DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-71-80

РОЛЬ АУДИТУ ПОДАТКІВ ЯК СКЛАДОВОЇ АУДИТУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Тетяна Михайлівна Омелянчук, Богдан Володимирович Костюк

Анотація


Необхідність проведення аудиту податків у процесі аудиту фінансового стану підприємств ресторанного господарства виникає через акумулювання в балансі підприємств інформації про стан податкової дисципліни у вигляді заборгованості за розрахунками з бюджетом. У зв’язку з поширеним плюралізмом наукових поглядів метою статті є аналіз ролі аудиту податків на підприємствах ресторанного господарства.

Для досягнення мети дослідження були використані діалектичний метод пізнання сутності аудиту податків на підприємствах ресторанного господарства, а також методи порівняння, узагальнення, систематизації і синтезу під час дослідження особливостей здійснення аудиту податків на зазначених підприємствах. В результаті дослідження виявлені особливості проведення аудиту податків на підприємствах ресторанного господарства. Досліджено стан розвитку ринку зовнішнього аудиту податків та податкового аудиту в Україні. Проаналізовано особливості системи оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності в сфері ресторанного господарства. Сферою застосування результатів є відносини учасників в оцінці фінансового стану підприємств ресторанного господарства.


Ключові слова


аудит податків; оподаткування; підприємство; податковий аудит; послуги; ресторанне господарство; фінансовий стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Державна фіскальна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/nk/.

Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-XII // Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/3125-12.

Ал-Халасех Ігаб Аднан Аудит розрахункових операцій з бюджетом : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Ал-Халасех Ігаб Аднан ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2004. – 19 с.

Бондар Ю.В. Аудит податкових витрат / Ю.В. Бондар // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – Вип. 2. – С. 1209–1212.

Василик О.О. Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / О.О. Василик ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 20 с.

Василькова Т.В. Податковий аудит в галузях економіки : навч. посібник / Т.В. Василькова, Е.В. Кондукова. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2007. – 206 с.

Васькович І.М. Податковий аудит у системі державного контролю України / І.М. Васькович, М.М. Баран // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2012. – № 739. – С. 201–205.

Войнаренко М.П. Податковий облік і аудит : підручник / М.П. Войнаренко, Г.В. Пухальська. – К. : Академія, 2009. – 375 с.

Аудит фінансових результатів: теоретико-методологічний аспект : монографія / І.К. Дрозд, В.М. Іванков, Г.Б. Назарова, Н.С. Шалімова ; за заг. ред. І.К. Дрозд. – К. : ТОВ «Видавництво «Сова», 2013. – 208 с.

Звіти АПУ до Кабінету Міністрів України // Аудиторська палата України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu.

Контрольно-перевірочна робота // Державна фіскальна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/kontrolno-perevirochna-robota/.

Короп О. Ресторанний бізнес: специфіка обліку за П(С)БО / О.Короп // Дебет-Кредит. – 2012. – № 29 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://online.dtkt.ua/Book«ДК»%20№29. epub/navPoint-7.

Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч. посібник / Т.Д. Костенко, Є.О. Підгора, В.С. Рижиков та ін. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 400 с.

Криган В. Переведення коштів у готівку - оптимізація оподаткування чи ухилення від сплати податків? Де проходить тонка межа? / В.Криган // CabiNet [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cabinet.ucoz.ru/news/perevedennja_koshtiv_u_gotivku_optimizacija_opodatkuvannja_chi_ukhilennja_vid_splati_podatkiv_de_prokhodit_tonka_mezha/2013-06-03-31.

Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / О.І. Малишкін ; Міжгалуз. акад. упр. – К. : Центр навч. л-ри, 2013. – 375 c.

Малишкін О.І. Облік і аудит податків: теорія, методологія, розвиток : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / О.І. Малишкін ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2014. – 36 c.

Меліхова Т.О. Економічне обґрунтування підвищення ефективності зовнішнього аудиту податків / Т.О. Меліхова // Держава та регіони / Серія : Економіка та підприємництво. – 2010. – Вип. 2. – С. 131–135.

Меліхова Т. Концептуальний підхід щодо розвитку сучасної теорії аудиту податків / Т.Меліхова // Інституціональний вектор економічного розвитку. – 2010. – № 2 (1). – С. 25–30.

Меліхова Т.О. Удосконалення методів визначення ефективності внутрішнього аудиту податків / Т.О. Меліхова // Экономика и управление. – 2010. – № 1. – С. 129–135.

Онищенко В.А. Податковий аудит : навч. посібник / В.А. Онищенко та ін. ; за заг. ред. В.А. Онищенка ; Академія державної податкової служби. – Ірпінь, 2003. – 400 с.

Петрик О.А. Планування та етапи аудиту оподаткування / О.А. Петрик // Економічні науки. – 2012. – Вип. 9 (3). – С. 51–59.

Петрик О.А. Сутність аудиту оподаткування підприємств згідно з нормами Податкового кодексу України та порядок його організації / О.А. Петрик // Вісник НУ «Львів. політехніка». – 2012. – № 722. – С. 190–196.

Прадійчук К.В. Аналіз діяльності підприємств за даними податкових декларацій / К.В. Прадійчук, Г.І. Кіндрацька // Тези доповідей Другої студ. наук. конф. «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України». – Л. : НУ «Львівська політехніка», 2009. – 196 с. – C. 135–137.

Проскуріна Н.М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та практика : монографія / Н.М. Проскуріна. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2011. – 739 с.

Риженко І.Є. Державний податковий аудит в умовах ринкової економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / І.Є. Риженко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2012. – 16 c.

Салига С.Я. Аудит податків суб’єктів господарювання : монографія / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 223 c.

Смірнова О.М. Теоретичні та методичні основи складання фінансової звітності в Україні : науково-аналітична доповідь / О.М. Смірнова, М.В. Стадник. – Ірпінь : НДІ фінанс. права, 2014. – 60 с.

Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні // Аудиторська палата України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/informatsiya-pro-stan-auditorskoji-diyalnosti-v-ukrajini.

Уллубієва К.К. Бухгалтерський облік і контроль розрахунків за податком на додану вартість: організація та методика : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / К.К. Уллубієва ; ЖДТУ. – Житомир, 2012. – 21 c.

Фоканова Л.В. Податковий аудит в Україні : навч. посібник / Л.В. Фоканова ; Академія державної податкової служби. – Ірпінь, 2003. – 151 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Тетяна Михайлівна Омелянчук, Богдан Володимирович Костюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.