DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-3-9

КОНТРОЛЬ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

Сергій Володимирович Бардаш

Анотація


Розглядаються шляхи розв’язання проблеми забезпечення ефективності прийнятих управлінських рішень в умовах невизначеності. Зокрема, за допомогою формування належного та достатнього фундаменту побудови системи ризик-орієнтованого внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Визначено, що здійснення контролю ризиків господарської діяльності є можливим за результатами визначення сутнісних характеристик та кількісних параметричних оцінок ризику.

Основу розв’язку поставленої проблеми становив розгляд поглядів науковців щодо здійсненняконтролю ризиків та їх сутності. Ідентифіковано основні характеристики ризику, на підставічого уточнено поняття «господарський ризик». Обґрунтовано структуру ризику як складного об’єкта внутрішнього контролю.

Встановлено, що в системі об’єктів внутрішнього контролю ризики не є абсолютно новими об’єктами, адже носіями параметрів об’єктів, стан яких формує ризикотворні фактори вже відомі. Беззаперечно новими об’єктами внутрішнього контролю ризиків є ризикотворні фактори
зовнішнього середовища, включення яких до переліку об’єктів внутрішнього контролю вимагатиме перегляду філософії контролю та уточнення його методології.


Ключові слова


ризик; господарський ризик; контроль ризиків; ризикотворні фактори

Повний текст:

PDF

Посилання


Асаулко В.С. Підвищення ефективності управління валютними ризиками туристичних підприємств : дис. ... к.е.н. : 08.00.04 / В.С. Асаулко ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімф., 2009. – 248 с.

Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні: системний підхід : монографія / С.В. Бардаш. – К. : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2010. – 656 с.

Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики : монографія / Т.А. Бутинець. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 772 с.

Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 704 с.

Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. ; за ред. С.В. Мочерного. – Т. 1. – Львів : Світ, 2005. – 616 с.

Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. ; за ред. С.В. Мочерного. – Т. 2. – Львів : Світ, 2006. – 568 с.

Залунін В.Ф. Організація управління економічним ризиком підприємств невиробничої сфери в умовах ринку / В.Ф. Залунін // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 2 (19). – С. 262–267.

Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства : монографія / Є.І. Мних, С.В. Бардаш, О.А. Шевчук та ін. ; за ред. Мних Є.В. – Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 452 с.

Лопатовський В.Г. Управління ризиками підприємств за умов нестабільного зовнішнього середовища : дис. ... к.е.н. : 08.00.04 / В.Г. Лопатовський ; Нац. ун-т харч. технологій. – К., 2008. – 187 с.

Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури ; пер. с англ. – М. : Дело, 1992. – 702 с.

Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iia-ru.ru/inner_auditor/standard/.

Ничипорук О.Ю. Ризики в сільському господарстві: виявлення, оцінка, управління : дис. ... к.е.н. : 08.07.02 / О.Ю. Ничипорук ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 171 с.

Овчаров А.О. Моделирование управления рисками в туристско-рекреационных системах / А.О. Овчаров // Страховое дело. – 2008. – № 6. – С. 33–44.

Пантелеєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація : монографія / В.П. Пантелеєв ; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2008. – 491 с.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Закон України від 2007 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007. – № 29. – ст. 389.

Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методика, практика) / Б.Н. Соколов. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 442 с.

Яркіна Н.Н. Управління підприємницьким ризиком підприємств океанічного рибальства : дис. ... к.е.н. : 08.06.01 / Н.М. Яркіна ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2005. – 205 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Сергій Володимирович Бардаш

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.