DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-137-147

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Наталія Георгіївна Виговська, Олександр Леонідович Стеблянко

Анотація


Обгрунтовано необхідність використання системного підходу під час дослідження проблем державного фінансового контролю земельних відносин в Україні. З’ясовано, що в науковій літературі більше уваги приділено дослідженню внутрішньої структури системи державного фінансового контролю без врахування впливу факторів зовнішнього середовища. Водночас єдність останнього та системи визначає її взаємозв’язок з дією об’єктивних економічних
законів. Існує декілька підходів до трактування зовнішнього середовища, одним з яких є модель ієрархічної структури останнього. Застосувавши її до формування контрольної системи, ми розробили дескриптивну модель системи державного фінансового контролю земельних відносин,
яка базується на елементах зовнішньої структури (фактори впливу на внутрішню структуру) та елементах внутрішньої структури (суб’єкти, об’єкти, предмет, методи, результати і
параметри контролю) і охоплює процеси формування державного та місцевого бюджетів, розподілу та використання бюджетних коштів. Виділено такі фактори впливу зовнішнього середовища на внутрішню структуру контрольної системи: економічні (власність на землю);
правові (нормативно-правове забезпечення функціонування ринку землі); соціально-ідеологічні (ставлення та готовність суспільства до впровадження ринку землі); наукові (дослідження проблем ринку землі та проблем державного фінансового контролю). Вплив зазначених факторів на об’єкт державного фінансового контролю сприятиме зміні всієї контрольної системи, оскільки саме специфіка об’єкта визначає особливості її формування. Система державного фінансового контролю земельних відносин є відкритою системою, яка реагує на вплив зовнішнього середовища, але водночас залишається стійкою та адаптивною.


Ключові слова


державний фінансовий контроль; зовнішнє середовище; дескриптивна модель; контрольні параметри

Повний текст:

PDF

Посилання


Басанцов І.В. Традиційні та новаційні погляди на державний фінансовий контроль / І.В. Басанцов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2005. – Т. 14. – C. 282–292. 2. Боровкова Т. На шляху до внутрішнього контролю Європейського зразка / Т.Боровкова // Фінансовий контроль. – 2012. – № 6 (77). – С. 4–5. 3. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-ІІІ. – К. : Атіка, 2001. – 80 с. 4. Господарський кодекс України : офіційний текст. – К. : Кондор, 2003. – 208 с. 5. Державний фінансовий контроль : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Н.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова, М.М. Коцупатрий, М.Т. Сенченко. – К .: КНЕУ, 2003. – 408 с. 6. Есин С.О. Государственный финансовый контроль в Республике Беларусь (теоретические аспекты) : монографія / С.О. Есин. – МСН. : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2006. – 171 с. 7. Дрозд І.К. Система фінансово-економічного контролю в Україні : автореф. дис. … д.е.н. / І.К. Дрозд. – К., 2006. – 33 с. 8. Дрозд І.К. Державнй фінансовий контроль : навч. посібник / І.К. Дрозд, В.О. Шевчук. – К. : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2007. – 304 с. 9. Інструкція про порядок проведення перевірок, ревізій Рахунковою палатою // затверджено Постановою Колегії Рахункової Палати № 25-1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/117841. 10. Калюга Є.В. Реформування економічного контролю в Україні (теорія і практика) : автореф. дис д.е.н. / Є.В. Калюга. – К., 2002. – 34 с. 11. Ковальський М.Р. Інституційно-правові аспекти функціонування механізму державного регулювання земельних ресурсів / М.Р. Ковальський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2011_1/33.pdf. 12. Кохановский В.П. Философия и методология науки : учеб. для вузов / В.П. Кохановский. – Ростов н/Д : Феникс, 1999. – 576 с. 13. Максімова В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку / В.Ф. Максімова. – К. : АВРІО, 2005. – 264 с. 14. Максімова В.Ф. Теоретичні та методологічні засади формування цілісної системи внутрішнього контролю в управлінні промисловим підприємством : автореф. дис. … д.е.н. / В.Ф. Максімова. – К., 2006. – 34 с. 15. Постанова від 31 грудня 2004 р. № 1777 «Про затвердження Порядку проведення органами Державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання№ від 25.03.2006 р. № 361 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1777-2004-%D0%BF. 16. Світличний О.П. Здійснення та шляхи завершення земельної реформи в Україні / О.П. Світличний // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія: Право. – 2011. – Вип. 157. – Ч. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_pravo/2011_157_1/zmist.html. 17. Фатхутдинов Р.А. Организация производства : учебник / Р.А. Фатхудинова. – М. : ИНФРА. – М, 2000. – 672 с. 18. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою : дис. … д.е.н. / В.О. Шевчук. – К., 1999. – 528 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Наталія Георгіївна Виговська, Олександр Леонідович Стеблянко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.