№ 2(56) Ч.1 (2011)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

РОЗВИТОК ОСНОВ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець 6-9
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 10-18
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА СЕЛЯНСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ТА ТВАРИННИЦТВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ МІСЦЯ В АПК УКРАЇНИ PDF
Костянтин Вікторович Безверхий 19-21
НЕОБХІДНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Світлана Леонідівна Безручук 22-24
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ PDF
Вадим Данилович Бєлік 25-27
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО СПОЖИВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Л. І. Боїла 28-30
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Юрій Івнович Боярський 31-36
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ, НАПРЯМИ КЛАСИФІКАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ PDF
Руслана Вікторівна Варичева 37-42
ТЕОРЕТИКО-ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ РОЗРАХУНКІВ З ІНОЗЕМНИМИ КОНТРАГЕНТАМИ PDF
Віктор Тарасович Венцель 47-51
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖУ МАЙНА ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ PDF
Олена Миколаївна Глущук 52-54
ВНУТРІШНІ РОЗРАХУНКИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН PDF
Наталя Валеріївна Гойло 55-60
МЕТОДИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ PDF
Роман Петрович Гончарук 61-63
МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ PDF
Н. Ю. Грицак 64-68
ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ ВИТРАТ ОБІГУ ТА ВИРОБНИЦТВА ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Ірина Володимирівна Десяткіна 69-70
ТИПОЛОГІЯ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ В МЕЖАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Катерина Олександрівна Дударєва 71-76
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ШАХРАЙСЬКИХ ДІЙ PDF
І. В. Заєць 77-89
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СКЛАДОВИХ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Ірина Валеріївна Замула 90-94
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Вікторівна Затока 95-97
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ В ІНТЕГРОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ PDF
Олена Анатоліївна Зоріна 98-100
БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА КЛЮЧОВИМ СЛОВОМ “ЛІЗИНГ” В УКРАЇНІ PDF
Т. В. Кірик 101-104
ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ PDF
О. П. Клименко 105-110
МАРЖИНАЛЬНИЙ ДОХОД В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ PDF
Микола Данилович Корінько 111-112
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК PDF
Світлана Вікторрівна Кучер 113-115
ОЦІНКА ВПЛИВУ ДИНАМІКИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НА ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ PDF
Світлана Адамівна Кучеренко 116-119
МОДИФІКАЦІЯ ЗАВДАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ УПРАВЛІННЯ ОРІЄНТОВАНОГО НА МАКСИМІЗАЦІЮ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Адамівна Лаговська 120-125
ПРИНЦИП ПРЕВАЛЮВАННЯ СУТНОСТІ НАД ФОРМОЮ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ДОКТРИНІ PDF
Сергій Федорович Легенчук 126-128
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МСФО 41 “СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО” И П(С)БУ 30 “БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ” PDF (Русский)
П. Н. Майданевич, Е. С. Метересова 129-130
ВІДОБРАЖЕННЯ ОКРЕМИХ ОПЕРАЦІЙ ОРЕНДИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА: НАСЛІДКИ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ В 2011 РОЦІ PDF
Ольга Іванівна Міронова 131-133
“АКТИВ” ЯК БУХГАЛТЕРСЬКА КАТЕГОРІЯ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Вікторія Валеріївна Мірошник 134-139
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ВАТ “УКРНАФТА” В ДОКРИЗОВИЙ І КРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ PDF
Оксана Богданівна Василик, Ярослав Богданович Стожок 43-46
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю. Ю. Мороз 140-144
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПОДАТКОВОГО РАХІВНИЦТВА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ PDF
О. В. Мурашко, В. М. Мурашко 145-147
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ОБЛІКУ МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДУ: ВИМОГИ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко 148-151
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Марта Володимирівна Оліховська 152-154
ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Наталія Анатоліївна Осницька 155-159
ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ PDF
Наталія Анатоліївна Остап'юк 160-163
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
В. М. Пархоменко 164-169
ОБЛІК “БІЗНЕС-ПЛАНУ”: СУЧАСНА ПРАКТИКА В УМОВАХ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА (НА ПРИКЛАДІ БІЗНЕС-ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ НАФТОГАЗОВОГО РОДОВИЩА) PDF
І. В. Перевозова, С. М. Кафка 170-173
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКОВИМИ РЕЗЕРВАМИ ПІДПРИЄМСТВА: ІСТОРИЧНІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ PDF
Наталія Іванівна Петренко, Ольга Олексіївна Пархомчук 174-180
РОЗВИТОК МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКУПУ ТА РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ ВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ PDF
Ірина Романівна Поліщук, Микита Олександрович Бєлоусов, Ольга Андріївна Разумна 181-184
СТРАТЕГІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ PDF
Андрій Юрійович Полчанов 185-188
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Михайлівна Радченко 189-191
МОМЕНТ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ ПОСТАВКИ І ЙОГО ВПЛИВ НА ОПОДАТКУВАННЯ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ PDF
Катерина Василівна Романчук, Денис Леонідович Кузьмін, Валерій Валерійович Лісовий 192-197
ОБЛІК ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Ірина Василівна Саух 198-202
ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ОНТОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ОБЛІКУ PDF
С. І. Саченко, Л. А. Будник 203-205
ОЦІНКА ПЕРЕВАГ ЗАСТОСУВАННЯ АКРЕТИВНОЇ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
С. В. Сисюк, І. Д. Бенько 206-208
ПОРЯДОК ВИБОРУ СУБ’ЄКТА НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова 209-216
АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ PDF
Людмила Йосипівна Юрківська, Олена Леонідівна Біляченко 217-220
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Вера Ивановна Юрчик 221-225