DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-155-160

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ірина Маркіянівна Щирба

Анотація


Здійснено аналіз поняття “ефективність”, досліджено підходи вчених-економістів до визначення аудиту ефективності, здійснено порівняння даного виду аудиту із аудитом фінансової звітності та економічним аналізом, визначено мету й завдання аудиту ефективності, а також виокремлено його об’єкти


Ключові слова


аудит; ефективність; фінансова звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамс Р. Основы аудита: [пер. с англ.] / Р. Адамс; под ред. Я.В. Соколова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 398 с.: ил. 2. Аудит: [учеб. пособие] / В.А. Ерофеева, В.А. Пискунов, Т.А. Битюкова. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М.: Издательство Юрайт; Высшее образование, 2010. – 638 с. 3. Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О'Рейлли, М.Б. Хирш; [пер с англ. под ред. Я.В. Соколова]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 542 с. 4. Аудит эффективности: учебник / С.Н. Рябухин; Акад. труда и социальных отношений. – М.: Издательский дом “АТИСО”; ЗАО “Издательство “Экономика”, 2009. –602 с. 5. Аудит эффективности в рыночной экономике: учебное пособие / Е.И. Иванова, М.В. Мельник, В.И. Шлейников; под ред. С.И. Гайдаржи. – М.: КНОРУС, 2007. – 328 с. 6. Аудит эффективности проектов, программ, изобретений и открытий. Новометрия, квалиметрия и сертификация продукции и производств / Б.А. Минин, В.Б. Радин, В.В. Серебрянников [и др.]; отв. ред. Б.А. Минин. М.: ЗАО “Издательство ”Экономика”, 2008. – 366 с. 7. Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. – К.: МАУП, 2004. – 440 с. 8. Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності: [монографія] / А.В. Бодюк. – К.: Кондор, 2005. – 356 с. 9. Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: [монографія] / В.П. Бондар – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 456 с. 10. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: [монографія] / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко. – [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 564 с. 11. Ващенко І.В. Застосування аудиту ефективності при використанні бюджетних коштів / Ващенко І.В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2008. – Економіка. Випуск 102. – С. 47-50 12. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та СD) / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.: іл. 13. Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т., Назарчук О.І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит / П.К. Германчук, І.Б. Стефанюк, Н.І. Рубан, В.Т. Александров, О.І. Назарчук. – Київ: НВП “АВТ”, 2004. – 424 с. 14. Державний фінансовий аудит: методологія і організація: [монографія] / Є.В. Мних,М.О. Никонович, Н.С. Барабаш та ін.; за ред. Є.В. Мниха. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 319 с. 15. Державні фінанси: [підручник] / С.О. Булгакова (кер. авт. кол.), В.Г. Барановська, Л.В. Єрмошенко, Т.О. Колодій, О.М. Кукурудз, О.В. Пильтяй, І.Б. Стефанюк, І.С. Микитюк, О.О. Чечуліна; за ред. А.А. Мазаракі: У 5 т. – Т.5. Державний фінансовий контроль. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 303 с. 16. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про аудиторську діяльність” [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg= 2738-15 – Назва з екрану 17. Методология и методика экономического анализа в системе управления коммерческой организацией: [монографія] / В.Г. Когденко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 с. 18. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року / [пер. з англ. мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.О. Зєніна, О.В. Гик, С. Г. Біндер]. – К.: МФБ, АПУ, 2010. – Ч.ІІ. – 409 с. 19. Новий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад.: Радченко І.О., Орлова О.М.]. – К.: ПП Голяка В.М., 2010. – 768 с. 20. Одегов Ю.Г., Никонова Т.В. Аудит и контроллинг персонала: [учебник] / Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова. – М.: Издательство “Альфа-Пресс”, 2006. – 560 с. 21. Озеряков А.С. Финансовый аудит и аудит эффективности в системе ГФК / А.С. Озеряков // Финансы, 2008. – № 10. – С. 79-80. 22. Основы аудита / под ред. доктора экономических наук, профессора Р.П. Булыги. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 317 c. 23. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація [монографія] / О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2003. – 260 с. 24. Рішення Аудиторської палати України Про затвердження Переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) від 27.09.2007 р., № 182/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=vr82_230-07 – Назва з екрану 25. Робертсон Дж. Аудит / Дж. Робертсон. [перев. с англ.]. – М.: KPMG, Аудиторская фирма “Контакт”, 1993. – 496 с. 26. Словник іншомовних слів / [за ред. О.С. Мельничука]. – К.: Київська книжкова фабрика, 1975. – 775 с. 27. Сухарева Л.О., Федченко Т.В. Аудит ефективності використання бюджетних коштів: протиріччя формування понятійного апарату / Л.О. Сухарева, Т.В. Федченко // “Фінанси України”, 2006. – № 8.– С. 125-131 28. Фінансово-економічний словник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 714 с. 29. Чумакова І. Аудит ефективності: зарубіжний досвід та українські реалії / І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит, 2009. – № 1. – С. 55-62. 30. Шацкий В.Ф. Основы аудита и аудиторской деятельности: [учеб. для студ. высш. проф. и доп. образования] / В.Ф. Шацкий. – Жуковский: МИМ ЛИНК, 2009. – 244 с. 31. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика фінансово хозяйственной деятельности предприятия: [учебник] / А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 367 с. 32. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: [учебник] / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. – [5-е узд., перераб. и доп.]. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 448 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ірина Маркіянівна Щирба

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.