№ 3(53) Ч.2 (2010)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ЗМІН СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА PDF
Наталія Сергіївна Акімова, Олена Олександрівна Безпалова
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Аліна Дмитрівна Амігуд
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА БАЗА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ PDF
Наталія Богданівна Андрухів-Садовська
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ PDF
Ірина Михайлівна Бабин, Василь Іванович Бачинський
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ ДЛЯ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Галина Володимирівна Бандрівська
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Василь Іванович Бачинський, Катерина Іванівна Кузьмінська
СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ, МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО РОЗРАХУНКУ PDF
Ірина Миколаївна Бєлоусова, Світлана Петрівна Макаренко
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ PDF
Оксана Сергіївна Борисюк
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Ірина Михайлівна Вагнер
ПОНЯТТЯ “ІННОВАЦІЯ” ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Василь Володимирович Гик
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Любов Вікторівна Гончар, Андрій Євгенович Рубан
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Володимир Дмитрович Гоцуляк
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК САМОСТІЙНИЙ ВИД КОНТРОЛЮ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ PDF
Вікторія Олександрівна Гринцевич
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ: РІВНІ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Зіновій Володимирович Гуцайлюк, Р. І. Мачуга
ПІДХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ PDF
Григорій Миколайович Давидов, Наталія Станіславівна Шалімова
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ПОТРЕБ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Ірина Іванівна Демко
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В АСПЕКТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Тетяна Петрівна Демчук
СКЛАД І СТРУКТУРА НЕРЕЧОВОГО КАПІТАЛУ PDF
Світлана Миколаївна Деньга
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Алла Василівна Дмитренко
ПЛАНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ PDF
Олена Олександрівна Дорошенко
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ PDF
Павло Євгенович Житний, І. І. Афанас’єва
ПРИНЦИПИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЯХ УПРАВЛІННЯ PDF
Світлана Вікторівна Калабухова
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНО- ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Олена Юріівна Калініна
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Валентина Дмитрівна Кашуба
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ PDF
Лілія Петрівна Коритник
ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Наталія Євгеніївна Коришко
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ М'ЯСОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Галина Володимирівна Кошельок, Володимир Олександрович Янковий
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВІДТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ПРАЦІ У ЦУКРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Наталія Василівна Кравчук
КОРИСТУВАЧІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАДОВОЛЕННЯ Є ЇХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ PDF
Ярослав Дмитрович Крупка
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ PDF
Павло Миронович Кузьмович
ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАТЕГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОБЛІКУ PDF
Оксана Петрівна Кундря-Висоцька
РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Петро Олексійович Куцик
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМИ УСТАНОВАМИ PDF
Петро Олексійович Куцик, Одарка Михайлівна Чабанюк
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОБЛІКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Ольга Василівна Лега
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ PDF (Русский)
Петро Петрович Майданевич, Татьяна Владимировна Лисовая
МЕТОДИКА АУДИТА ДОХОДОВ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ PDF (Русский)
Юлия Петровна Майданевич
ВПЛИВ ДОГОВІРНИХ УМОВ НА МЕТОДИКУ ОБЛІКУ ДОХОДІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Іванович Малишкін
СЕЛЕКЦІЯ ТА ОБЛІК ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Володимир Васильович Муравський
ТИМЧАСОВІ ТА ПОСТІЙНІ ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ ЗА ДОХОДАМИ ТА ВИТРАТАМИ ЯК ОСНОВА УНІФІКАЦІЇ ОБЛІКУ PDF
Галина Борисівна Назарова, О. В. Шелковникова
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Оксана Олександрівна Нестеренко
ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ЛІСОПРОДУКЦІЮ PDF
Володимир Олександрович Озеран, Марія Юріївна Чік
РЕФОРМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ОРІЄНТИРИ PDF
Яна Вікторівна Олійник
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ОЦІНКА ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Людмила Михайлівна Осмятченко
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ PDF
Світлана Миколаївна Петренко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ОЦІНКИ ПОСТІЙНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ PDF
Світлана Миколаївна Петренко, Ю. О. Гонтаренко
РОЗВИТОК ОБЛІКОВОЇ ПАРАДИГМИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРОЦЕСІВ ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗНАНЬ PDF
Андрій Анатолійович Пилипенко, Діана Рафаелівна Пилипенко
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В ОБЛІКУ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Надія Іванівна Пилипів, Юлія Василівна Максимів
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Василівна Попітіч
ВРАХУВАННЯ ПРИНЦИПУ НАРАХУВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ PDF
Галина Володимирівна Пришляк
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВИЗНАНИМИ У ПРАВІ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Альона Миколаївна Пташник
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПОГЛИБЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФУНКЦІЇ ОБЛІКУ З ІНШИМИ ФУНКЦІЯМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
О. Б. Пугаченко
МІСЦЕ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ В СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЯХ МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Марина Василівна Реслер
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Оксана Володимирівна Сапоговська
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Марія Іванівна Семенів
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЯКОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ВИЗНАЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ PDF
Інна Віталіївна Сіменко
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИДІВ ОБЛІКУ В ЄДИНУ СИСТЕМУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Є. В. Смерницька
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКТИВІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ PDF
Валерія Василівна Сопко, Світлана Вікторівна Андрос
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА PDF (Русский)
Анна Николаевна Турбина
ВИЯВЛЕННЯ ФАКТІВ ШАХРАЙСТВА У КОНТЕКСТІ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ БАНКІВ PDF
Богдан Федорович Усач, М. А. Маркевич
АНАЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС І ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Роман Володимирович Федорович
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ PDF
Тарас Ігорович Хомуляк
ОКРЕМІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ З ПОСЛУГАМИ: НА ШЛЯХУ ДО ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська
ПРОЦЕС АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗБУТОВОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Олег Антонович Шевчук
АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ОЦІНКИ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Леонідович Шерстюк
ГАРМОНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЁТА В ОБЛАСТИ УЧЁТА ПРИРОСТА (УБЫЛИ) ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Татьяна Семеновна Шовкопляс
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Руслана Казимирівна Шурпенкова
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ І ОБЛІКОВИХ ОЦІНОК PDF
Галина Анатоліївна Ямборко, Дмитро Михайлович Ісаєв
Впровадження управлінського обліку та еволюція його розвитку PDF
Тетяна Юріівна Янчук
ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ У ЧАСТИНІ ІНШИХ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Костянтин Вікторович Безверхий
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Анатоліївна Волкова, Ірина Василівна Гірчук