ДІАГНОСТИКА ЙМОВІРНОСТІ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ

Ірина Володимирівна Жалінська

Анотація


Діагностика ймовірності настання банкрутства підприємства визначається як важливий інструмент забезпечення життєстійкості організації за сучасних умов важко передбачуваного динамічного зовнішнього середовища. Метою написання статті є визначення основних характеристик існуючих моделей діагностики ймовірності настання банкрутства підприємства та їх класифікація. Обґрунтовано об’єктивне збільшення ймовірності настання кризових ситуацій на сучасних підприємствах, що призводить до необхідності підвищення ефективності антикризової діяльності на підприємстві. В свою чергу, система антикризового управління базується на підсистемі діагностики ймовірності настання банкрутства, яка є вихідною щодо подальших заходів у попередженні та подоланні кризи. Здійснено класифікацію існуючих моделей імовірності настання банкрутства підприємства на основі визначення їх відмітних методико-методологічних засад. Виділено такі основні групи сучасних моделей: моделі з використанням фінансових коефіцієнтів, агрегованих показників, бальних оцінок, моделі дискримінантного аналізу, методи стратегічного аналізу, неформальні моделі, штучні інтелектуальні системи та поєднання моделей. Проведена класифікація дала можливість виявити аналітичні можливості кожної з запропонованих груп моделей.


Ключові слова


антикризове управління; діагностика; моделі діагностики ймовірності настання банкрутства

Повний текст:

PDF

Посилання


Антикризисное управление : учебник / под ред. Э.М. Короткова. – М. : ИНФРА–М, 2003. – 432 с.

Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / Т.С. Клебанова, О.М. Бондар, О.В. Мозенков та ін. ; за ред. О.В. Мозенкова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 272 с.

Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием / И.А. Бланк. – К. : Эльга ; Ника-Центр, 2006. – 672 с.

Дорощук Г.А. Антикризове управління підприємством : навч. посібник / Г.А. Дорошщук, Н.М Дащенко. – Львів : Новий Світ–2000, 2008. – 332 с.

Кремень В.М. Дискримінантна модель визначення імовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі України / В.М. Кремень, А.Н. Омардібірова // Економічний простір. – 2013. – № 71. – С. 204–213.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія / Л.О. Лігоненко. – К. : Київ. нац. торг-економ. ун-т, 2004. – 580 с.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством : підручник / Л.О. Лігоненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 824 с.

Матвійчук А.В. Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств / А.В. Матвійчук // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2013. – № 2. – С. 71–118 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfmte.com/assets/journal/2/Matviychuk.pdf.

Попов В.Б. Анализ моделей прогнозирования вероятности банкротства предприятий / В.Б. Попов, Э.Ш. Кадыров // Учёные записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского / Серия : Экономика и управление. – 2014. – № 1. – Т. 27 (66). – С. 118–128 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sn-econmanag.crimea.edu/arhiv/2014/uch_27_1econ/014popov.pdf.

Рзаєва Т.Г. Порівняльна характеристика вітчизняної і зарубіжної методик визначення ймовірності банкрутства підприємства / Т.Г. Рзаєва, І.В. Стасюк // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2010. – № 4. – Т. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_4_2/089-093.pdf.

Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія / О.О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 268 с.

Федорук О.В. Когнітивна діагностика імовірності банкрутства як превентивний антикризовий інструмент на сучасних підприємствах / О.В. Федорук // Економічний вісник Нац. тех. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». – 2013. – № 10. – С. 174–179 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evntukpi_2013_10_30.pdf.

Финансовый менеджмент : учеб-практ. руководство / под ред. Е.С. Стояновой. – М. : Перспектива, 1993. – 377 с.

Чібісова І.В. Методи оцінки і прогнозування банкрутства підприємств / І.В. Чібісова // Наукові праці Кіровоград. нац. тех. ун-ту : Економічні науки. – 2012. – Вип. 22. – Ч. ІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/64.pdf.

Karamzadeh Mani Shehni Application and Comparison of Altman and Ohlson Models to Predict Bankruptcy of Companies / Mani Shehni Karamzadeh // Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. – 2013. – № 5 (6). – P. 2007–2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.maxwellsci.com/print/rjaset/v5-2007-2011.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-62-68

Copyright (c) 2016 Ірина Володимирівна Жалінська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.