№ 2(56) Ч.1 (2011)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

РОЗВИТОК ОСНОВ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА СЕЛЯНСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ТА ТВАРИННИЦТВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ МІСЦЯ В АПК УКРАЇНИ PDF
Костянтин Вікторович Безверхий
НЕОБХІДНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Світлана Леонідівна Безручук
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ PDF
Вадим Данилович Бєлік
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО СПОЖИВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Л. І. Боїла
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Юрій Івнович Боярський
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ, НАПРЯМИ КЛАСИФІКАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ PDF
Руслана Вікторівна Варичева
ТЕОРЕТИКО-ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ РОЗРАХУНКІВ З ІНОЗЕМНИМИ КОНТРАГЕНТАМИ PDF
Віктор Тарасович Венцель
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖУ МАЙНА ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ PDF
Олена Миколаївна Глущук
ВНУТРІШНІ РОЗРАХУНКИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН PDF
Наталя Валеріївна Гойло
МЕТОДИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ PDF
Роман Петрович Гончарук
МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ PDF
Н. Ю. Грицак
ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ ВИТРАТ ОБІГУ ТА ВИРОБНИЦТВА ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Ірина Володимирівна Десяткіна
ТИПОЛОГІЯ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ В МЕЖАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Катерина Олександрівна Дударєва
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ШАХРАЙСЬКИХ ДІЙ PDF
І. В. Заєць
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СКЛАДОВИХ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Ірина Валеріївна Замула
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Вікторівна Затока
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ В ІНТЕГРОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ PDF
Олена Анатоліївна Зоріна
БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА КЛЮЧОВИМ СЛОВОМ “ЛІЗИНГ” В УКРАЇНІ PDF
Т. В. Кірик
ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ PDF
О. П. Клименко
МАРЖИНАЛЬНИЙ ДОХОД В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ PDF
Микола Данилович Корінько
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК PDF
Світлана Вікторрівна Кучер
ОЦІНКА ВПЛИВУ ДИНАМІКИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НА ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ PDF
Світлана Адамівна Кучеренко
МОДИФІКАЦІЯ ЗАВДАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ УПРАВЛІННЯ ОРІЄНТОВАНОГО НА МАКСИМІЗАЦІЮ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Адамівна Лаговська
ПРИНЦИП ПРЕВАЛЮВАННЯ СУТНОСТІ НАД ФОРМОЮ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ДОКТРИНІ PDF
Сергій Федорович Легенчук
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МСФО 41 “СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО” И П(С)БУ 30 “БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ” PDF (Русский)
П. Н. Майданевич, Е. С. Метересова
ВІДОБРАЖЕННЯ ОКРЕМИХ ОПЕРАЦІЙ ОРЕНДИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА: НАСЛІДКИ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ В 2011 РОЦІ PDF
Ольга Іванівна Міронова
“АКТИВ” ЯК БУХГАЛТЕРСЬКА КАТЕГОРІЯ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Вікторія Валеріївна Мірошник
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ВАТ “УКРНАФТА” В ДОКРИЗОВИЙ І КРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ PDF
Оксана Богданівна Василик, Ярослав Богданович Стожок
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю. Ю. Мороз
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПОДАТКОВОГО РАХІВНИЦТВА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ PDF
О. В. Мурашко, В. М. Мурашко
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ОБЛІКУ МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДУ: ВИМОГИ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Марта Володимирівна Оліховська
ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Наталія Анатоліївна Осницька
ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ PDF
Наталія Анатоліївна Остап'юк
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
В. М. Пархоменко
ОБЛІК “БІЗНЕС-ПЛАНУ”: СУЧАСНА ПРАКТИКА В УМОВАХ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА (НА ПРИКЛАДІ БІЗНЕС-ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ НАФТОГАЗОВОГО РОДОВИЩА) PDF
І. В. Перевозова, С. М. Кафка
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКОВИМИ РЕЗЕРВАМИ ПІДПРИЄМСТВА: ІСТОРИЧНІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ PDF
Наталія Іванівна Петренко, Ольга Олексіївна Пархомчук
РОЗВИТОК МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКУПУ ТА РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ ВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ PDF
Ірина Романівна Поліщук, Микита Олександрович Бєлоусов, Ольга Андріївна Разумна
СТРАТЕГІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ PDF
Андрій Юрійович Полчанов
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Михайлівна Радченко
МОМЕНТ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ ПОСТАВКИ І ЙОГО ВПЛИВ НА ОПОДАТКУВАННЯ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ PDF
Катерина Василівна Романчук, Денис Леонідович Кузьмін, Валерій Валерійович Лісовий
ОБЛІК ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Ірина Василівна Саух
ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ОНТОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ОБЛІКУ PDF
С. І. Саченко, Л. А. Будник
ОЦІНКА ПЕРЕВАГ ЗАСТОСУВАННЯ АКРЕТИВНОЇ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
С. В. Сисюк, І. Д. Бенько
ПОРЯДОК ВИБОРУ СУБ’ЄКТА НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ PDF
Людмила Йосипівна Юрківська, Олена Леонідівна Біляченко
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Вера Ивановна Юрчик