DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-85-89

Мотивація як фактор ефективності праці

Світлана Олексіїва Маслова, Катерина Євгенівна Кононюк

Анотація


В роботі розглянуто проблеми мотивації праці. Мотивація як процес впливу на людину-трудівника займає важливе місце у системі управління підприємством, управління персоналом та управління працею. Визначається сутність мотивації, як комплексу спонукальних причин, чинників під впливом яких діє працівник у конкретній ситуації. Обґрунтовується роль потреб, інтересів, цінностей та мотивів у формуванні умов для ефективної праці, яка обов’язково включає якість праці. Більш того, в сучасних умовах ефективна якісна праця – це гідна праця. Наведено основні підходи до визначення поняття «мотивація» та розкрито сутність матеріальної та нематеріальної мотивації на підприємстві. Пояснюється необхідність системного підходу до формування видів мотивації, потреб, мотивів, стимулів, сучасного працівника, який прагне вже не лише до матеріального достатку, а бажає займатися цікавою, змістовою працею, отримувати задоволення від неї. Характеризуючи основні теорії мотивацій, автори обґрунтовують можливість їх використання у практичній діяльності для створення умов ефективної праці на підприємстві. Мотивація розглядається, як фактор ефективності праці.

Ключові слова


праця, мотивація; ефективність праці; гідна праця; потреби; інтереси; мотиви; стимули; задоволення працею; результати праці; трудова поведінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, S.S. (2008), «Gumanizacija social'nogo upravlinnja», Gumanizacija social'nogo upravlinnja, tezy dopovidej Vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' konferencii', vid 29 kvitnja, FOP Aleksandrova K.M., Harkiv, pp. 18–22.

Gogol', G.P. (2000), «Osoblyvosti trudovoi' motyvacii' v perehidnyj period do rynkovoi' ekonomiky», Regional'na ekonomika, No. 2, pp. 98–103.

Goncharov, V.N. and Cherkasov, A.V. (2008), «Rol' motyvacii' v systemi upravlinnja personalom», Ekonomika, No. 4 (88), pp. 68–71.

Verhovna Rada Ukrai'ny (2010), «Cili rozvytku tysjacholittja», Deklaracija tysjacholittja Organizacii' Ob'jednanyh Nacij, [On-line], available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_621

Jes'kov, O. (2008), «Motyvacija i stymuljuvannja praci», Ekonomika Ukrai'ny, No. 2, P. 87.

Kibanov, A.Ja., Batkaeva, I.A., Mitrofanova, E.A. and Lovcheva, E.A. (2009), Motivacija i stimulirovanie trudovoj dejatel'nosti, INFRA-M, Moskva, 524 p.

Kolot, A.M. (2008), Motyvacija personalu, KNEU, Kyi'v, 337 p.

Maslova, S.O., Gidna pracja – osnova efektyvnoi' social'noi' polityky, [On-line], available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/706/1/368.pdf

www.ilo.org (2016–2019), «Programa gidnoi' praci MOP dlja Ukrai'ny 2016–2019», [On-line], available at: http://www.ilo.org/budapest/countries-covered/ukraine/WCMS_470684/lang--en/index.htm

www.un.org.ua, «Cili stalogo rozvytku: Ukrai'na», Nacional'na dopovid' (CSR) Ukrai'ny, [On-line], available at: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Бондаренко С.С. Гуманізація соціального управління / С.С. Бондаренко // Гуманізація соціального управління : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 квітня, 2008 р.). – Х. : ФОП Александрова К.М., 2008. – С. 18–22.
  2. Гоголь Г.П. Особливості трудової мотивації в перехідний період до ринкової економіки / Г.П. Гоголь // Регіональна економіка. – 2000. – № 2. – С. 98–103.
  3. Гончаров В.Н. Роль мотивації в системі управління персоналом / В.Н. Гончаров, А.В. Черкасов // Економіка. – № 4 (88). – 2008. – С. 68–71.
  4. Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй «Цілі розвитку тисячоліття». – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_621.
  5. Єськов О. Мотивація і стимулювання праці / О.Єськов // Економіка України. – 2008. – № 2. – С. 87.
  6. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности / А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 524 с.
  7. Колот А.М. Мотивація персоналу : підручник / А.М. Колот. – Київ : КНЕУ, 2008. – 337 с.
  8. Маслова С.О. Гідна праця – основа ефективної соціальної політики / С.О. Маслова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/706/1/368.pdf.
  9. Програма гідної праці МОП для України 2016–2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ilo.org/budapest/countries-covered/ukraine/WCMS_470684/lang--en/index.htm.
  10. «Цілі сталого розвитку: Україна» : національна доповідь (ЦСР) України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia.
Copyright (c) 2018 Світлана Олексіїва Маслова, Катерина Євгенівна Кононюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.