DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-41-47

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ Й ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Олександра Іванівна Олійничук

Анотація


Досліджено окремі питання розробки та реалізації стратегії економічної безпеки підприємства та її обліково-інформаційного забезпечення. Аргументовано виділення в системі управління підприємства взаємопов'язаних підсистем операційного, тактичного і стратегічного менеджменту, що вимагають інформації відповідних підсистем обліку. Обґрунтовано роль системи обліку в генеруванні інформаційних ресурсів для розробки та реалізації стратегії економічної безпеки підприємства. Розроблено модель формування та імплементації стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства й охарактеризовано зв’язки між її етапами. Визначено завдання підсистем обліку на кожному з етапів формування й імплементації стратегії економічної безпеки підприємства. Означено обліково-інформаційне забезпечення стратегії, що генерується кожною з підсистем обліку на етапах її розробки, впровадження, контролю за виконанням й оцінки досягнутих результатів. Узагальнено, що підґрунтям стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства є облікова інформація про наявність і динаміку його ресурсів, виробничих витрат і процесів, собівартості та реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), результати діяльності центрів виникнення витрат і доходів.


Ключові слова


стратегія; етапи стратегії; економічна безпека підприємства; облік; підсистеми обліку; обліково-інформаційне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія / Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, О.Р. Бойкевич, В.В. Каркавчук ; за ред. Т.Г. Васильціва. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – 386 с.

Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства : автореф. дис. … докт. екон. наук : 08.00.09, 21.04.02 / Л.В. Гнилицька ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2013. – 33 с.

Домашенко М.Д. Формування стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства на світовому ринку / М.Д. Домашенко // Вісник СумДУ / Сер.: Економіка. – 2014. – № 1. – С. 34–41.

Загірняк Д.М. Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва»/ Д.М. Загірняк ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2003. – 18 с.

Коваленко О.М. Стратегічне управління підприємницькою діяльністю в промисловому виробництві : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / О.М. Коваленко ; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – О., 2003. – 19 с.

Линник О.І. Стратегія економічної безпеки підприємства як фактор зменшення впливу зовнішніх та внутрішніх загроз / О.І. Линник, Н.В. Артеменко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 67 (1040). – С. 159–169.

Макарчук О.В. Стратегія економічної безпеки підприємства: обґрунтування та окремі методичні засади формування / О.В. Макарчук // Наукові записки. – 2013. – № 3 (44). – С. 63–67.

Пушкар М.С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : монографія / М.С. Пушкар, Р.М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.

Пушкар М. Сутність інтелектуалізації облікової системи та структура інформаційних ресурсів підприємства / М.Пушкар // Вісник Терноп. нац. економіч. ун-ту. – 2008. – № 2. – С. 160–168.

Фальченко О.О. Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємств / О.О. Фальченко, Ю.С. Глушач // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 66 (1039). – С. 157–160.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Олександра Іванівна Олійничук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.