DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-81-85

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПРЕВАЛЮВАННЯ СУТНОСТІ НАД ФОРМОЮ

Тетяна Станіславівна Осадча

Анотація


Організація та ведення бухгалтерського обліку мають базуватися на  принципах бухгалтерського обліку, що мають забезпечувати якісну підготовку фінансової звітності. Важливу роль при цьому відіграє принцип превалювання сутності над формою. Проаналізовано головні фактори його становлення і розповсюдження, що пов’язані зі зміною відносин власності. Визначено роль МСФЗ у процесі поширення принципу превалювання сутності над формою в світі та закріплення його на рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку окремих країн, зокрема України. Охарактеризовано причини існуючих методологічних конфліктів, що пов’язані з визнанням доходу, активів та зобов’язань у бухгалтерському обліку. Визначені теоретичні передумови для ідентифікації та подолання існуючих перешкод під час застосування принципу превалювання сутності над формою в практиці господарювання, що дозволять забезпечити якісну підготовку фінансової звітності. Запропоновано використовувати положення теорії прав власності, теорії ренти та агентської теорії для вирішення проблеми  відокремлення власника й управлінця.


Ключові слова


принцип превалювання сутності над формою; теорія власності; агентська теорія; критерії визнання доходів та активів

Повний текст:

PDF

Посилання


Валуев Б.И. О недостаточной связи науки о бухгалтерском учете с проблемами развития целостной системы управления / Б.И. Валуев // Економіст. – 2006. – № 12. – С. 58–63.

Генералова Н.В. Преобладание сущности над формой / Н.В. Генералова // Финансы и бизнес. – 2011. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://finbiz.spb.ru/download/3_2011/general.pdf.

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : монографія / С.Ф. Голов. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 522 с.

Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=408095&cat_id=408093&ctime=1423500775962.

Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р.Коуз ; пер. с англ. Б.Пинскера. – М. : «Дело ЛТД» при участии изд-ва «Catallaxy». – 1993. – 192 с.

Кучеренко Т. Принцип превалювання змісту над формою у фінансовій звітності / Т.Кучеренко // Вісник КНТЕУ. – 2010. – № 2. – С. 103–113.

Легенчук С.Ф. Принцип превалювання сутності над формою: історія виникнення та місце в сучасній бухгалтерській доктрині / С.Ф. Легенчук // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 2 (56). – С. 126–128.

Малышев Б.С. Общая теория ренты / Б.С. Малышев. – Томск : ФЖТГУ, 2012. – 196 с.

Озеран А.В. Превалювання сутності над формою – фундамент довіри до фінансової інформації? / А.В. Озеран // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2012. – Вип. 2. – С. 51–57 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2012_2_10.pdf.

Петрук О.М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / О.М. Петрук. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 152 с.

Сук. П.Л. Принципи бухгалтерського обліку / П.Л. Сук // Науковий вісник НУБіП України. – 2011. – № 168 (1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elibrary.nubip.edu.ua/13248/1/11slp.pdf.

Хендриксон Э.С. Теория бухгалтерского учета / Э.С. Хендриксон, М.Ф. Ван Бреда ; пер с англ. ; под ред. проф. Я.В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 576 с.

Чухно А.А. Сучасні економічні теорії : підручник / А.А. Чухно, П.І. Юхименко, П.М. Леоненко ; за ред. А.А. Чухна. – К. : Знання, 2007. – 878 с.

Юхименко-Назарук І.А. Деякі питання розвитку бухгалтерського обліку на основі положень агентської теорії / І.А. Юхименко-Назарук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2014. – № 1 (28). – С. 333–342.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Тетяна Станіславівна Осадча

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.