№ 3(53) Ч.2 (2010)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ЗМІН СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА PDF
Наталія Сергіївна Акімова, Олена Олександрівна Безпалова 18-20
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Аліна Дмитрівна Амігуд 21-23
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА БАЗА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ PDF
Наталія Богданівна Андрухів-Садовська 24-27
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ PDF
Ірина Михайлівна Бабин, Василь Іванович Бачинський 28-31
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ ДЛЯ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Галина Володимирівна Бандрівська 32-35
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Василь Іванович Бачинський, Катерина Іванівна Кузьмінська 36-39
СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ, МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО РОЗРАХУНКУ PDF
Ірина Миколаївна Бєлоусова, Світлана Петрівна Макаренко 43-45
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ PDF
Оксана Сергіївна Борисюк 46-48
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Ірина Михайлівна Вагнер 49-52
ПОНЯТТЯ “ІННОВАЦІЯ” ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Василь Володимирович Гик 56-58
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Любов Вікторівна Гончар, Андрій Євгенович Рубан 59-61
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Володимир Дмитрович Гоцуляк 62-66
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК САМОСТІЙНИЙ ВИД КОНТРОЛЮ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ PDF
Вікторія Олександрівна Гринцевич 67-69
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ: РІВНІ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Зіновій Володимирович Гуцайлюк, Р. І. Мачуга 70-74
ПІДХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ PDF
Григорій Миколайович Давидов, Наталія Станіславівна Шалімова 75-81
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ПОТРЕБ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Ірина Іванівна Демко 82-84
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В АСПЕКТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Тетяна Петрівна Демчук 85-88
СКЛАД І СТРУКТУРА НЕРЕЧОВОГО КАПІТАЛУ PDF
Світлана Миколаївна Деньга 89-91
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Алла Василівна Дмитренко 92-96
ПЛАНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ PDF
Олена Олександрівна Дорошенко 97-99
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ PDF
Павло Євгенович Житний, І. І. Афанас’єва 100-102
ПРИНЦИПИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЯХ УПРАВЛІННЯ PDF
Світлана Вікторівна Калабухова 103-107
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНО- ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Олена Юріівна Калініна 108-112
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Валентина Дмитрівна Кашуба 113-115
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ PDF
Лілія Петрівна Коритник 116-118
ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Наталія Євгеніївна Коришко 119-121
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ М'ЯСОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Галина Володимирівна Кошельок, Володимир Олександрович Янковий 122-127
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВІДТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ПРАЦІ У ЦУКРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Наталія Василівна Кравчук 128-131
КОРИСТУВАЧІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАДОВОЛЕННЯ Є ЇХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ PDF
Ярослав Дмитрович Крупка 132-134
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ PDF
Павло Миронович Кузьмович 135-136
ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАТЕГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОБЛІКУ PDF
Оксана Петрівна Кундря-Висоцька 137-139
РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Петро Олексійович Куцик 140-142
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМИ УСТАНОВАМИ PDF
Петро Олексійович Куцик, Одарка Михайлівна Чабанюк 143-149
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОБЛІКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Ольга Василівна Лега 150-151
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ PDF (Русский)
Петро Петрович Майданевич, Татьяна Владимировна Лисовая 152-154
МЕТОДИКА АУДИТА ДОХОДОВ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ PDF (Русский)
Юлия Петровна Майданевич 155-157
ВПЛИВ ДОГОВІРНИХ УМОВ НА МЕТОДИКУ ОБЛІКУ ДОХОДІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Іванович Малишкін 158-161
СЕЛЕКЦІЯ ТА ОБЛІК ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Володимир Васильович Муравський 162-164
ТИМЧАСОВІ ТА ПОСТІЙНІ ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ ЗА ДОХОДАМИ ТА ВИТРАТАМИ ЯК ОСНОВА УНІФІКАЦІЇ ОБЛІКУ PDF
Галина Борисівна Назарова, О. В. Шелковникова 165-171
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Оксана Олександрівна Нестеренко 172-178
ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ЛІСОПРОДУКЦІЮ PDF
Володимир Олександрович Озеран, Марія Юріївна Чік 179-182
РЕФОРМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ОРІЄНТИРИ PDF
Яна Вікторівна Олійник 183-184
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ОЦІНКА ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Людмила Михайлівна Осмятченко 185-187
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ PDF
Світлана Миколаївна Петренко 188-192
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ОЦІНКИ ПОСТІЙНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ PDF
Світлана Миколаївна Петренко, Ю. О. Гонтаренко 193-195
РОЗВИТОК ОБЛІКОВОЇ ПАРАДИГМИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРОЦЕСІВ ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗНАНЬ PDF
Андрій Анатолійович Пилипенко, Діана Рафаелівна Пилипенко 196-200
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В ОБЛІКУ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Надія Іванівна Пилипів, Юлія Василівна Максимів 201-205
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Василівна Попітіч 206-210
ВРАХУВАННЯ ПРИНЦИПУ НАРАХУВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ PDF
Галина Володимирівна Пришляк 211-214
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВИЗНАНИМИ У ПРАВІ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Альона Миколаївна Пташник 215-217
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПОГЛИБЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФУНКЦІЇ ОБЛІКУ З ІНШИМИ ФУНКЦІЯМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
О. Б. Пугаченко 218-222
МІСЦЕ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ В СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЯХ МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Марина Василівна Реслер 223-229
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Оксана Володимирівна Сапоговська 230-233
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Марія Іванівна Семенів 234-236
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЯКОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ВИЗНАЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ PDF
Інна Віталіївна Сіменко 237-241
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИДІВ ОБЛІКУ В ЄДИНУ СИСТЕМУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Є. В. Смерницька 242-243
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКТИВІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ PDF
Валерія Василівна Сопко, Світлана Вікторівна Андрос 244-248
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА PDF (Русский)
Анна Николаевна Турбина 249-252
ВИЯВЛЕННЯ ФАКТІВ ШАХРАЙСТВА У КОНТЕКСТІ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ БАНКІВ PDF
Богдан Федорович Усач, М. А. Маркевич 253-255
АНАЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС І ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Роман Володимирович Федорович 256-257
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ PDF
Тарас Ігорович Хомуляк 258-262
ОКРЕМІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ З ПОСЛУГАМИ: НА ШЛЯХУ ДО ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська 263-269
ПРОЦЕС АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗБУТОВОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Олег Антонович Шевчук 270-271
АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ОЦІНКИ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Леонідович Шерстюк 272-274
ГАРМОНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЁТА В ОБЛАСТИ УЧЁТА ПРИРОСТА (УБЫЛИ) ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Татьяна Семеновна Шовкопляс 275-276
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Руслана Казимирівна Шурпенкова 277-281
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ І ОБЛІКОВИХ ОЦІНОК PDF
Галина Анатоліївна Ямборко, Дмитро Михайлович Ісаєв 282-284
Впровадження управлінського обліку та еволюція його розвитку PDF
Тетяна Юріівна Янчук 285-287
ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ У ЧАСТИНІ ІНШИХ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Костянтин Вікторович Безверхий 40-42
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Анатоліївна Волкова, Ірина Василівна Гірчук 53-55