DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-76-82

Розробка графічної аналогової моделі формування економічної безпеки підприємства на довгостроковий період з метою визначення економічної ефективності витрат на його економічну безпеку

Тетяна Олегівна Меліхова

Анотація


Метою роботи є побудова графіка взаємозв’язку результатів і витрат, пов’язаних із формуванням економічної безпеки за довгостроковий період для визначення економічної ефективності витрат на економічну безпеку підприємства.
Методологія. Теоретичною та методологічною основою дослідження є побудова графічної аналогової моделі економічної ефективності витрат на створення системи економічної безпеки підприємства у довгостроковому періоді. В процесі дослідження використовувалися такі методи: абстрактно-логічний (для виявлення сутності економічної ефективності витрат на створення системи економічної безпеки підприємства у довгостроковому періоді), аналізу та синтезу, логічного узагальнення, монографічний (при вивченні існуючих графічних аналогових моделей), графоаналітичний метод (для побудови графічної аналогової моделі економічної ефективності витрат на створення системи економічної безпеки підприємства у довгостроковому періоді).
Наукова новизна. Запропоновано визначення економічної ефективності витрат на економічну безпеку підприємства здійснювати за допомогою графічної аналогової моделі взаємозв’язку результатів і витрат, пов’язаних з формуванням економічної безпеки у довгостроковому періоді.
Висновки. В процесі дослідження побудовано графік взаємозв’язку результатів із витрат, пов’язаних з формуванням економічної безпеки за довгостроковий період для визначення економічної ефективності витрат на економічну безпеку підприємства.
Графічна аналогова модель взаємодії результатів і витрат, залежно від тривалості життєвого циклу, дає можливість розрахувати валовий, чистий, дійсний та заданий періоди повернення амортизаційної вартості основних засобів, а також показники економічної ефективності витрат на економічну безпеку підприємства. Графік взаємодії результатів і витрат економічної безпеки, залежності від тривалості життєвого циклу, побудовано вперше.

Ключові слова


графічна аналогова модель; формування; економічна безпека підприємства; довгостроковий період; економічна ефективність; витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Blank, Y.A. (2009), Upravlenye fynansovoj bezopasnost'ju predpryjatyja, 2ed, Эl'ga, K., 776 p.

Dolan, E.Dzh. and Lindsei, D. (1992), Rynok: mikroekonomicheskaya model', translate by English Lukashevicha,V. and others, іn Lisovika, B., Lukashevicha, I.V. (ed), SP «Avtokomp », SPb., 496 p .

Khaiman, D.N. (1992), Sovremennaya mikroekonomika: analiz i primenenie, translate by English, іn 2 vol., Vol. 1 , Finansy i statistika, M., 384 р .

Salyga, K.S. (2010), Ekonomichne obg'runtuvannja innovacijnyh proektiv, monografija, KPU, Zaporizhzhja, 404 p.

Salyga, K.S. (2007), Efektyvnist' real'nyh investycij, monografija, GU «ZIDMU», Zap orizhzhja, 284 p .

Salyga, K.S. «Rozrahunok periodu povernennja kumuljatyvnyh investycij v innovacijni proekty z vyrobnyctva novyh zasobiv praci», available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=39

Salyga, K.S. «Metodologija naukovogo doslidzhennja ekonomichnoi' efektyvnosti investycij v innovacijni proekty», available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1791

Salyga, K.S. and Salyga, S.Ja. «Vyznachennja periodu povernennja zastosovanyh investycij v innovacijni proekty», Nauchnye trudy DonNTU, Seriya Ekonomicheskaya, No. 39 (2), P. 13–24.

Chernukhin, A.A. (1983), «Zadachi i napravleniya sovershenstvovaniya metodiki opredeleniya ekonomicheskoi effektivnosti kapitalovlozhenii v energetike», Energeticheskoe stroitel'stvo, No. 3, P. 52–56.

«Metodika (osnovnye polozheniya) opredeleniya ekonomicheskoi effektivnosti ispol'zovaniya v narodnom khozyaistve novoi tekhniki, izobretenii i ratsionalizatorskikh predlozhenii» (1977), Ekon. gaz, No. 10, P. 11–15.

«Tipovaya metodika opredeleniya ekonomicheskoi effektivnosti kapital'nykh vlozhenii» (1981), Ekon. gaz, No. 2, 3., P. 11–14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бланк И.А. Упр авление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – 2-е изд. – К. : Эльга, 2009. – 776 с.
 2. Долан Э.Дж. Рынок: микр оэкономическая модель / Э.Дж. Долан, Д.Линдсей ; пер . с англ. В.Лукашевича и др . ; под общ. р ед. Б.Лисовика, И.В. Лукашевича. – СПб. : СП «Автокомп», 1992. – 496 с.
 3. Хайман Д.Н. Совр еменная микр оэкономика: анализ и пр именение : в 2 т. Т.1 / Д.Н. Хайман ; пер . с англ. –М. : Финансы и статистика, 1992. – 384 с.
 4. Салиг а К.С. Економічне обґр у нту вання інноваційних пр оектів : моногр афія / К.С. Салиг а. – Запор іжжя, КПУ, 2010. – 404 с.
 5. Салиг а К.С. Ефективність р еальних інвестицій : моногр афія / К.С. Салиг а. – Запор іжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2007. – 284 с.
 6. Салиг а К.С. Розр аху нок пер іоду повер нення ку му лятивних інвестицій в інноваційні пр оекти з вир обництва нових засобів пр аці / К.С. Салиг а [Електр онний р есу р с]. – Режим досту пу : http://www.economy.nayka.com.u /?op=1&z=39.
 7. Салиг а К.С. Методологія нау кового дослідження економічної ефективності інвестицій в інноваційні пр оекти / К.С. Салиг а [Електр онний р есу р с]. – Режим досту пу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1791.
 8. Салиг а К.С. Визначення пер іоду повер нення застосованих інвестицій в інноваційні пр оекти / К.С. Салиг а, С.Я. Салиг а // Нау чные тр у ды ДонНТУ. Сер ия : Экономическая. – № 39 (2). – С. 13–24.
 9. Чернухин А.А. Задачи и напр авления совершенствования методики опр еделения экономической эффективности капиталовложений в энер гетике / А.А. Чернухин // Энер гетическое стр оительство. – 1983. – № 3. – С. 52–56.
 10. Методика (основные положения) опр еделения экономической эффективности использования в нар одном хозяйстве новой техники, изобр етений и р ационализатор ских пр едложений // Экон. газ. – 1977. – № 10. – С. 11–15.
 11. Типовая методика опр еделения экономической эффективности капитальных вложений // Экон. газ. – 1981. – № 2, 3. – С. 11–14.
Copyright (c) 2018 Тетяна Олегівна Меліхова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.