DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-125-131

Сутність і класифікація страхового посередництва: європейський та український досвід

Наталія Володимирівна Кудрявська

Анотація


Відповідно до європейської традиції, сутність страхового посередництва визначається діяльністю, спрямованою на підписання, супровід під час підписання й реалізацію договору страхування. Найбільш аргументованою й відповідною сучасним реаліям українського страхового ринку є дефініція сутності страхового посередництва, представлена у новій редакції Закону України «Про страхування». Основуючись на думках учених, ми пропонуємо власне авторське визначення сутності страхового посередництва як діяльності, спрямованої на дослідження й аналіз посередниками ринку страхування; представлення його можливостей клієнтам-страхувальникам; надання певних рекомендацій; підготовка договору страхування; підписання / супровід під час підписання договору клієнтом; забезпечення виплати клієнтам компенсації у випадку настання страхового випадку; робота з клієнтом із метою пролонгації дії страхового договору. Сутність страхового посередництва полягає і у продажі страхових продуктів від одного суб’єкта (страхової компанії) іншому – клієнтові.
Директиви ЄС пропонують класифікацію страхових посередників на «залежних» і «незалежних». Відповідно до традицій світового посередництва, залежні посередники – це агенти, які діють від імені страхових компаній; незалежні посередники – брокери. У світовій практиці популярною є класифікація залежних посередників на два типи: страхові агенти (корпоративні агенти) і мульти агенти. На українському страховому ринку діють обидві типи посередників. Узагальнюючи сучасні класифікації, ми виділяємо два типи брокерів: страхові брокери і перестрахові брокери. Найбільш аргументованою і правильною є класифікація, основана на тезі про залежність страхових посередників: залежні страхові посередники (страховий агент (винятковий), мульти агент) і незалежні (страховий і перестраховий брокер). Перша група страхових посерeдників – страхові агенти – фізичні та юридичні особи, які діють від імені, відповідно до інтересів страховика, зокрема виконують його функції. Друга група – страхові (перестрахові) брокери – фізичні та юридичні особи, які зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, здійснюють страхову діяльність від свого імені та на основі страхової угоди зі страхувальником, отримуючи за це грошову винагороду. Прямі посередники – це страхові агенти, страхові брокери, перестрахові брокери. Не прямі посередники – це особи, які професійно оцінюють страхові ризики (андерайтер, сюрвеєр) і особи, які оцінюють страхові збитки (аварійний комісар, аджастер).

Ключові слова


страхові посередники; сутність страхового посередництва; класифікація страхових посередників; національна специфіка страхового посередництва; страховий агент; перестраховий брокер; страховий брокер

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazylevych, V., Bazylevych, K., Pikus, R. And others (2008), Strahuvannja, in Bazydevych, V. (ed.), Kyi'vs'kyj nacional'nyj universytet imeni Tarasa Shevchenka, Znannja, Kyi'v, 1019 p.

ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2018. № 2 (84)

Bland, D. (ed.) (200), Strahovanie: principy i praktika, Finansy i statistika, Moskva, 414 p.

Gamankova, O.O. (2009), Rynok strahovyh poslug Ukrai'ny: teorija, metodologija, praktyka, M-vo osvity i nauky Ukrai'ny, Derzh. vyshh. navch. zakl. «Kyi'v. nac. ekon. un-t im. V. Get'mana», KNEU, Kyi'v, 283 p., il., tabl.

Grishyn, G. (2002), «Strahovye brokery – lishnee zveno ili nadezhnyj partner?», Al'manah. Strahovij rinok Ukraїni, No. 3, pp. 57–63.

Zagorodnij, A.G., Voznjuk, G.L. and Smovzhenko, T.S. (2000), Finansovo-ekonomichnyj slovnyk, 3rd ed., vypr. ta dop., T-vo «Znannja», KOO, Kyi'v, 587 p.

Verhovna Rada Ukrai'ny (1996), «Pro strahuvannja», zakon, stanom na 7 bereznja, N 85/96-VR, iz zminamy ta dopovnennjamy, [On-line], 205sajt, available at: www.dfp.gov.ua/65/html

Zaljetov, O.M. (2004), Strahove poserednyctvo: teorija i praktyka, in Zaljetov, O.M. (ed.), Mizhnarodna agencija «BeeZone», Kyi'v, 416 p.

