DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-3(85)-56-62

Модель комерціалізації результатів наукових досліджень закладами вищої освіти України

Наталія Іванівна Холявко, Тетяна Леонідівна Шестаковська

Анотація


Досліджено наукові та прикладні засади функціонування моделей комерціалізації результатів наукових досліджень закладами вищої освіти в Україні. Проаналізовано досвід провідних закладів вищої освіти України в комерціалізації результатів наукових досліджень. Виокремлено глобальний (інструменти програми Horizon-2020; мережа ЕЕN-Ukrаіnе), національний (Мережа регіональних центрів інноваційного розвитку Державного агентства України з інвестицій та інновацій, Українська інтегрована система трансферу технологій, Національна мережа трансферу технологій) та локальний (центри інновацій, трансферу і комерціалізації технологій, науково-виробничі комплекси, інноваційно-технологічні кластери, бізнес-інкубатори, індустріальні парки, наукові парки тощо) рівні сприяння й реалізації комерціалізаційних процесів. Виявлено проблеми, з якими стикаються університети та інститути України при комерціалізації дослідницьких результатів у реальному секторі економіки. Авторами наголошено на необхідності розробки й імплементації інтегрованої моделі, що передбачає узгодження інтересів та синхронізацію дій суб’єктів секторів підприємництва, вищої освіти, держави та громадськості як елементів чотириланкової моделі Quadruple Helix. Функціональними блоками моделі визначено: правовий, маркетингово-інформаційний, бізнесово-комунікаційний, сервісно-консалтинговий, кадровий, матеріально-технічний, фінансовий.

Ключові слова


комерціалізація; результати наукових досліджень; заклад вищої освіти; модель комерціалізації результатів наукових досліджень; Quadruple Helix; інформаційна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Samilo, A.V., Povstyn, O.V. and Kupchak, M.Ja. (2013), «Teoretychni zasady komercializacii' rezul'tativ naukovo-tehnichnoi' dijal'nosti derzhavnoi' sluzhby Ukrai'ny z nadzvychajnyh sytuacij», Visnyk L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu bezpeky zhyttjedijal'nosti, No. 7, pp. 285–290.

Mazur, I. (2013), «Komercializacija naukovyh rozrobok jak faktor konkurentnogo rozvytku pidpryjemnyctva», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, No. 148, pp. 245–251.

Bogolib, T.M. (2014), «Komercializacija naukovyh rozrobok universytetiv», Ekonomika Ukrai'ny, No. 1 (618), pp. 33–50.

Bаy, S.І. and Dоskоnаlа, І.А. (2012), «Соmmеrсіаlіzаtіоn оf sсіеntіfіс dеvеlоpmеnts оf thе Unіvеrsіty R & D: Prоblеms аnd Sоlutіоns», Bullеtіn оf thе Khmеlnytsky Nаtіоnаl Unіvеrsіty, No. 3, Vol. 1, pр. 215–220.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Саміло А.В. Теоретичні засади комерціалізації результатів науково-технічної діяльності державної служби України з надзвичайних ситуацій / А.В. Саміло., О.В. Повстин., М.Я. Купчак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2013. – № 7. – С. 285–290.
 2. Мазур І. Комерціалізація наукових розробок як фактор конкурентного розвитку підприємництва / І.Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 148. – С. 245–251.
 3. Боголіб Т.М. Комерціалізація наукових розробок університетів / Т.М. Боголіб // Економіка України. – 2014. – № 1 (618). – С. 33–50.
 4. Горизонт–2020 // Національний портал. – 2020 [On-line]. URL : http://h2020.com.ua/uk/.
 5. Bаy S.І. Соmmеrсіаlіzаtіоn оf sсіеntіfіс dеvеlоpmеnts оf thе Unіvеrsіty R & D: Prоblеms аnd Sоlutіоns / S.І. Bаy, І.А. Dоskоnаlа // Bullеtіn оf thе Khmеlnytsky Nаtіоnаl Unіvеrsіty. – 2012. – No. 3, Vol. 1. – Pр. 215–220.
 6. Іndustrіаl Prоpеrty іn Fіgurеs: Pеrfоrmаnсе Іndісаtоrs оf thе Stаtе Іntеllесtuаl Prоpеrty Sеrvісе оf Ukrаіnе аnd Stаtе Еntеrprіsе // Ukrаіnіаn Іnstіtutе оf Іntеllесtuаl Prоpеrty–2015 [On-line]. – Ассеss mоdе : http://sіs.gо.uа/і_uplоаd/fіlе/prоmvlаsnіst2015.pdf.
 7. Stаtіstісаl іnfоrmаtіоn: іnnоvаtіvе асtіvіty // Stаtе Sеrvісе оf Stаtіstісs оf Ukrаіnе [On-line]. – Ассеss mоdе : http://www.ukrstаt.gо.ua.
 8. Pаrtnеrіng Оppоrtunіtіеs // Еntеrprіsе Еurоpе Nеtwоrk [On-line]. – Ассеss mоdе : http://еіn.еs.еur.оpеn.еdu/tооls/sеrrvісеs/SеаrсhСеntеr/Sеаrсh/PrоfіlеSіmplеSеаrсh?Shіd=32db25сb-726f-43bо-8b5f-7742d0935799.
 9. Офіційний сайт Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.univ.kiev.ua/ru/science.
 10. Офіційний сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана / Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/csi/ctr_ivl/.
 11. Офіційний сайт Національного університету «Львівська політехніка» / Національний університет «Львівська політехніка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lp.edu.ua/nauka/nauka-u-lvivskiy-politehnici.
 12. Офіційний сайт Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://innovation.karazin.ua.
 13. Офіційний сайт Чернігівського національного технологічного університету / Чернігівський національний технологічний університет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.stu.cn.ua/staticpages/pronauku/.
 14. Європейська мережа підприємств (EEN) [On-line]. URL : ucci.org.ua.
 15. Система трансферу технологій Мережі регіональних центрів інноваційного розвитку Державного агентства України з інвестицій та інновацій (СТТ INDEV) / Державне агентство України з інвестицій та інновацій [On-line]. URL : http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/kcir/.
 16. Українська інтегрована система трансферу технологій [On-line]. URL : http://untt.com.ua/ua/about.
 17. Національна мережа трансферу технологій [On-line]. URL : http://www.nttn.org.ua/?idm=1&lng=1&idc=1.
 18. Наукова та інноваційна діяльність України : статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К. : Державна служба статистики України, 2017 [On-line]. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 19. Інноваційна екосистема Sikorsky Challenge [On-line]. URL : http://kpi.ua/ecoino.
 20. Акселератор академічного підприємництва «Інкубатор Центр» [On-line]. URL : incubator.lp edu.ua.
 21. Науковий парк Київського національного університету імені Тараса Шевченка [On-line]. URL : https://scp.knu.ua/ua/.
Copyright (c) 2018 Наталія Іванівна Холявко, Тетяна Леонідівна Шестаковська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.