DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-3-17

МІСЦЕ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ

Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський

Анотація


Стаття присвячена оцінці наукових підходів щодо класифікації банківських ризиків, уточненню їх класифікаційних ознак та видів, визначенню місця позабалансових ризиків у запропонованій класифікації. Визначено, що складність ідентифікації ризиків пов’язана з нечіткістю та різноспрямованістю позицій щодо виділення його класифікаційних ознак. Уточнено ознаки класифікації ризиків та виокремлено види банківських ризиків, що сприятиме удосконаленню теоретичних основ ризик-менеджменту в розрізі покращання ідентифікації та оцінки ризиків і розробці ефективних антикризових заходів. Визначено місце позабалансових ризиків у сформованій системі класифікації та уточнено їх сутність: під позабалансовим ризиком варто розуміти потенційну імовірність зростання кредитного ризику банківської установи в результаті недостатнього інформаційного відображення позабалансових операцій (щодо наявності та руху ресурсів і їх джерел, які не належать підприємству, але тимчасово знаходяться в його розпорядженні) у фінансовій звітності підприємства-позичальника. Підкреслено, що за характером позабалансові ризики є непрогнозованими, неквантифікованими, внутрішніми (пов’язаними з недостатньою повнотою фінансової інформації про підприємство).

Ключові слова


позабалансовий ризик; банківський ризик; класифікація ризиків

Повний текст:

PDF

Посилання


Вalabanov, Y.T. (1996), Rysk-menedzhment, Fynansу i statystyka, Moskva, 192 p.

Kyrychenko, O.A., Gilenko, I.V. and Rogol', S.L. (2002), Bankivs'kyj menedzhment, za red. Kyrychenka, O.A., 3-e vyd., pererob. i dop., Znannja-Pres, Kiev, 438 р.

Bankovskye rysky (2007), pod red. d-ra еkon. nauk, prof. Lavrushyna, O.Y. i d-ra еkon. nauk, prof. Valencevoj, N.Y., KNORUS, Moskva, 232 р.

Bankovskoe delo (1992), pod red. Lavrushyna, O.Y., Bankovskyj y byrzhevoj nauch, Moskva, 428 р.

Belolypeckyj, V.G. (1998), Fynansу fyrmу, red. Merzljakov, Y.P., YNFRA-M, Moskva, 298 р.

Blank, Y.A. (2004), Fynansovуj menedzhment, 2-e izd., pererab. i dop. Эl'ga, Nyka-Centr, Kiev, 656 р.

Volkova, N.Y., Gerasymenko, R.A. and Chashko, T.A. (2003), Upravlenye bankovskoj dejatel'nost'ju, pod. red. Egorova, P.V., OOO «Jugo-Vostok, LTD», Doneck, 338 р.

Golov, S.F. (2007), Buhgalters'kyj oblik v Ukrai'ni: analiz stanu ta perspektyvy rozvytku Centr navch. li-ry, Kiev, 522 р.

Granaturov, V.M. and Shevchuk, O.B. (2000), Ryzyky pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti: problemy analizu, Zv’jazok, Kiev, 152 р.

Granaturov, V.M. (2002), Еkonomycheskyj rysk: sushhnost', metodу yzmerenyja v puty snyzhenyja, Delo y Servys, Moskva, 140 р.

Il'i'n, V.Ju. (2010), „Suchasni aspekty antykryzovogo menedzhmentu v korporatyvnyh strukturah”, Visnyk Zakarpats'kogo nac. un-tu, № 3 (7), рр. 29–35.

Koval'chuk, O.V. (2011), „Osnovni pidhody do vyznachennja kryterii'v klasyfikacii' bankivs'kyh ryzykiv”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi' systemy Ukrai'ny, Vyp. 32, рр. 316–324.

Kojuda, P.M. and Kojuda, O.P. (2006), „Harakterystyka ta klasyfikacija ryzykiv”, Kommunal'noe hozjajstvo gorodov, Tehnika, Kiev, Vуp. 71, рр. 203–214.

Krychevskyj, M.L. (2012), Fynansovуe rysky, KNORUS, Moskva, 244 р.

Lysenok, O.V. (1992), „Krytychnyj analiz ta problemy klasyfikacii' bankivs'kyh ryzykiv”, Formuvannja rynkovoi' ekonomiky, Vyp.15, vidp. red. Bjeljajev, O.O., KNEU, Kiev, рр. 241–249.

Lytvynchuk, I.V. (2006), Oblik na pozabalansovyh rahunkah: problemy teorii' ta praktyky: dissertation, Kiev, 238 р.

Postanova Pravlinnja Nacional'nogo banku Ukrai'ny vid 15.03.2004 № 10, „Metodychni vkazivky z inspektuvannja bankiv «Systema ocinky ryzykiv»”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04

Moskvyn, V.A. (2004), Upravlenye ryskamy pry realyzacyy ynvestycyonnуh proektov: Rekomendacyy dlja predpryjatyj y kommercheskyh bankov, Fynansу і statystyka, Moskva, 352 р.

