DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-15-20

Процесне управління формуванням інтелектуального капіталу

К. А. Мамонов, Д. О. Пруненко, О. І. Угоднікова

Анотація


У роботі розглядається аналітичний підхід до формування структурно-логічної моделі управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств шляхом застосування процесного підходу. Ціллю статті є пошук аналітичних підходів до формування процесного управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств з метою забезпечення стратегічного вектору їх розвитку. Розглядається специфіка будівельної галузі, яка включає у себе особливості проектного управління. Проектне управління тісно пов’язане із управлінням окремими процесами. Відповідно для підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств пропонується розглядати окремо виробничі процеси для визначення можливостей до їх якісно нової трансформації. Процесний підхід максимально враховує специфіку будівельної галузі та дозволяє структурувати процес управління інтелектуальним капіталом з точки зору механізмів його максимально ефективної реалізації. У результаті проведеного дослідження було теоретично описано категорію інтелектуального капіталу з урахуванням специфіки будівельної галузі, що представлена авторами як системна, багатокомпонентна категорія, що відповідає вимогам до забезпечення ефективного управління будівельними підприємствами відповідно до сформованих вимог щодо ефективності, ліквідності, фінансової стійкості результативності та оцінки їх майнового стану. Відповідно до багатокомпонентності категорії інтелектуального капіталу розроблено сукупність інформаційно-аналітичного забезпечення управління категорією інтелектуального капіталу із зазначенням системи планування управлінських процесів. На основі цього сформована система інформаційно-аналітичного забезпечення управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств. В загальному вигляді розроблені та описані процеси управління інтелектуальним капіталом, на основі яких запропонована модель процесного управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств, що враховує специфіку будівельної галузі, проектний характер діяльності та специфіку використання інтелектуального капіталу на будівельних виробництвах. Розроблена модель визначає основні напрями виконання будівельних процесів, їх раціоналізацію шляхом розрахунку найбільш ефективної моделі управління інтелектуальним капіталом будівельного підприємства.

Ключові слова


інтелектуальний капітал; будівельна галузь; будівельні підприємства; процесне управління; процесний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Becker Gary, S. (1964), Human Capital, Columbia University Press, 382 p.

Schults Theodore, W. (1961), «Investment in Human Capital», American Economics Review LI. March., American Economics Association Presidential Adress, No. 1–7, 336 p.

Robert, E. and Lucas, M. (1989), Recursive Methods in Economic Dynamics / Harvard University Press, 608 p.

Kendyukhov, O.V. (2008), Efektyvne upravlinnya intelektual'nym kapitalom, monohrafiya, DonUEN, Donets'k, 363 p.

Mamonov, K.A. (2012), Steykkholderna stratehiya vartisno- oriyentovanoho upravlinnya kapitalom brendu budivel'nykh korporatyvnykh pidpryyemstv, Abstrakt of diss. d.e.n., spetsial'nistyu 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy, KhNAMH, Kh., 542 p.

Mamonov, K.A. and Hryts'kov, Ye.V. (2014), Intelektual'nyy kapital budivel'nykh korporatyvnykh pidpryyemstv: vyznachennya ta napryamy transformatsiy, monohrafiya, Systemy pryynyattya rishen' v ekonomitsi, tekhnitsi ta orhanizatsiynykh sferakh: vid teoriyi do praktyky, kolektyvna monohrafiya, in 2 Vol., Vol. 1, in L.M. Savchuk (ed.), Art syntez-T, Pavlohrad, 436 p.

Uhodnikova, O.I. (2017), Otsinka potentsialu rozvytku budivel'nykh pidpryyemstv: kontseptual'ni polozhennya ta osoblyvosti realizatsiyi : monohrafiya, Vydavets' FOP Panov A.M., Kh., 124 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Becker Gary S. Human Capital / S.Becker Gary. – Columbia University Press. – 1964. – 382 p.
  2. Schults Theodore W. Investment in Human Capital / W.Schults Theodore // American Economics Review LI. March : American Economics Association Presidential Adress. – 1961. – No. 1–7. – 336 p.
  3. Robert E. Recursive Methods in Economic Dynamics / E.Robert, M.Lucas // Harvard University Press. – 1989 – 608 p.
  4. Кендюхов О.В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом : монографія / О.В. Кендюхов. – Донецьк : ДонУЕН, 2008. – 363 с.
  5. Мамонов К.А. Стейкхолдерна стратегія вартісно- орієнтованого управління капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств : дис. … д.е.н. : спец. 08.00.04 економіка та управління підприємствами / К.А. Мамонов. – Х. : ХНАМГ. – 2012. – 542 с.
  6. Мамонов К.А. Інтелектуальний капітал будівельних корпоративних підприємств: визначення та напрями трансформацій : монографія / К.А. Мамонов, Є.В. Грицьков ; Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики : кол. монографія. У 2 т., Т. 1 / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Павлоград : Арт синтез-Т, 2014. – 436 с.
  7. Угоднікова О.І. Оцінка потенціалу розвитку будівельних підприємств: концептуальні положення та особливості реалізації : монографія / О.І. Угоднікова. – Х. : Видавець ФОП А.М. Панов. – 2017. – 124 с.
Copyright (c) 2018 К. А. Мамонов, Д. О. Пруненко, О. І. Угоднікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.