№ 3(45) (2008)

Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЗДАВАЕМОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ? PDF (Русский)
Борис Иванович Валуев 6-14
ТЕСТУВАННЯ В АУДИТІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Валерій Петрович Бондар 15-20
РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НА ШЛЯХУ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Катерина Павлівна Боримська 21-31
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 32-46
РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ СТАНУ І РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ PDF
Валерій Кирилович Данилко, Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко 47-56
СУТНІСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК PDF
Тетяна Юріївна Данько 57-65
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВКЛАДЕННЯ КАПІТАЛУ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Світлана Миколаївна Деньга 66-76
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК УПРАВЛІННЯ ВЕЛИЧИНОЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов 77-87
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: МІСЦЕ ТА РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 88-95
ОГЛЯД ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В НАУКОВІЙ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ І НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Ірина Валеріївна Замула 96-108
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ЩОДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕРИВАТИВІВ PDF
Василь Степанович Здреник 109-119
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ, ЗНАЧЕННЯ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 120-132
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ PDF
Олена Адамівна Лаговська 133-141
ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРИ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
Вікторія Юріївна Лісіна 142-145
МЕТОД І МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Оксана Вікторівна Олійник 146-160
“ДОХІД” У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ PDF
Ольга Віталіївна Павелко 161-168
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ КОРПОРАЦІЇ PDF
Олексій Іванович Пилипенко 169-175
ГЕНЕЗИС ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ PDF
Інна Тадеушівна Райковська 176-186
ОЦІНКА В ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЯХ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова 187-194
СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. В. Філозоп 195-200
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ОЗНАКИ ЯКОСТІ* PDF
Марія Михайлівна Шигун 201-209

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗМІЩЕННЯМ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко, Іван Васильович Луканьов 210-218
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ ДОХОДІВ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Юріївна Бірюченко 219-229
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ PDF
Катерина Олександрівна Бужимська 230-236
ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Миколаївна Бурбела 237-243
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ПЕРЕСТРОЙКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ОСНОВНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PDF (Русский)
Юрий Борисович Валуев 244-253
ОЦІНКА ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ PDF
Анатолій Михайлович Герасимович, В. В. Бондаренко 254-257
ІНСТРУМЕНТАРІЙ РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Руслан Вадимович Глібов 258-263
ОЦІНКА СТАНУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ PDF
Ольга Олександрівна Колесник 264-270
РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 271-278
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНА ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Борис Андрійович Писаренко, Наталія Борисівна Проценко 279-285
ЗАСТОСУВАННЯ СПОЖИВЧИХ КАРТОК В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ PDF
Володимир Євгенович Швець 286-294

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ PDF
Сергій Захарович Мошенський 295-303
Деякі внутрішні фактори, які впливають на вибір акцій, які придбаються на ринку капіталу PDF (English)
Zofia Wilimowska, Marek Wilimowski, Marek Niewiadomski 304-312
ЦІЛЬОВІ ЕКОЛОГІЧНІ ФОНДИ УКРАЇНИ У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ PDF
Сергій Валерійович Данилко 313-318
МОДЕЛІ, ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ PDF
Світлана Адамівна Кучеренко 319-327
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО І ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МИСЛИВСТВА PDF
Юлія Юзефівна Мороз 328-336
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ PDF
Алла Василівна Оверчук 337-342
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СТАНУ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ PDF
Алла Георгіївна Огінська 343-347