DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-86-91

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Світлана Миколаївна Семенова

Анотація


Запропоновано авторську модель оптимізації грошових потоків, яка поєднує статичний підхід до формування оптимального залишку грошових активів та динамічний підхід, що базується на управлінні грошовими потоками та включає взаємопов’язані критерії визначення цільового значення чистого грошового потоку, збалансування грошових потоків за видами діяльності та максимізації чистого грошового потоку від операційної діяльності. Доведено, що визначаючи оптимальний залишок грошових коштів, необхідно узгоджувати дані про характер та обсяги надходження і витрачання грошових коштів, залишок коштів на початок і кінець періоду, рівень платоспроможності підприємства, враховувати, що залишок коштів показується в сумі наявності на дату звітності, а грошовий потік – за період (рік, квартал, місяць, день), на залишок грошових активів безпосередньо впливає саме чистий рух коштів.
Цільовим критерієм оптимізації грошових потоків визначено максимізацію операційного чистого грошового потоку для забезпечення діяльності підприємства на основі самофінансування, за рахунок власних джерел.


Ключові слова


грошові потоки; оптимізація; критерії; фінансовий стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрієць В.С. Оптимізація грошових потоків торговельних підприємств : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.04 / В.С. Андрієць ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2011. – 21 с. 2. Бакулевская Л.В. Управление денежными потоками в системе корпоративного финансового менеджмента : автореф. дис. … к.э.н.: 08.00.10 / Л.В. Бакулевская ; ГОУ ВПО Марийский гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола, 2009. – 20 с. 3. Бертонеш М. Управление денежными потоками. Анализ фин. отчетности. Анализ фин. состояния компании. Оценка фирмы / М.Бертонеш, Р.Найт. – М. и др. : Питер, 2004. – 238 с. 4. Бланк И.А. Управление денежными потоками / И.А. Бланк. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – К. : Ника- Центр, 2007. – 752 с. 5. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров, – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Науч. изд. «Большая Российская энциклопедия», 2004. – 1456 с. 6. Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент / Ю.Бригхэм, М.Эрхардт. ; пер. с англ. под. ред. к.э.н. Е.А. Дорофеева. – 10-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 960 с. 7. Оптимизация управления денежными потоками предприятия : монография / Е.В. Виноградова и др. ; Донецкий нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Донецк : ДонНУЭТ, 2007. – 194 с. 8. Єрешко Ю.О. Управління грошовими потоками підприємства : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.04 / Ю.О. Єрешко ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К., 2012. – 21 с. 9. Каламбет С.В. Управління операційними грошовими потоками підприємства : монографія / С.В. Каламбет, А.М. Якимова. – Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В.Лазаряна. – Д. : Видавництво ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2009. – 122 с. 10. Кинг А.М. Тотальное управление деньгами. Комплексная система прогнозирования и оптимизации денежных потоков / А.М. Кинг ; пер. с англ. Н.А. Дорофеева. – С Пб. : Полигон, 1999. – 448 с. 11. Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками : навч. посібник / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник. – К. : КНТЕУ, 2005. – 254 с. 12. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку – International Accounting Standards Board website, www.iasb.org.uk, IAS Around the World, August 2003. – (МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»: зі змінами станом на 1 січня 2012 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_019. 13. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства : Наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article art_id=161074&cat_id=32854. 14. Нехайчук Ю.С. Підходи до оптимізації управління грошовими потоками підприємства / Ю.С. Нехайчук, О.М. Горовцова // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 2. – С. 37–42. 15. Олійник О.О. Грошові потоки в аграрній сфері економіки: науково-організаційні основи формування і розвитку : монографія / О.О. Олійник, Т.І. Олійник. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2011. – 226 с. 16. Семенова С.М. Емерджентні властивості грошових потоків підприємства / С.М. Семенова // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 22–23 квітня 2013 р. – С. 26–28. 17. Berman K., Knight J., Case J. Cash Is a Reality Check: Cash Flow as a Critical Measure of Financial Health. Harvard Business Press Chapters. Publication Date: October 07, 2008. – 19 p. 18. Negrea L., Matis D., Razvan V. Free Cash Flow as Part of Voluntary Reporting. Literature Review. Annals of Faculty of Economics, 2011, vol. 1. – P. 591–596.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Світлана Миколаївна Семенова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.