№ 3(45) (2008)

Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЗДАВАЕМОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ? PDF (Русский)
Борис Иванович Валуев
ТЕСТУВАННЯ В АУДИТІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Валерій Петрович Бондар
РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НА ШЛЯХУ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Катерина Павлівна Боримська
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ СТАНУ І РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ PDF
Валерій Кирилович Данилко, Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко
СУТНІСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК PDF
Тетяна Юріївна Данько
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВКЛАДЕННЯ КАПІТАЛУ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Світлана Миколаївна Деньга
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК УПРАВЛІННЯ ВЕЛИЧИНОЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: МІСЦЕ ТА РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
ОГЛЯД ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В НАУКОВІЙ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ І НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Ірина Валеріївна Замула
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ЩОДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕРИВАТИВІВ PDF
Василь Степанович Здреник
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ, ЗНАЧЕННЯ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ PDF
Олена Адамівна Лаговська
ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРИ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
Вікторія Юріївна Лісіна
МЕТОД І МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Оксана Вікторівна Олійник
“ДОХІД” У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ PDF
Ольга Віталіївна Павелко
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ КОРПОРАЦІЇ PDF
Олексій Іванович Пилипенко
ГЕНЕЗИС ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ PDF
Інна Тадеушівна Райковська
ОЦІНКА В ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЯХ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. В. Філозоп
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ОЗНАКИ ЯКОСТІ* PDF
Марія Михайлівна Шигун

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗМІЩЕННЯМ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко, Іван Васильович Луканьов
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ ДОХОДІВ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Юріївна Бірюченко
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ PDF
Катерина Олександрівна Бужимська
ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Миколаївна Бурбела
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ПЕРЕСТРОЙКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ОСНОВНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PDF (Русский)
Юрий Борисович Валуев
ОЦІНКА ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ PDF
Анатолій Михайлович Герасимович, В. В. Бондаренко
ІНСТРУМЕНТАРІЙ РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Руслан Вадимович Глібов
ОЦІНКА СТАНУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ PDF
Ольга Олександрівна Колесник
РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ PDF
Дмитро Петрович Мельничук
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНА ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Борис Андрійович Писаренко, Наталія Борисівна Проценко
ЗАСТОСУВАННЯ СПОЖИВЧИХ КАРТОК В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ PDF
Володимир Євгенович Швець

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ PDF
Сергій Захарович Мошенський
Деякі внутрішні фактори, які впливають на вибір акцій, які придбаються на ринку капіталу PDF (English)
Zofia Wilimowska, Marek Wilimowski, Marek Niewiadomski
ЦІЛЬОВІ ЕКОЛОГІЧНІ ФОНДИ УКРАЇНИ У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ PDF
Сергій Валерійович Данилко
МОДЕЛІ, ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ PDF
Світлана Адамівна Кучеренко
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО І ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МИСЛИВСТВА PDF
Юлія Юзефівна Мороз
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ PDF
Алла Василівна Оверчук
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СТАНУ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ PDF
Алла Георгіївна Огінська