DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-142-145

РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Валерій Миколайович Пархоменко

Анотація


Досліджено підходи до трактування поняття “розрахунки” з точки зору права та бухгалтерського обліку, представлено їх взаємозв’язок, окреслено актуальні проблеми розвитку бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками


Ключові слова


розрахунки; розрахункові відносини; бухгалтерський облік; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість

Повний текст:

PDF

Посилання


Безклубий І.А. До питання про підстави виникнення грошового зобов’язання /І.А. Безклубий // Право України. - 2004 р. – № 4. – С. 57 – 60. 2. Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России. – М.: АО “Консалтбанкир”, 1997. – 294 с. 3. Большой бухгалтерский словарь / Под ред.А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574с. 4. Бухгалтерский учет активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций: Учеб. пособие. Чацкис Е.Д., Лысюк А.Н., Михайлова Т.П. – Донецк: ДонГУЭТ, 2001. –301с. 5. Бухгалтерский учет: Учебник / Безруких П.С., Ивашкевич В.Б., Кондраков Н.П. и др. Под ред. Безруких П.С. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Бух. учет, 1999. – 624 с. 6. Бухгалтерський словник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. –Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224с. 7. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с. 8. Власова І.О. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами: Дис... канд. екон. наук / І.О. Власова; Нац. аграр. ун-т. – К., 2005. – 193с. 9. Кияшко О.М. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / О. М. Кияшко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2011. – 21 с. 10. Ковалко Н.М. Фінансово-правове регулювання спеціальних режимів розрахункових відносин (на прикладі паливно-енергетичного комплексу України) / Н.М. Ковалко. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.: К. – 2007. – 228с. 11. Лукашев О.А Правове регулювання грошової системи України: Автореф. дис... канд. юрид. наук / О.А. Лукашев; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2002. – 20 с. 12. Остапенко Н.В. Реструктуризація заборгованості як засіб підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості: автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Н.В. Остапченко; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2010. – 22 с. 13. Пантелєєв В.П., Сніжко О.С. Словник бухгалтера та аудитора / В.П. Пантелєєв, О.С. Сніжко; Держ. ком. статистики України, Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Ін форм.-аналіт. агентство”, 2009. – 239с. 4. Парашутин Н.В., Козлова Е.П. Курс бухгалтерского учета. – М.: Финансы, 1997. – 424 с. 15. Подцерковний О.П. Організаційно-правові основи розрахункових відносин у господарському комплексі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / О.П. Подцерковний; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 1999. – 20 с. 16. Райан Б. Стратегический учет для руководителя / Пер. с англ. под ред. В.А. Микрюкова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 616 с. 17. Твердохлібова Д.В. Грошові потоки: методичні засади побудови і аналізу. Наукова доповідь. – К.: Ін-т економічного прогнозування НАНУ, 2000. – 88 с. 18. Фоміна О.В. Облік і аудит в управлінні продажами товарів: автореф. дис... канд. екон. наук / О.В. Фоміна; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2008. – 21 с. 19. Юридический энциклопедический словарь. Ред. кол.: Сухарев А.Я. (гл. ред.) и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1984. – 415с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Валерій Миколайович Пархоменко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.