DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-21-27

Визначення системи показників щодо формування фінансових результатів

Ганна Леонідівна Норд, Вадим Олександрович Куслій

Анотація


В роботі визначено, що важливість економічного аналізу прослідковується на всіх етапах управлінського процесу та в розрізі всіх функцій управління, адже економічний аналіз є інструментом виявлення резервів підприємства та оцінки потенціалу, а також передумовою розробки раціонально обґрунтованих планів діяльності. Зважаючи на підвищення значення конкуренції в існуючій, на сьогодні, економічній системі, фінансовий результат є показником конкурентоспроможності на ринку, що характеризує можливість його адаптації до мінливих умов та здатності витримати фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. Проведено дослідження літературних джерел, та встановлено відсутність єдиного підходу серед авторів щодо визначення напрямів та етапів здійснення економічного аналізу фінансових результатів. В статті виділено різні підходи авторів до системи показників економічного аналізу, які характеризують фінансові результати підприємств.

Ключові слова


економічний аналіз; фінансові результати; економічні показники; користувачі аналітичної інформації; прибуток; збиток; витрати; доходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Savickaja, G.V. (2003), Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti, INFRA-M, Moscow, 285 p.

Artemenko, V.G. and Anisimova, N.V. (2011), Jekonomicheskij analiz, KNORUS, Moscow, 288 p.

Bohdanovych, O.H. (2012), «Analysis of the efficiency of the enterprise on the basis of coordination of interests of groups of economic influence», Marketynh i menedzhment innovatsij, No. 1, P. 25.

Bocharov, V.V. (2009), Finansovyj analiz, 2nd ed., SPb., Piter, 240 p.

Holovenko, A. (2012), «Increasing the efficiency of the company as a result of effective management», available at: http:// conference.spkneu.org/12/golovenko-o/

Goncharov, V.I. (2003), Menedzhment, Misanta, Mn., 624 p.

Hrabovets'kyj, B.Ye. (2009), Ekonomichnyj analiz, Tsentr uchbovoi literatury, K., 256 p.

Hrynchuk, V.H. (2010), «Increasing the efficiency of the operation of enterprises on the principles of modern management», Naukovi pratsi KNTU, Serіja Ekonomichni nauky, Vol. 17, P. 9.

Dybal', S.V. (2006), Finansovyj analiz: teorija i praktika, 2nd ed., dopoln. i pererab., SPb., 304 p.

Edronova, V.N. and Kavinov, A.A. (2005), «System of indicators for monitoring the sustainability of the regional financial system», Finansy i kredit, Vol. 19, P. 4–12.

Boliukh, M.A., Burchevs'kyj, V.Z., Horbatok, M.I. (2003), Ekonomichnyj analiz, in Chumachenka, M.H. (ed.), KNEU, K., 540 p.

Boliukh, M. A., Burchevs'kyj, V.Z., Horbatok, M.I. and others (2003), Ekonomichnyj analiz, in Chumachenka, M.H. (ed.), 2nd ed., pererob. i dop, KNEU, K., 556 p.

Karaeva, F.E. and Zhanataeva, A.H. (2008) «Maximization of profit as one of the factors of competitive struggle of an economic entity», Jekonomicheskij analiz: teorija i praktika, Vol. 22 (127), P. 48.

Kaschena, N.B., Tsukanova, O.V. and Harkusha, N.M. (2014), «Methodology of economic analysis: essence and elements», Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, Vol. 1, Pр. 40–51.

Kindrats'ka, H.I., Bilyk, M.S. and Zahorodnij, A.H. (2008), Ekonomichnyj analiz: teoriia i praktyka, Znannia, K., 428 p.

Kovalev, V.V. (2007), Upravlenie denezhnymi potokami, pribyl'ju i rentabel'nost'ju, Prospekt, TK Velbi, Moscow, 336 p.

Kovalev, V.V. (2006), Finansovyj analiz: metody i procedury, Moscow, 374 p.

Kozub, V.O. (2013), «Formation of a system for monitoring the financial results of trading enterprises», Biznes Inform, Vol. 2, P. 163–168.

Lakhtionova, L.A. (2007), Finansovyj analiz sub'iektiv hospodariuvannia, Kyi'v. nats. ekon. un-t., Kyi'v, 387 p.

Mejer, M.V. and Marshal, V. (2004), Ocenka jeffektivnosti biznesa, Translate in English Korsunskij, A.O., OOO «Vershina», Moscow, 272 p.

Mets, V.O. (2005), Ekonomichnyj analiz finansovykh rezul'tativ ta finansovoho stanu pidpryiemstva, Vyscha shk., Kyi'v, 246 p.

Mnykh, Ye.V. and Barabash, N.S. (2010), Finansovyj analiz, KNTEU, Kyi'v, 412 p.

Moshens'kyj, S.Z. and Olijnyk, O.V. (2007), Ekonomichnyj analiz, 2nd ed., dop. i pererobPP «Ruta», Zhytomyr, 704 p.

Andrieieva, H.I. and Andrieieva, V.A. (2009), Orhanizatsiia i metodyka ekonomichnoho analizu, DVNZ «UABS NBU», Sumy, 353 p.

