Потенціал банківських установ України у стимулюванні економічного зростання у постконфліктний період

Андрій Юрійович Полчанов

Анотація


Присвячено вивченню потенціалу банківських установ України у стимулюванні економічного зростання у постконфліктний період. Метою дослідження є визначення проблем зміцнення фінансового потенціалу держави на основі розвитку банківської системи та надання пропозиції щодо їх вирішення. Оцінено динаміку ключових показників (активи, власний капітал, надані кредити) розвитку банківської системи України у 2007–2016 рр., порівняно якість кредитної інформації та захист кредитних операцій та охоплення економічних агентів кредитними реєстрами в Україні, Польщі та Білорусі у 2012–2017 рр.  Результати критичного аналізу публікацій з даної тематики дали можливість окреслити основні проблеми банківської діяльності у постконфліктний період, а також надати рекомендації щодо зміцнення фінансового потенціалу держави на основі розвитку банківської системи. Не залишилось поза увагою дослідження визначення основних інструментів впливу банківської системи на фінансовий потенціал держави.

Ключові слова


банки; банківська система; військовий конфлікт; фінанси; фінансовий потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Dod, D. and Smith, J. (2009), «A Guide to Economic Growth in Post-Conflict Countries», available at: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnado408.pdf

Doing Business Ukraine (2018), available at: http://russian.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Pro files/Country/UKR.pdf

Elbadawi, I. and Soto, R. (2013), «Exchange Rate Regimes for Post-Conflict Recovery», available at: https://erf.org.eg/wp-content/uploads/2014/03/748.pdf

Lönnberg, Å. (2002), «Restoring and Transforming Payments and Banking Systems in Post-Conflict Economies», International Monetary Fund, available at: https://www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/lonnb.pdf

Polchanov, A. (2017), «Coordination of state fiscal and monetary policy the in the context of post-conflict recovery», Accounting and Financial Control, Vol. 1, No. 2, pp. 19–28, available at: https://kozmenkopublishing.com/component/zoo/coordination-of-state-fiscal-and-monetary-policy-the-in-thecontext-of-post-conflict-recovery

Anisimov, V.V. (2015), «Bankivs'ka systema Krymu v umovah okupacii' Rosijs'koju Federacijeju», Finansovyj prostir, No. 3, pp. 21–30, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_3_4

Vygovsky, V.G. (2017). Development of analytical providing assessment of solvency of business entities. Abstract of Ph.D. dissertation, Accounting, analysis and audit, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr, Ukraine.

Gladkyh, D.M. (2016), «Ryzyky ta kljuchovi naprjamy postkryzovogo vidnovlennja bankivs'koi' systemy Ukrai'ny», available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/bank_sustem-93e11.pdf

Recovery and peacebuilding assessment analysis of crisis impacts and needs in Eastern Ukraine (2015), Р. II: Full component reports, available at: http://www.un.org.ua/images/documents/3766/RPA_V2_Ukr_.pdf

Slavko, A. (2016), «Osoblyvosti reguljuvannja bankivs'kyh vidnosyn za umov dii' rezhymu okupovanoi' terytorii' ta rezhymu provedennja antyterorystychnoi' operacii'», Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo, No. 3, рр. 110–115.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Dod D.A. Guide to Economic Growth in Post-Conflict Countries / D.Dod, J.Smith. – Access mode : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnado408.pdf/.
  2. Doing Business 2018 Ukraine. – Access mode : http://russian.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Profiles/Country/UKR.pdf. 
  3. Elbadawi I. Exchange Rate Regimes for Post-Conflict Recovery / I.Elbadawi, R.Soto. – Access mode : https://erf.org.eg/wp-content/uploads/2014/03/748.pdf. 
  4. Lönnberg Å. Restoring and Transforming Payments and Banking Systems in Post-Conflict Economies / Å.Lönnberg // International Monetary Fund. – Access mode : https://www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/lonnb.pdf. 
  5. Polchanov A. Coordination of state fiscal and monetary policy the in the context of post-conflict recovery / A.Polchanov // Accounting and Financial Control. – 2017. – Vol. 1. – No. 2. –P. 19–28. – Access mode : https://kozmenkopublishing.com/component/zoo/coordination-of-state-fiscal-and-monetary-policy-the-in-thecontext-of-post-conflict-recovery. 
  6. Анісімов В.В. Банківська система Криму в умовах окупації Російською Федерацією / В.В. Анісімов // Фінансовий простір. – 2015. – № 3. – С. 21–30 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_3_4. 
  7. Виговський В.Г. Розвиток аналітичного забезпечення оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання : дис. … : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / В.Г.Виговський. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 276 c. 
  8. Гладких Д.М. Ризики та ключові напрями посткризового відновлення банківської системи України / Д.М. Гладких [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/bank_sustem-93e11.pdf. 
  9. Оцінка відновлення та розбудови миру. Аналіз впливу кризи та потреб на східній Україні. Ч. ІI : звіти за компонентами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org.ua/images/documents/3766/RPA_V2_Ukr_.pdf. 
  10. Славко А. Особливості регулювання банківських відносин за умов дії режиму окупованої території та режиму проведення антитерористичної операції / А.Славко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3. – С. 110–115. 
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-123-128

Copyright (c) 2018 Андрій Юрійович Полчанов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.