Zubec, A.N. (2011), Marketingovoe issledovanie strahovogo rynka, [On-line], available at: http://www.twirpx.com/file/592011/

nfp.gov.ua, «Ogljad strahovogo rinku», Nacіonal'na komіsіja, shho zdіjsnjuє derzhavne reguljuvannja u sferі rinkіv fіnansovih poslug, sajt, [On-line], available at: http://nfp.gov.ua/content/strahoviy-rinok.html

Verhovna Rada Ukraїni, «Pro vnesennja zmіn do Zakonu Ukraїni «Pro strahuvannja», zakon, [On-line], available at: http://uainsur.com/zakonodavstvo/proekt-zakonu-pro-strahuvannia/, St. 1.

Verhovna Rada Ukraїni (2007), «Pro zatverdzhennja Porjadku ta vimog shhodo zdіjsnennja poserednic'koї dіjal'nostі na teritorії Ukraїni z ukladannja dogovorіv strahuvannja zі strahovikami-nerezidentami», Rozporjadzhennja Derzhavnoї komіsії z reguljuvannja rinkіv fіnansovih poslug, stanom na 25 zhovtnja, N 170, [On-line], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1288-07

Rasshyvalov, D. (2008), «Poserednyc'ki poslugy u strahuvanni», Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka, Serija Ekonomika, No. 106, pp. 35–37.

Turbina, K.E. (2003), Teorija i praktika strahovanija, in Turbina, K.E. (ed.), Ankil, Moskva, 704 p.

Bałasz, P. and Szaniawski, K. (2005), Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Zakamycze, Komentarz, 468 р.

«IDD», BIPAR, sajt, [On-line], available at: http://www.bipar.eu/en/key-issues-positions/from-imd-i-to-imd-ii

www.bipar.eu (2012), «Insurance Intermediaries in Europe – September 2012», Report prepared by London Economics for BIPAR, BIPAR, sajt, [On-line], available at: http://www.bipar.eu/en/library/economic-data

Kowalewski, E. (2006), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Toruń, 563 р.

Sangowski, T. (1996), Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego, in Sangowski, T. (ed.), Wyd. SAGA-Printing, Poznań, 359 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Страхування : підручник / В.Базилевич, К. Базилевич, Р.Пікус та ін. / за ред. В.Базидевича / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К. : Знання, 2008. – 1019 с.
 2. Бланд Д. Страхование : принципы и практика / сост. Д.Бланд. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 414 с.
 3. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України : теорія, методологія, практика / О.О. Гаманкова / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 283 с. ; іл. : табл.
 4. Гришын Г. Страховые брокеры – лишнее звено или надежный партнер? / Г.Гришын // Альманах. Страховий ринок України. – 2002. – № 3. – С. 57–63.
 5. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – 3-тє вид., випр. та доп. – К. : Т-во «Знання» : КОО, 2000. – 587 с.
 6. Про страхування : закон України : станом на 07.03.1996 : N 85/96-ВР [із змінами та доповненнями] // Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – 205[сайт]. – Режим доступу : www.dfp.gov.ua/65/html.
 7. Залєтов О.М. Страхове посередництво: теорія і практика : навч. посібник / за ред. О.М. Залєтова. – К. : Міжнародна агенція «BeeZone», 2004. – 416 с.
 8. Зубец А.Н. Маркетинговое исследование страхового рынка / А.Н. Зубец [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/592011/.
 9. Огляд страхового ринку // Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : [сайт] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/content/strahoviy-rinok.html.
 10. Про внесення змін до Закону України «Про страхування» : закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uainsur.com/zakonodavstvo/proekt-zakonu-pro-strahuvannia/, cт. 1.
 11. Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг : станом на 25.10.2007 : № 170 // Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1288-07.
 12. Расшивалов Д. Посередницькі послуги у страхуванні / Д.Расшивалов // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія : Економіка. – 2008. – № 106. – С. 35–37.
 13. Турбина К.Е. Теория и практика страхования : учеб. пособие / под. ред. К.Е. Турбиной. – М. : Анкил, 2003. – 704 с.
 14. Bałasz P., Szaniawski K. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym / P.Bałasz, K.Szaniawski. – Komentarz : Zakamycze, 2005. – 468 р.
 15. IDD // BIPAR : [сайт] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bipar.eu/en/key-issues-positions/from-imd-i-to-imd-ii.
 16. Insurance Intermediaries in Europe – September 2012 : Report prepared by London Economics for BIPAR // BIPAR : [сайт] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bipar.eu/en/library/economic-data.
 17. Kowalewski E. Prawo ubezpieczeń gospodarczych / E.Kowalewski. – Bydgoszcz-Toruń : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2006. – 563 р.
 18. Sangowski T. Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego / T.Sangowski ; ed. T.Sangowski. – Poznań : Wyd. SAGA-Printing, 1996. – 359 р.
Copyright (c) 2018 Наталія Володимирівна Кудрявська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.