DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-81-84

Планування ефективності формування і використання виробничого потенціалу промислового підприємства

Ангеліна Анатоліївна Корнійчук

Анотація


Присвячено дослідженню особливостей планування ефективного формування і використання виробничого потенціалу промислового підприємства. Автором уточнено сутність виробничого потенціалу підприємства і доведена актуальність планування його ефективного використання для досягнення стратегічних цілей діяльності суб’єкта господарювання. Встановлено, що виробничий потенціал підприємства є складовою загального потенціалу організації. Напрями його використання для досягнення цілей розвитку визначаються на рівні стратегічного планування, а поточна діяльність підприємства направлена на забезпечення достатнього рівня виробничих ресурсів, які дають змогу безперебійно функціонувати.
Доведено, що основним завданням планування виробничо-збутової діяльності підприємства є оптимальне використання ресурсів виробника для виготовлення продукції і задоволення попиту споживачів. Правильно визначена структура і пропорція виробничих ресурсів підприємства, у взаємозв’язку з цілями їх використання, дають змогу нарощувати темпи розвитку діяльності і підвищувати рівень ефективності господарювання.
За результатами дослідження встановлено, що здійснювати процес планування ефективного формування і використання виробничого потенціалу доцільно у наступній послідовності: визначення місії і цілей діяльності підприємства; аналіз існуючих умов; розробка загальної стратегії підприємства; оцінка виробничого потенціалу з урахуванням перспектив розвитку організації; формування функціональної стратегії розвитку виробничого потенціалу; практична реалізація і контроль виконання плану ефективного формування і використання виробничого потенціалу підприємства.
Критичний аналіз фахової літератури дав змогу зробити висновок, що виробничий потенціал є взаємоузгоджуючим елементом у процесах стратегічного і поточного планування діяльності підприємства. Цілі, які відображають напрямок розвитку суб’єкта господарювання, враховуючи його потенціал, втілюються в реальну господарську діяльність, яка передбачена результатами поточного планування виробництва і збуту.

Ключові слова


потенціал; виробничий потенціал; планування ефективності формування і використання; стратегічні цілі розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Ansoff, I. (1991), Strategicheskoe upravlenie, Jekonomika, Moskva, 319 p.

Voronkova, V.G., Katajev, S.L., Tkachenko, A.M. and others (2006), Planuvannja ta prognozuvannja v umovah rynku, VD «Profesional», Kyi'v, 608 p.

Get'man, O.O. and Shapoval, Y.M. (2007), Ekonomichna diagnostyka, Centr navchal'noi' literatury, Kyi'v, 307 p.

Ishhuk, S.O. (2006), Vyrobnychyj potencial: problemy formuvannja ta rozvytku, monografija, IRD NAN Ukrai'ny, L'viv, 278 p.

Kas'janova, N.V., Soloha, D.V., Morjeva, V.V., Bjeljakova, O.V. and Balakaj, O.B. (2013), Potencial pidpryjemstva: formuvannja ta vykorystannja, 2nd ed., Centr uchbovoi' literatury, Kyi'v, 248 p., [On-line], available at: http://pidruchniki.com/1628041454083/ekonomika/pidhodi_schodo_formuvannya_potentsialu_pidpriyemstva

Krasnokuts'ka, N.S. (2005), Potencial pidpryjemstva: formuvannja ta ocinka, HDUHT, Harkiv, 287 p., P. 8.

Kryvov’jazjuk, I.V. (2017), Ekonomichna diagnostyka, 2nd ed., Centr uchbovoi' literatury, Kyi'v, 456 p.

Lisovenkova, I.M. (2011), «Vyrobnychyj potencial pidpryjemstva: metodologichni pidhody», Ekonomichnyj visnyk NGU, No. 2, pp. 47–55.

Prib, K.A. and Patyka, N.I. (2016), Diagnostyka v systemi upravlinnja, Centr uchbovoi' literatury, Kyi'v, 432 p.

Stavyc'kyj, O.V. (2015), «Ocinka ta kontrol' u systemi strategichnogo upravlinnja», Investycii': praktyka ta dosvid, No. 3, pp. 49–52.

Tarasjuk, G.M. and Shvab, L.I. (2011), Planuvannja dijal'nosti pidpryjemstva, 4th ed., Karavela, Kyi'v, 352 p.

Fedonin, O.S., Rjepina, I.M. and Oleksjuk, O.I. (2006), Potencial pidpryjemstva: formuvannja ta ocinka, KNEU, Kyi'v, 316 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф. – М. : Экономика, 1991. – 319 с.
 2. Планування та прогнозування в умовах ринку : навч. посібник / В.Г. Воронкова, С.Л. Катаєв, А.М. Ткаченко та ін. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 608 с.
 3. Гетьман О.О. Економічна діагностика : навч. посібник / О.О. Гетьман, И.М. Шаповал. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.
 4. Іщук С.О. Виробничий потенціал: проблеми формування та розвитку : монографія / С.О. Іщук. – Львів : ІРД НАН України, 2006. – 278 с.
 5. Потенціал підприємства: формування та використання / Н.В. Касьянова, Д.В. Солоха, В.В. Морєва, О.В. Бєлякова, О.Б. Балакай. – 2-е вид. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 248 с. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/1628041454083/ekonomika/pidhodi_schodo_formuvannya_potentsialu_pidpriyemstva.
 6. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / Н.С. Краснокутська. – Х. : ХДУХТ, 2005. – 287 с. – С. 8.
 7. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика : навч. посібник / І.В. Кривов’язюк. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 456 с.
 8. Лісовенкова І.М. Виробничий потенціал підприємства: методологічні підходи / І.М. Лісовенкова // Економічний вісник НГУ. – 2011. – № 2. – С. 47–55.
 9. Пріб К.А. Діагностика в системі управління : навч. посібник / К.А. Пріб, Н.І. Патика. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 432 с.
 10. Ставицький О.В. Оцінка та контроль у системі стратегічного управління / О.В. Ставицький // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 49–52.
 11. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства : навч. посібник / Г.М. Тарасюк, Л.І Шваб. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2011. – 352 с.
 12. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2006. – 316 с
Copyright (c) 2018 Ангеліна Анатоліївна Корнійчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.