DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-155-158

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Ірина Вікторівна Литвинчук

Анотація


Розкрито проблемні аспекти здійснення громадського контролю за виконанням місцевого бюджету. Доведено, що громадський контроль є передумовою становлення активної громадської позиції, яка, у свою чергу, сприяє соціально-економічному розвитку регіонів. Проаналізовано основні
форми участі громадян у бюджетному процесі відповідно до його стадій. Серед них, виділено такі: формування фокус-груп, проведення дискусій за круглим столом, проведення громадських і публічних слухань, участь громадян у засіданнях місцевих рад, створення громадських наглядових комітетів тощо. Також оцінено стан громадського контролю за виконанням місцевого бюджету. Аналіз дозволив стверджувати, що на сучасному етапі відсутні достатні передумови для проведення ефективного громадського бюджетного контролю, що обумовлено рядом об’єктивних причин. У вітчизняній практиці громадський контроль як форма фінансового контролю є швидше абстрактним відображенням участі громадян у вирішення стратегічних питань розвитку регіону, ніж реальністю. У зв’язку з цим, розроблено практичні рекомендації з удосконалення проведення ефективного громадського бюджетного контролю, що надасть можливість у вітчизняній практиці чітко взаємодіяти органам місцевої влади та територіальної громади з приводу формування та виконання місцевих бюджетів.


Ключові слова


громадський контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 8 липня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456 17&p=1306587409245128. 2. Голинська О. Забезпечення участі громадян у бюджетному процесі засобами державного управління / О.Голинська // Зб. наук. пр. «Ефективність державного управління». – Вип. 16/17. – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Edu/2008_16_17/fai /Holynska.pdf. 3. Закон України «Про місцеве самоврядування» № 280/97-ВР від 21 травня 1997 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97- %E2%F0&p=1306587409245128. 4. Крилова О. Участь громадськості у формуванні бюджетів в Україні: поточна практика та рекомендації щодо її розширення. – Аналітичний звіт № 3. – Видавничий дім «Козаки». – 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/Resources/4900231120841262639/SouheilHAbboud.pdf. 5. Лубкей Н.П. Проблеми здійснення громадського контролю за використанням коштів місцевих бюджетів / Н.П. Лубкей // Наукові записки. – Серія «Економіка». – Вип. 15. – 2010 [Електронний ресурс]. –‒Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nznuoa/ekonomika/2010_15/index.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Ірина Вікторівна Литвинчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.