (2014), «Uzgodzhennja kategorial'nogo aparatu v buhgalters'komu obliku zapasiv», Zbirnyk naukovyh prac' Bukovyns'kogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 10, pp. 337–344.

Kostjanyk, N.V. (2010), «Konceptual'ni zasady pobudovy systemy obliku tovarnyh zapasiv v suchasnyh informacijnyh systemah», Ekonomichni nauky, Cerija Oblik i finansy, Vol. 7 (2), pp. 142–150.

Maljutjak, S. (2015), «Oblik zapasiv: dejaki njuansy zastosuvannja P(S)BO ta MSBO», Oblik i zvitnist', No. 7–8 (236–237), pp. 50–53.

Maljarova, S.V. (2016), «Organizacija obliku vyrobnychyh zapasiv: suchasnyj stan ta naprjamky vdoskonalennja», Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 17 (2), pp. 147–149.

«MSFO 2. Zapasy» [IAS 2. Inventories], available at: http://onoufriev.narod.ru/msfo/ias02.htm

Nykyforak, O.Ja. (2014), «Zapasy u konteksti zabezpechenosti oborotnogo kapitalu vlasnym ta pozychkovym, Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 6 (2), pp. 12–16.

Pigosh, V.A. (2014), «Transformacija buhgalters'kogo obliku zapasiv v umovah garmonizacii' oblikovoi' systemy derzhavnogo sektoru ekonomiky do mizhnarodnyh standartiv», Oblik i finansy, No. 4, pp. 54–63.

«Plan rahunkiv buhgalters'kogo obliku aktyviv, kapitalu, zobov’jazan' i gospodars'kyh operacij pidpryjemstv i organizacij», Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny (1999, 2014), vid 30 lystopada, redakcija stanom na 8 ljutogo, N 291.

Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 1 «Zagal'ni vymogy do finansovoi' zvitnosti», Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny (2013), vid 7 ljutogo, N 73.

Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 30 «Biologichni aktyvy», Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny (2005), vid 18 lystopada, N 790.

Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 9 «Zapasy», Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny (1999), vid 20 zhovtnja, N 246.

Pravdjuk, N.L. (2005), Tendencii' rozvytku finansovogo obliku v agropromyslovomu vyrobnyctvi, NNC «Instytut agrarnoi' ekonomiky», Kyi'v, 420 p.

«Programni produkty 1S», available at: http://acis.com.ua/catalog/?SECTION_ID=11

Homovyj, S. and Tomilova, N. (2016), «Systemy pokrashhennja obliku zapasiv na pidpryjemstvi», Instytut buhgalters'kogo obliku, Serija Kontrol' ta analiz v umovah globalizacii', Vol. 2, pp. 75–81.

Chajkovskaja, L.A. and Bystrova, Ju.O. (2013), «Razvitie mezhdunarodnoj uchetnoj sistemy v napravlenii formirovanija postindustrial'noj uchetnoj sistemy», Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet, No. 33 (279), pp. 28–36.

Jurczyga, M., «Polityka rachunkowości w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasów i jej skutki podatkowe», available at: http://jurczyga.com/attachments/article/8/ewidencja_zapasow.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Баліцька В.В. Капітал підприємств України: тенденції, пріоритети : монографія / В.В. Баліцька / НАН України ; ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – К., 2007. – 480 c.
 2. Білик М.С. Ідентифікація запасів в управлінні логістичною системою / М.С. Білик, Г.І. Кіндрацька, О.Я. Кобилюх // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 669. – С. 254–261.
 3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька. – Житомир : ЧП «Рута», 2003. – 544 с.
 4. Варфоломеев В.П. Оценка эффективности управления товарными запасами в конкурентной среде постиндустриальной экономики / В.П. Варфоломеев, С.В. Умрихина // Экономический анализ : теория и практика. – Вып. № 26/2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-upravleniya-tovarnymi-zapasami-v-konkurentnoy-srede-postindustrialnoy-ekonomiki#ixzz4f05DQHEr.
 5. Долгов А.П. Теория запасов и логистический менеджмент: методология системной интеграции и принятия эффективных решений / А.П. Долгов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 272 с.
 6. Єфіменко Т.І. Узгодження категоріального апарату в бухгалтерському обліку запасів / Т.І. Єфіменко // Збірник наукових праць Буковинського університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – Вип. 10. – С. 337–344.
 7. Костяник Н.В. Концептуальні засади побудови системи обліку товарних запасів в сучасних інформаційних системах / Н.В. Костяник // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. – 2010. – Вип. 7 (2). – С. 142–150.
 8. Малютяк С. Облік запасів: деякі нюанси застосування П(С)БО та МСБО / С.Малютяк // Облік і звітність. – 2015. – № 7–8 (236–237). – С. 50–53.
 9. Малярова С.В. Організація обліку виробничих запасів: сучасний стан та напрямки вдосконалення / С.В. Малярова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2016. – Вип. 17 (2). – С. 147–149.
 10. МСФО 2. Запасы (IAS 2. Inventories) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://onoufriev.narod.ru/msfo/ias02.htm].
 11. Никифорак О.Я. Запаси у контексті забезпеченості оборотного капіталу власним та позичковим / О.Я. Никифорак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – Вип. 6 (2). – С. 12–16.
 12. Пігош В.А. Трансформація бухгалтерського обліку запасів в умовах гармонізації облікової системи державного сектору економіки до міжнародних стандартів / В.А. Пігош // Облік і фінанси. – 2014. – № 4. – С. 54–63.
 13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : затв. наказом Міністерства фінансів України : від 30 листопада 1999 р. / редакція станом на 08.02.2014 р. – № 291.
 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. наказом Міністерства фінансів України : від 07.02.2013 р. – № 73.
 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» : затв. наказом Міністерства фінансів України : від 18.11.2005р. – № 790.
 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : затв. наказом Міністерства фінансів України : від 20.10.99 р. – № 246.
 17. Правдюк Н.Л. Тенденції розвитку фінансового обліку в агропромисловому виробництві / Н.Л. Правдюк. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2005. – 420 с.
 18. Програмні продукти 1С [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://acis.com.ua/catalog/?SECTION_ID=11.
 19. Хомовий С. Системи покращення обліку запасів на підприємстві / С.Хомовий, Н.Томілова // Інститут бухгалтерського обліку. Серія : Контроль та аналіз в умовах глобалізації. – 2016. – Вип. 2. – С. 75–81.
 20. Чайковская Л.А. Развитие международной учетной системы в направлении формирования постиндустриальной учетной системы / Л.А. Чайковская, Ю.О. Быстрова // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – № 33 (279). – С. 28–36.
 21. Jurczyga M. Polityka rachunkowości w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasów i jej skutki podatkowe [On-line resours] / M.Jurczyga. – Access mode: http://jurczyga.com/attachments/article/8/ewidencja_zapasow.pdf.
Copyright (c) 2017 Наталія Леонідівна Правдюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.