Визначення безпеки підприємства: гарантійний підхід

Євгенія Володимирівна Міщук

Анотація


Сформовано та обґрунтовано новий підхід до визначення безпеки підприємства: гарантійний підхід. Визначено поняття економічних гарантій. Показано, що гарантії, з одного боку, використовуються для забезпечення економічної безпеки, а з іншого боку, сама економічна безпека є гарантією гармонійного розвитку та конкурентоспроможності підприємства. Розроблено класифікацію гарантій. Запропоновано до класифікаційних ознак гарантій зарахувати часові, грошові, об’єктні тощо. Виявлено, що гарантії мають розраховуватися на основі комплексних показників. Вперше запропоновано оцінювати інтегральний показник економічної гарантії економічної безпеки підприємства. Автором для цього використано функцію від гарантії гармонійного розвитку, гарантії конкурентоспроможності, гарантії економічної свободи та гарантії задоволення економічних інтересів. Розглянуто та доповнено перелік можливих гарантів безпеки на підприємстві. Принципово видозмінено суб’єкта гарантування економічної безпеки. Показано, що запропонований гарантійний підхід, на відміну від існуючих, є комплексним, оскільки враховує захист економічних інтересів підприємства, гармонізацію відносин зі стейкхолдерами, гарантування економічної свободи та розвитку підприємства протягом усього життєвого циклу та забезпечення його конкурентоздатності.

Ключові слова


безпека; гарантія; економічна безпека; економічні інтереси; економічна свобода

Повний текст:

PDF

Посилання


Bіlik, M.D. (2005), Fіnansoviy analіz, KNEU, Kіev, 588 р.

Bіlomіstna, І.І. and Olіynik, O.V. (2013), «Osoblivostі formuvannya teoretichnikh pіdkhodіv do viznachennya fіnansovoi' bezpeki pіdprijemstva yak ekonomіchnoi' kategorіi'», Zbіrnik naukovikh prats, Ekonomіchnі nauki, Serіya Oblіk і fіnansi, Luts'kiy natsіonal'niy tekhnіchniy unіversitet, Iss. 10 (37), P. 1, рр.31–40.

Vasil'tsіv, T.G., Voloshin, V.І., Boykevich, O.R. and Karkavchuk, V.V. (2012), Fіnansovo-ekonomіchna bezpeka pіdprijemstv Ukrai'ni: strategіya ta mekhanіzmi zabezpechennya, monografіya, in Vasil'tsіv, T.G. (ed.), Vydavnyctvo, L'vіv, 386 р.

Galuzin, A.F. (2004), «Bezopasnost' kak princip i funkcija prava», Pravo i politika, No. 11, Р. 5–6.

Grycenko, O.I. (2010), «Zabezpechennja finansovoi' bezpeky dijal'nosti kredytnyh spilok», Visnyk Sums'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu, Vol. 2, P. 35–42.

Zajchenko, V.V. and Kovalenko, S.V. (2013), «Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva: sutnist' ta osnovni skladovi», Naukovi praci Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Iss. 23, P. 410–414.

Zhdamirov, Je.Ju. (2010), «Sutnist' adaptacii' upravlinnja funkcionuvannjam pidpryjemstv», Visnyk SNAU, Serija Ekonomika ta menedzhment, Iss. 6/1, P. 93–101.

Kovalev, D. and Suhorukova, T. (1998), «Jekonomicheskaja bezopasnost' predprijatija», Jekonomika Ukrainy, No. 5, P. 48–52.

Shhedrina, N.V. (ed.) (2010), Konceptual'no-teoreticheskie osnovy pravovogo regulirovanija i primenenija mer bezopasnosti, monografija, Sib. feder. un-t., Krasnojarsk, SFU, 324 p.

Korchevs'ka, L.O. (2016), Metodologija synergetychnogo upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju pidpryjemstva, monografija, Vyd-vo PP Vyshemyrs'kyj V.S., Herson, 468 p.

Kulish, A.M. (2009), «Strategija zabezpechennja nalezhnoi' ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva», Upravlinnja finansovo-ekonomichnoju bezpekoju, materialy naukovo-praktychnoi' konferencii', vid 28 serpnja, Vidp. za vyp. Kulish, A.M., SumDU, Sumy, P. 15–18.

Ljashenko, O.M. (2015), Konceptualizacija upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju pidpryjemstva, monografija, 2nd, pererob., NISD, K., 348 p.

Majdannyk, O.O. (2011), Konstytucijne pravo Ukrai'ny, Alerta, K., 380 p.

Petrenko, A. (1994), «Bezopasnost' v kommunikacii delovogo cheloveka», Tehnol. shk. biznesa, M., P. 7, 8.

Pokropyvnyj, S.F. (2001), Ekonomika pidpryjemstva, pidruchnyk, in Pokropyvnogo, S.F. (ed.), KNEU, K., 526 p.

