DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-172-178

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ОБЛІКОВА ПРАКТИКА

Ольга Віталіївна Павелко

Анотація


Розглянуто теоретичні засади визнання доходів і витрат основної діяльності
будівельних підприємств. Систематизовано підходи вчених до обґрунтування облікової
процедури використання методу ступеня завершеності. Досліджено міжнародний досвід
та облікову практику застосування методів визнання доходів і витрат у будівництві


Ключові слова


визнання; доходи; витрати; основна діяльність; будівельні підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: Теория, практика и интерпретация / Леопольд А. Бернстайн; [пер. с американ. 5–го изд. О.В. Скачкова]. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 623 с. 2. Будько О. Узгодження результатів діяльності з метою оподаткування та фінансових результатів згідно з бухгалтерським обліком / Оксана Будько // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавництво ТНЕУ “Економічна думка”, 2011. – Вип. 8. – Частина 2. – С. 400-402. 3. Вахрушина М.А. Міжнародні стандарти фінансової звітності: Підручник / М.А. Вахрушина. – М., 2009. – 517 с. 4. Голов С.Ф. Фінансовий облік: підручник / Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю. – К., 2005. – 976 с. 5. Дементьєв Ю.А. Облік за довгостроковими договорами / Ю.А. Дементьєв / Облік в будівництві. – Серпень 2011. – № 8. 6. Задорожний З.В. Внутрішньогосподарський облік в будівництві: методологія та організація: дис. … доктора екон. наук: 08.00.09 / Задорожний Зеновій–Михайло Васильович. – Тернопіль, 2007. 7. Задорожний З.В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві: моногр. / З.В. Задорожний. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 336 с. 8. Застосування МСБО: у 5 ч. – вид. 3-є, перероб. і доп. / Пер. з англ. – М., 2008. – Ч.4. – 776 с. 9. Кисельова О. Податок на прибуток в координатах податкового кодексу: плюси та мінуси / Ольга Кисельова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 3. – С. 40-51. 10. Кричун П. Оцінка ступеня завершеності виконання будівельного контракту як суб’єктивний чинник впливу на показник незавершенного будівельного виробництва / П.Кричун // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – Вип. 6. – С. 40-48. 11. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 11 “Будівельні контракти” [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.gov.ua/ document/9224/%D0%9. 12. Міжнародні стандарти фінансової звітності: підручник / під ред. проф. В.Г. Гетьмана. – М., 2009. – 656 с. 13. Назарбаєва Р. Бухгалтерський облік у будівництві: загальне й особливе / Римма Назарбаєва // Бухгалтерія. – 6 травня 2002 р. – №18/1 (485). – С. 31-39. 14. Орлова В. Облік виконання будівельних контрактів / В. Орлова, С. Кафка // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – Вип. 4. – С. 48-51. 15. Палій В.Ф. Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності: підручник / В.Ф. Палій. – вид. 2-е, доп. і випр. – М.: 2006. – 473 с. 16. Пархоменко В. Бухгалтерський облік доходів і витрат за будівельними контрактами / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 6. – С. 6-9. 17. Петренко М. Проблеми визнання і оцінки доходів і витрат у будівництві / М. Петренко, К. Захарова // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 6. – С. 292-294. 18. Податковий кодекс Російської Федерації від 05.08.2000 № 117-ФЗ (зі змінами): [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nalkodeks.ru/ext/chast2. 19. Податковий кодекс України // Все про бухгалтерський облік. – № 1-3. – 03.01.2011. 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти”: наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205. – Будівельна Бухгалтерія: [у 4 кн.]. – Книга 1 [під загальною ред. І.Назарбаєвої]. – К. : Бліц-Інформ, 2005. – С. 103-106. 21. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України у редакції Закону України від 22 травня 1997 р. – № 283/97 – ВР [зі змінами та доповненнями] // Все про бухгалтерський облік: [Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета]. – 12 червня 2009. – № 54 (1571). – С. 3-62. – (Спецвипуск № 240). 22. Пятов М.Л. ПБО 2/2008 та облік виконання договорів будівельного підряду: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.buh.ru/document.jsp?ID. 23. Риндя А. Будівельні контракти / А. Риндя // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – № 45. – С. 34-39. 24. Свідерський Є. Удосконалення методики бухгалтерського обліку податку на прибуток згідно з податковим кодексом України / Євген Свідерський, Дмитро Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 3. – С.3-7. 25. Склярук І. Генезис підходів до визначення прибутку до оподаткування в Україні / Ірина Склярук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 4. – С. 26-30. 26. Строїч С. Собівартість будівельно-монтажних робіт: вивчаємо нові Методрекомендації / Сергій Строїч // Все про бухгалтерський облік. – 08.04.2011. – № 33. – С.17-19. 27. Строїч С. Форми № КБ-2в та № КБ-3: як будівельникам працювати з новою первинкою / Сергій Строїч // Все про бухгалтерський облік : [Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета]. – 03 лютого 2010. – №12. – С. 31-34. 28. Тарасова Н. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту / Н. Тарасова // Будівельна Бухгалтерія : [у 4 кн.]. – Книга 1 [під загальною ред. І. Назарбаєвої]. – К. : Бліц–Інформ, 2005. – С. 187-198. 29. Церпенто С. И. Бухгалтерский учeт в строительстве : учеб. пос. / С. И. Церпенто, Н. В. Игнатова. – М. : “Финансы и статистика”, 2007. – 400 с. 30. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435–IV: витяг [зі змінами і доповненнями] // Все про будівництво: [спеціальний додаток до тижневика “Дебет–кредит”]. – 2004. – № 6. – С. 76-83. 31. Чалий І. Будівельний облік для профі: секрети майстерності / Іван Чалий. – Х. : Фактор, 2006. – 400 с. 32. Coombs W. E. Construction Accounting and Financial Management / W. E. Coombs, W. J. Palmer. – McGraw–Hill Book Company. – 1989. 33. Epstein B.J. IFRS 2005. Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards / Epstein Barry J., Abbas Ali Mirza. – JohnWilly & Sons, Inc., 2005.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ольга Віталіївна Павелко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.