Розвиток методики економічного аналізу ефективності рентних відносин у лісовому господарстві

Андріяна Михайлівна Лисичко

Анотація


Визначено, що питання із економічного аналізу ренти є мало дослідженими. Встановлено, що напрацювання вчених не можуть бути використані державними підприємствами, що зумовлює потребу в пошуку нових підходів до аналітичних процедур. Визначено методику економічного аналізу ренти за спеціальне використання лісових ресурсів, яке має будуватися на таких етапах: визначення мети та завдань, формування інформаційного забезпечення, підбір аналітичних процедур оцінки ефективності ренти, здійснення аналітичних процедур щодо рентної плати, формування висновків щодо ефективності використання та пропозицій щодо підвищення ефективності використання лісових ресурсів. Представлено розрахунок запропонованих аналітичних процедур (рентомісткість, рентовіддача та рентабельність ренти) та інформаційне забезпечення їх здійснення та можливі результати, пропозиції щодо впровадження нових аналітичних процедур.

Ключові слова


рента; рентні відносини; лісова рента; лісогосподарські підприємства; економічний аналіз ренти; аналітичні процедури

Повний текст:

PDF

Посилання


Vovchuk, T.I. (2009), Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja formuvannjam i vykorystannjam lisovykh biolohichnykh aktyviv, Abstract of diss. k.e.n, spec. 08.00.09, NUBIP, Kyiv, 20 p.

Volkonskij, V.A., Kuzovkin, A.I. and Mudrecov, A.F. (2004), «Prirodnaja renta rossijskoj nefti», Neft' Rossii, No. 7, P. 98–107.

Vrublevs'ka, O.V. (2007), «Lisova renta: vyluchennia j rozpodil», Natsional'nyj lisotekhnichnyj universytet Ukrainy: zb. nauk.-tekh. prats', No. 17.2, P. 11–17.

Holub, O.A. and Antonenko, I.Ya. (2003), «Analiz vtrat lisovykh resursiv Ukrainy», Produktyvni syly i rehional'na ekonomika: zb. nauk. prats', RVPS Ukrainy NAN Ukrainy, Р. 2., Kyiv, P. 10–14.

Hurovs'ka, T.V. (2011), «Teoriia renty: istoriia ta suchasnist'», Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, No. 6, Vol. 1, P. 7–11.

Dvoriashyna, N.S. (2005), «Analiz suchasnoho stanu lisovykh resursiv u konteksti staloho rozvytku», Naukovyj visnyk, No. 15.1, P. 216–221.

Lytsur, I.M. (2012), «Metodychni pidkhody do ekonomichnoi otsinky lisovykh resursiv», Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia, P. 49–56.

Osadcha, T.S. (2016), Bukhhalters'kyj oblik ta analiz renty: teoriia i metodolohija, Abstract of diss. k.e.n, spec. 08.00.09, Zhytomyr, 406 p.

Puncukova, S.D. «Formirovanie lesnoj renty regiona v uslovijah jekologicheskih», available at: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-lesnoy-renty-regiona-v-usloviyah-ekologicheskih-ogranicheniy

Razovskij, Ju.V. (1995), «Gornaja i drugie vidy rent (klassifikacija)», Gornyj informacionno-analiticheskij bjulleten', n.-tehn. zhurnal, No. 2, Р. 115–119.

Furdychko, O.I. (2012), «Ekologo-ekonomichna ocinka lisovyh zemel' jak osoblyvogo resursu noosfery», Agrosvit, No. 2, P. 2–6.

Shavurs'ka, O.V. (2012), «Aktual'ni problemy bukhhalters'koho obliku lisu», Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, No. 3 (24), Р. 532–536.

Jakovec, Ju.V. (2003), Renta, antirenta, kvazirenta v global'no-civilizacionnom izmerenii, Akademkniga, Moscow, 240 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Вовчук Т.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління формуванням і використанням лісових біологічних активів: дис. ... к.е.н. : спец. 08.00.09 / Т.І. Вовчук. – К. : НУБІП, 2009. – 20 с.
 2. Волконский В.А. Природная рента российской нефти / В.А. Волконский, А.И. Кузовкин, А.Ф. Мудрецов // Нефть России. – 2004. – № 7. – С. 98–107.
 3. Врублевська О.В. Лісова рента: вилучення й розподіл / О.В. Врублевська // Національний лісотехнічний університет України : зб. наук.-техн. праць. – 2007. – № 17.2. – С. 11–17.
 4. Голуб О.А. Аналіз втрат лісових ресурсів України / О.А. Голуб, І.Я. Антоненко // Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. праць. Ч. 2. – К. : РВПС України НАН України, 2003. – С. 10–14.
 5. Гуровська Т.В. Теорія ренти: історія та сучасність. T. 1 / Т.В. Гуровська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6. – С. 7–11.
 6. Дворяшина Н.С. Аналіз сучасного стану лісових ресурсів у контексті сталого розвитку / Н.С. Дворяшина // Науковий вісник. – 2005. – № 15.1. – С. 216–221.
 7. Лицур І.М. Методичні підходи до економічної оцінки лісових ресурсів / І.М. Лицур // Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2012. – С. 49–56.
 8. Осадча Т.С. Бухгалтерський облік та аналіз ренти: теорія і методологія: дис. … д.е.н. : спец. 08.00.09 / Т.С. Осадча. – Житомир, 2016. – 406 с.
 9. Пунцукова С.Д. Формирование лесной ренты региона в условиях экологических ограничений / С.Д. Пунцукова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-lesnoy-renty-regiona-v-usloviyah-ekologicheskih-ogranicheniy.
 10. Разовский Ю.В. Горная и другие виды рент (классификация) / Ю.В. Разовский // Горный информационно-аналитический бюллетень: н.-техн. журнал. – 1995. – № 2. – С. 115–119.
 11. Фурдичко О.І. Еколого-економічна оцінка лісових земель як особливого ресурсу ноосфери / О.І. Фурдичко // Агросвіт. – 2012. – № 2. – С. 2–6.
 12. Шавурська О.В. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку лісу / О.В. Шавурська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – № 3 (24). – С. 532–536.
 13. Яковец Ю.В. Рента, антирента, квазирента в глобально-цивилизационном измерении / Ю.В. Яковец. – М. : Академкнига, 2003. – 240 с
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-15-18

Copyright (c) 2018 Андріяна Михайлівна Лисичко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.