Rekun, I.I. (2015), Transformacija systemy ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstv zaliznychnogo transportu, monografija, DNUZT, Vyd. Kolor-prynt, Dnipropetrovs'k, 358 p.

Sysolina, N.P. (2014), Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva, KNTU, Kirovograd, 226 p.

Slovnyk ukrai'ns'koi' movy (1971), in 11 volumеs, Vol. 2.

Slovnyk ukrai'ns'koi' movy (1972), in 11 volumеs, Vol. 3.

Sokolova, S.N. (2013), Fenomenologija bezopasnosti sovremennogo obshhestva, PolesGU, Minsk, 183 p.

Sudakova, O.I. «Formuvannja nalezhnogo rivnja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva», available at: http://www.rusnauka.com/2._SND_2007/Economics/18084.doc.htm

Shemshuchenko, Ju.S. «Jurydychna encyklopedija», available at: http://www.leksika.com.ua/12340714/legal

Cal-Calko, Ju.S. (2002), Finansova zvitnist' pidpryjemstva ta i'i' analiz, navch. posibnyk, CUL, K., 359 p.

Gusev, V.S., Kuzin, B.I., Mednikov, M.D. and others (2001), Jekonomika i organizacija bezopasnosti hozjajstvujushhih sub#ektov, uchebnik, ID «Ocharovannyj strannik», SPb., 256 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Білик М.Д. Фінансовий аналіз / М.Д. Білик. – К. : КНЕУ, 2005. – 588 c.
 2. Біломістна І.І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансової безпеки підприємства як економічної категорії : збірник наук. праць / І.І. Біломістна, О.В. Олійник // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». – Луцький національний технічний університет. – Вип. 10 (37). – Ч. 1. – Луцьк, 2013. – С.31 – 40.
 3. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія / Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, О.Р. Бойкевич, В.В. Каркавчук ; за ред. Т.Г. Васильціва. – Львів : Видавництво, 2012. – 386 с.
 4. Галузин А.Ф. Безопасность как принцип и функция права / А.Ф. Галузин // Право и политика. – 2004. – № 11. – С. 5–6.
 5. Гриценко О.І. Забезпечення фінансової безпеки діяльності кредитних спілок / О.І. Гриценко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2010. – Т. 2. – С. 35–42.
 6. Зайченко В.В. Економічна безпека підприємства: сутність та основні складові / В.В. Зайченко, С.В. Коваленко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія : Економічні науки. – 2013. – Вип. 23. – С. 410–414.
 7. Ждаміров Є.Ю. Сутність адаптації управління функціонуванням підприємств / Є.Ю. Ждаміров // Вісник СНАУ. Серія : Економіка та менеджмент. – 2010. – Вип. 6/1. – С. 93–101.
 8. Ковалев Д. Экономическая безопасность предприятия / Д.Ковалев, Т.Сухорукова // Экономика Украины. – 1998. – № 5. – С. 48–52.
 9. Концептуально-теоретические основы правового регулирования и применения мер безопасности : монография ; под ред. Н.В. Щедрина. – Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2010. – 324 с.
 10. Корчевська Л.О. Методологія синергетичного управління економічною безпекою підприємства : монографія / Л.О. Корчевська. – Херсон : Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2016. – 468 с.                                                                          
 11. Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія / О.М. Ляшенко. – 2-ге вид., перероб. – К. : НІСД, 2015. – 348 с.
 12. Майданник О.О. Конституційне право України / О.О. Майданник. – К. : Алерта, 2011. – 380 с.
 13. Петренко А. Безопасность в коммуникации делового человека / А.Петренко. – М. : Технол. шк. бизнеса, 1994. – С. 7, 8.
 14. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К. : КНЕУ, 2001. – 526 с.
 15. Рекун І.І. Трансформація системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту : монографія / І.І. Рекун. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ ; Вид.: Колор-принт, 2015. – 358 с.
 16. Сисоліна Н.П. Економічна безпека підприємства / Н.П. Сисоліна. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – 226 с.
 17. Словник української мови : в 11 томах. – Том 2. – 1971.
 18. Словник української мови : в 11 томах. – Том 3. – 1972.
 19. Соколова С.Н. Феноменология безопасности современного общества / С.Н. Соколова. – Минск : ПолесГУ, 2013. – 183 с.
 20. Судакова О.І. Формування належного рівня економічної безпеки підприємства / О.І. Судакова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/2._SND_2007/Economics/18084.doc.htm.
 21. Шемшученко Ю.С. Юридична енциклопедія / Ю.С. Шемшученко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.leksika.com.ua/12340714/legal.
 22. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навч. посібник / Ю.С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 359 с.
 23. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов : учебник / В.С. Гусев, Б.И. Кузин, М.Д. Медников и другие. – СПб. : ИД «Очарованный странник», 2001. – 256 с.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-83-89

Copyright (c) 2018 Євгенія Володимирівна Міщук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.