Popovych, P.Ya. (2009), Ekonomichnyj analiz diial'nosti sub'iektiv hospodariuvannia, Ekonomichna dumka, Ternopil', 227 p.

Verhovna Rada Ukrai'ny (2013), Rishennia NKTsPFR «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro rozkryttia informatsii emitentamy tsinnykh paperiv», stanom na 03 grudnja, No. 2826, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13

Robert, S. Higgins (2007), Finansovyj analiz. Instrumenty dlja prinjatija biznes-reshenij, Analysis for Financial Management. Vil'jams, Moscow, 464 p.

Savyts'ka, H.V. (2001), Analiz hospodars'koi diial'nosti pidpryiemstva, 5nth ed., TOV «Nove znannia», Mins'k, 688 p.

Smit, A. (2007), Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov, Translate in English Afanas'eva, V.S., Jeksmo, Moscow, p. 77.

Sheremet, A.D., Sajfulyn, R.S. and Nenashev, E.V. (2005), Metodyka finansovoho analizu, YNFRA-M, Moscow, 301 p


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности / Г.В. Савицкая. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 285 с.
 2. Артеменко В.Г. Экономический анализ: учебное пособие / В.Г. Артеменко, Н.В. Анисимова. – М. : КНОРУС, 2011. – 288 с.
 3. Богданович О.Г. Аналіз ефективності діяльності підприємства на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу / О.Г. Богданович // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 1. – С. 25.
 4. Бочаров В.В. Финансовый анализ / В.В. Бочаров. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 240 с.
 5. Головенко А. Підвищення ефективності діяльності підприємства як результат ефективного управління / А.Головенко [Електронний ресурс] – Режим доступу : http:// conference.spkneu.org/2012/12/golovenko-o/.
 6. Гончаров В.И. Менеджмент / В.И. Гончаров. – Мн. : Мисанта, 2003. – 624 с.
 7. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз / Б.Є. Грабовецький. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.
 8. Гринчук В.Г. Підвищення ефективності функціонування підприємств на принципах сучасного менеджменту / В.Г. Гринчук // Наукові праці КНТУ. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 17. – С. 9.
 9. Дыбаль С.В. Финансовый анализ: теория и практика / С.В. Дыбаль. – изд. 2-е, дополн. и перераб. – СПб., 2006. – 304 с.
 10. Едронова В.Н. Система показателей мониторинга устойчивости региональной финансовой системы / В.Н. Едронова, А.А. Кавинов // Финансы и кредит. – 2005. – № 19. – C. 4–12.
 11. Болюх М.А. Економічний аналіз / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток ; за ред. М.Г. Чумаченка. – К. : КНЕУ, 2003. – 540 с.
 12. Економічний аналіз / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін. ; за ред. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 556 с.
 13. Караева Ф.Е. Максимизация прибыли как один из факторов конкурентной борьбы хозяйствующего субъекта / Ф.Е. Караева, А.Х. Жанатаева // Экономический анализ: теория и практика. – 2008. – № 22 (127). – С. 48.
 14. Кащена Н.Б. Методика економічного аналізу: сутність та елементи / Н.Б. Кащена, О.В. Цуканова, Н.М. Гаркуша // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2014. – Вип. 1. – С. 40–51.
 15. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: теорія і практика / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній. – К. : Знання, 2008. – 428 с.
 16. Ковалев В.В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью / В.В. Ковалев. – М. : Проспект, ТК Велби, 2007. – 336 с.
 17. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. – М., 2006. – С. 374.
 18. Козуб В.О. Формування системи моніторингу фінансових результатів підприємств торгівлі / В.О. Козуб // Бізнес Інформ. – 2013. – № 2. – С. 163–168.
 19. Лахтiонова Л.А. Фiнансовий аналiз суб'єктiв господарювання / Л.А. Лахтiонова. – Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2007. – 387 с.
 20. Мейер М.В. Оценка эффективности бизнеса / М.В. Мейер, В.Маршал ; пер. с англ. А.О. Корсунский]. – М. : ООО«Вершина», 2004. – 272 с.
 21. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства / В.О. Мец. – К. : Вища шк., 2005. – 246 с.
 22. Мних Є.В. Фінансовий аналіз: навч. посібник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К. : КНТЕУ, 2010. – 412 с.
 23. Мошенський С.З. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.З. Мошенський, О.В. Олійник ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 704 с.
 24. Організація і методика економічного аналізу / Автори і уклад. Г.І. Андрєєва, В.А. Андрєєва. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 353 с.
 25. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання / П.Я. Попович. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 227 с.
 26. Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» : станом на 03 грудня 2013 : № 2826 // Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13.
 27. Роберт С. Хиггинс Финансовый анализ. Инструменты для принятия бизнес-решений / Роберт С. Хиггинс. – Analysis for Financial Management. – М. : Вильямс, 2007. – 464 с.
 28. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Г.В. Савицька. – 5-е вид. – Мінськ : ТОВ «Нове знання», 2001. – 688 с.
 29. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А.Смит ; пер. с англ.; предисл. В.С. Афанасьева. – М. : Эксмо, 2007. – С. 77.
 30. Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Ненашев. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 301 с.
Copyright (c) 2018 Ганна Леонідівна Норд, Вадим Олександрович Куслій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.