DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-100-104

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ МОДЕРНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІКИ

Катерина Олександрівна Бужимська

Анотація


Обґрунтовано необхідність та розкрито сутність модернізаційної системи економіки як складової соціально-економічної системи країни та запропоновано її загальну схему. На основі системного аналізу виділенj основні складові модернізаційної системи: мета, зовнішнє та внутрішнє середовище, об’єкти та суб’єкти, стан та стадія розвитку, результати функціонування, інструменти та механізми. Характеристика основних елементів системи модернізації, надана в статті, дає можливість визначити причини неефективності її функціонування, проблеми розвитку, недорозвинені й відсутні елементи та окреслити перспективи подальшого розвитку системи.


Ключові слова


модернізаційна система; процес модернізації; об’єкти та суб’єкти модернізації; інноваційно-технологічна модернізація; інструменти та механізми модернізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Геєць В.М. Бар’єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання / В.М. Геєць // Економіка України. – 2015. – № 1. – С. 4–25.

Загорський В.С. Системний аналіз концепції сталого розвитку: монографія / В.С. Загорський, Є.М. Борщук ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 252 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 році. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 314 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://www.ukrstat.gov.ua.

Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та механізми розвитку : наук.-аналіт. доп. / Л.І. Федулова та ін. ; за ред. д-ра екон. наук Л.І. Федулової ; Нац. акад. наук України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – К., 2012. – 131 с.

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : монографія : у 3 т. / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, акад. НАН України В.П. Семи¬ноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є. Кваснюка ; Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України, Укр. форум. – К. : Фенікс, 2007. – Т. 2 : Інноваційно-технологічний розвиток економіки / В.П. Семиноженко та ін. – 2007. – 563 с.

Управління інноваційним розвитком підприємства : монографія / В.Г. Федоренко та ін. ; за заг. ред. В.Г. Федоренка, Л.І. Федулової ; Акад. муніцип. упр., Екон. шк. акад. УАН В.Г. Федоренка. – К. : ДКС центр, 2014. – 345 с.

Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку : колект. моногр. / В.М. Геєць та ін. ; за ред. д-ра екон. наук М.І. Скрипниченко ; Нац. акад. наук України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – К., 2012. – 717 с.

Федулова Л.І. Організація взаємодії учасників процесу управління інноваційним розвитком економіки / Л.І. Федулова, І.Г. Яненкова // Бізнес-Інформ. – 2012. – № 10. – С. 12–16.

Федун І.Л. Підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України за кризових дисбалансів економічного простору : монографія / І.Л. Федун ; ННЦ «Ін-т аграр. економіки» НААН України. – Тернопіль : Крок, 2014. – 433 с.

Фінанси підприємств: проблеми і перспективи : монографія : у 3 т. / за ред. д-ра екон. наук, проф. М.Д. Білик ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : ПанТот, 2012. – Т. 2 : Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств / М.Д. Білик та ін. – 2012. – 276 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Катерина Олександрівна Бужимська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.