Prymostka, L.O. (2004), Finansovyj menedzhment u banku, 2-ge vyd., dop. i pererob., KNEU, Kiev, 468 р.

Pushkar', M.S. (1982), Zabalansovуj uchet. Praktycheskoe rukovodstvo, Fynansу і statystyka, Moskva, 48 р.

Vitlins'kyj, V.V. and Skic'ko, V.I. (2007), „Ryzyky v sferi komercijnogo kredytuvannja”, Modeljuvannja ta informacijni systemy v ekonomici, KNEU, Kiev, Vyp. 76, рр. 199–208.

Starostina, A.O. and Kravchenko, V.A. (2004), Ryzyk-menedzhment: teorija ta praktyka, IVC «Vydavnyctvo Politehnika», Kiev, 200 р.

Tepman, L.N. and Еryashvyly, N.D. (2012), Upravlenye ryskamy v uslovyjah fynansovogo kryzysa, JuNYTY-DANA, Moskva, 295 р.

Poljak, G.B., Akodys, Y.A. and Kraev T.A. (1997), Fynansovуj menedzhment, Fynansу, JuNYTY, Moskva, 518 р.

Finansovyj menedzhment (2002), za red. prof. Kirejceva, G.G., CUL, Kiev, 496 р.

Hmelenko, O.V. and Vovk, V.Ja. (2004), Kredytuvannja i kontrol', VD «INZhEK», Harkiv, 240 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 192 с.

2. Банківський менеджмент : навч. посібник / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, С.Л. Роголь та ін. ; за ред. О.А. Кириченка. – 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : Знання-Прес, 2002. – 438 с.

3. Банковские риски : учеб. пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. – М. : КНОРУС, 2007. – 232 с.

4. Банковское дело / под ред. О.И. Лаврушина. – М. : Банковский и биржевой науч.- консульт. центр, 1992. – 428 с.

5. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы : курс лекций / В.Г. Белолипецкий ; ред. И.П. Мерзляков. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 298 с.

6. Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учеб. курс / И.А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Эльга ; Ника-Центр, 2004. – 656 с.

7. Волкова Н.И. Управление банковской деятельностью : учеб.-практ. пособие / Н.И. Волкова, Р.А. Герасименко, Т.А. Чашко ; под. ред. П.В. Егорова. – Донецк : ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2003. – 338 с.

8. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : монографія / С.Ф. Голов. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 522 с.

9. Гранатуров В.М. Ризики підприємницької діяльності: проблеми аналізу / В.М. Гранатуров, О.Б. Шевчук. – К. : Зв’язок, 2000. – 152 с.

10. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения и пути снижения / В.М. Гранатуров. – М. : Дело и Сервис, 2002. – 140 с.

11. Ільїн В.Ю. Сучасні аспекти антикризового менеджменту в корпоративних структурах / В.Ю. Ільїн // Вісник Закарпатського нац. ун-ту. – 2010. – № 3 (7). – С. 29–35.

12. Ковальчук О.В. Основні підходи до визначення критеріїв класифікації банківських ризиків / О.В. Ковальчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2011. – Вип. 32. – С. 316–324.

13. Коюда П.М. Характеристика та класифікація ризиків / П.М. Коюда, О.П. Коюда // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2006. – Вып. 71. – С. 203–214.

14. Кричевский М.Л. Финансовые риски : учеб. пособие / М.Л. Кричевский. – М. : КНОРУС, 2012. – 244 с.

15. Лисенок О.В. Критичний аналіз та проблеми класифікації банківських ризиків / О.В. Лисенок // Формування ринкової економіки : міжвід. наук. зб., заснов. у 1992 р. ; відп. ред. О.О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 2006. – Вип. 15. – С. 241–249.

16. Литвинчук І.В. Облік на позабалансових рахунках: проблеми теорії та практики : дис. … канд. екон. наук : 08.06.04 / Литвинчук Ірина Вікторівна. – К., 2006. – 238 с.

17. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» : постанова Правління Національного банку України від 15.03.2004 № 10 [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04.

18. Москвин В.А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов: Рекомендации для предприятий и коммерческих банков / В.А. Москвин. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 352 с.

19. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л.О. Примостка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.

20. Пушкарь М.С. Забалансовый учет. Практическое руководство / М.С. Пушкарь. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 48 с.

21. Скіцько В.І. Ризики в сфері комерційного кредитування / В.І. Скіцько, В.В. Вітлінський, // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. – К. : КНЕУ, 2007. – Вип. 76. – С. 199–208.

22. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посібник / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко. – К. : ІВЦ «Видавництво Політехніка», 2004. – 200 с.

23. Тепман Л.Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса : учеб. пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 295 с.

24. Финансовый менеджмент / Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. – М. : Финансы ; ЮНИТИ, 1997. – 518 с.

25. Фінансовий менеджмент / за ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – К. : ЦНЛ, 2002. – 496 с.

26. Хмеленко О.В. Кредитування і контроль : навч. посібник / О.В. Хмеленко, В.Я. Вовк. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 240 с.

Copyright (c) 2016 Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.