DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-40-47

КОНЦЕПТУАЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Алла Іванівна Бєлова

Анотація


Розкрито та обґрунтовано ключові положення стратегічного управління реструктуризацією підприємств у контексті формалізації оптимальної для України концептуально-аналітичної моделі їхнього запровадження у практику господарювання з урахуванням: а) вимог до розбудови в державі економіки інноваційно-інформаційного типу; б) рівня розвиненості стратегічного потенціалу промисловості у кожному регіоні; в) відмінностей соціально-економічного розвитку регіональних соціально-економічних систем. Визначено сім конститутивно-ключових напрямів реструктуризації підприємств, репрезентовано важелі
їхньої реалізації за використання методу математичної логіки, за чим формалізовано адекватну реальним процесам концептуально-аналітичну модель стратегічного управління
реструктуризацією виробничо-економічних систем в умовах ресурсних обмежень.


Ключові слова


система стратегічного управління реструктуризацією підприємства; цільові функціонали

Повний текст:

PDF

Посилання


Геєць В.М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку : монографія / В.М. Гаєць ; під ред. В.М. Геєця. – К. : Ін-т економічного прогнозування НАН України ; Фенікс, 2003. – 325 с. 2. Коробко Б.П. Енергетика та сталий розвиток : інформаційний метод. посібник для українських ЗМІ / Б.П. Коробко. – Київ. – 2007. – 44 с. 3. Кузьменко Г.Г. Розроблення комплексу реструктуризаційних заходів по реалізації політики сталого розвитку України та високої енергоефективності промислового виробництва / Г.Г. Кузьменко, Л.В. Сахневич // Збірник матеріалів міжнар. наук.-прак. конфер.: «Україна –Польща – ЄС: сучасний стан та перспективи» : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конфер. / ред. д.е.н. Г.Г. Савіна (м. Ополє). – Ополє : ХНТУ МОН України та Опольський університет ; Вид- во ПП Вишемирський В.С., 2010. – 288 с. 4. Микитенко В.В. Технології управління реструктуризацією промисловості та стратегічним потенціалом України / В.В. Микитенко, О.М. Алимов // Електронний фаховий журнал ДУ ІЕП НАНУ, Національне господарство України: теорія та практика управління, Електронне наукове фахове видання 2011. – № 1 (1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e journals/NacGosp/2011/Alimov_Mikitenko.pdf. 5. Чупріна М.О. Використання іманентної особливості потенціалу соціально-економічних та організаційних змін в контексті реструктуризації підприємств : монографія / М.О. Чупріна // Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін ; за заг. ред. І.А. Ігнатьєвої, В.В. Микитенко. – К. : РВПС України НАН України і КНУТД МОНмолодьспорту України ; Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2010. – 694 c. 6. Ладонько Л.С. Економічне прогнозування та розробка політики макроекономічного регулювання загальноекономічного прискорення у промисловості України / Л.С. Ладонько., О.О. Прохода // зб. мат. міжн. наук.-практ. конф. «Україна – Польща – ЄС: сучасний стан та перспективи», м. Ополє, Польща. – Херсон : Вид-во ПП Вишемирський, 2010. – С. 299–316. 7. Стефаненко-Шупик А.П. Моделювання розвитку інтелектуального потенціалу виробничо- економічних систем: критерії, оцінка та прогноз / А.П. Стефаненко-Шупик, Л.В. Сахневич // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник фахових наукових праць : Випуск 31. – Київ : НАУ МОНмолодьспорту України, 2011. – 222 с. 8. Алимов О.М. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку / В.В. Микитенко, О.М. Алимов // Продуктивні сили України : науково-теоретичний економічний журнал. – К. : РВПС України НАН України, 2006. – № 1. – С. 135–151. 9. Данилишин Б.М. Макросистемна еволюція української економіки : монографія / Б.М. Данилишин, В.В. Микитенко. – У 2 т. – Т. 2. – К. : РВПС України НАН України ; Вид-во ЗАТ «Нічлава», 2008. – 210 с. 10. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку : монографія / В.М. Гєєць, Ю.В. Кіндзерский, В.В. Микитенко, М.М. Якубовський та ін. ; за ред. канд. екон. наук Ю.В. Кінзерского; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К. : Вид-во ІЕП НАН України, 2009. – 928 с. 11. Мельник В.П. Інноваційний ресурс господарського розвитку промисловості : монографія / К.Л. Бондар, Т.І. Дерев'янкін, В.П. Мельник, В.В. Микитенко та ін. / за ред. В.П. Мельника. – К. : Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 363 с. 12. Кузьменко Г.Г. Засоби та технології макроекономічного регулювання інноваційного розвитку виробничо-економічних систем у промисловості / Г.Г. Кузьменко, Л.В. Сахневич // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні аспекти розвитку регіонів України», 2010. – 220 с. 13. Худолей В.Ю. Організаційно-економічна палітра сучасних умов варіативності трансформаційних змін в межах національної промисловості / В.В. Микитенко, В.Ю. Худолей // Вісник МНТУ: Серія: Економічні науки : зб. наук. пр. – Київ : Вид-во МНТУ МОНмолодьспорту України, 2012, – № 3 (7). – С. 5–16. 14. Бєлова А.І. Вплив реструктуризації на ефективність промислових підприємств в контексті регіонального розвитку / А.І. Бєлова // Ефективна економіка: науково-практичний журнал, 2013. – № 7. – Дніпропетровський державний аграрний університет МОН України, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2163&p=1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Алла Іванівна Бєлова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.