DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-213-219

ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ЇХНЬОЇ ДІАГНОСТИКИ

Борис Вадимович Самородов, Михайло Ісакович Гойхман

Анотація


Проаналізовано сутність процесу проведення діагностики проблемних ситуацій банківської системи. Обґрунтовано, що процес діагностики проблемних банківської системи є системним процесом, тому як кожний етап цього процесу взаємопов’язаний із наступним, отримання результатів кожного аналізу як то ретроспективного стану, поточного та перспективного є поступовими кроками, які методично та інформативно забезпечують один одного. Визначені принципи процесу діагностики банківської системи у цілому, до яких відносяться: стратегічна спрямованість, системність, принцип ідентифікації ключових ланок, принцип орієнтації на кількісні стандарти (нормативи), а також принципи оптимальності, точності та компетентності. Зауважується на гострій необхідності під час діагностики проблемних ситуацій банківської системи використовувати сучасний інструментарій, який базується на синтезі математичного моделювання та інформаційних технологій у вигляді системи підтримки прийняття рішень. Даний інструментарій неодмінно має бути як в арсеналі регулятора банківської діяльності, так і в арсеналі кожного банку з метою здійснення систематичного моделюванням різного роду сценаріїв розвитку та запровадження превентивних заходів щодо недопущення погіршення ситуації.


Ключові слова


проблемні ситуації; процес діагностики; розвиток банківської системи; принципи діагностики; комплексний інтегральний критерій

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрушко О.Б. Моделювання діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства / О.Б. Андрушко, М.Р. Горбачовська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 2 (552). – С. 158–163. 2. Бланк І. Фінансовий менеджмент / І.Бланк. – К. : Ника-Центр, 2002. – 528 с. 3. Васина А.А. Финансовая диагностика и оценка проектов / А.А. Васина. – СПб. : Питер, 2008. – 448 с. 4. Житний П.Є. Світова практика стрес-тестування у банках України / П.Є. Житний, С.М. Шаповалова, Г. М. Карамишева // Вісник Української академії банківської справи НБУ. – 2011. – № 1 (30). – С. 67–72. 5. Коваленко В.В. Определение факторов, вызывающих возникновение системных банковских кризисов и методы их диагностики / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – Харків : ХНЕУ, 2006. – № 9. – С. 24–26. 6. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / Н.Д. Кондратьев. – М. : Экономика, 1989. – 486 с. 7. Найденко О.Є. Фінансові аспекти досягнення конкурентоспроможності підприємства / О.Є. Найденко // Збірник тез Другої міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України». – Х. : ШТРІХ, 2009. – С. 227–229. 8. Пашковская И.В. Стресс-тестирование как метод обеспечения устойчивости банковской деятельности / И.В. Пашковская // Банковские услуги. – 2004. – № 4. – С. 4–26. 9. Пшик Б.І. Державне регулювання фінансово-кредитної діяльності: моделі, принципи, напрями вдосконалення / Б.І. Пшик // зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків : ХІБС УБС НБУ. – 2009. – Вип. 2 (7) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fkd.org.ua/pdf/2009_2/R4/1.pdf. 10. Раєвнєва О.В. Моделювання фінансової діагностики стану підприємства / О.В. Раєвнєва, С.О. Степуріна // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2005. – № 3 (6). – С. 74–80. 11. Самолов Е. Стресс-тестирование платежной позиции банка / Е.Самолов // Банковский менеджмент. – 2006. – № 1. – С. 27–31. 12. Самородов Б.В. Аналіз та визначення сутності управління фінансовим розвитком банку / Б.В. Самородов // зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2012. – Вип. 1 (12). – С. 66–75. 13. Самородов Б.В. Управління фінансовим розвитком банку: теорія, методологія, практика : дис. … д.е.н. : спец. 08.00.08 / Самородов Борис Вадимович ; Унів-т. банк. справи Нац. банку України. – Київ, 2013. – 562 с. 14. Сметанюк О.А. Методика діагностики кризи підприємства за оцінкою показників фінансового стану в умовах організаційних змін / О.А. Сметанюк // Вісник Хмельницького національного університету (Вісник Технологічного університету Поділля). – Хмельницький : ХНУ, 2005. – № 6. – Т. 1. – С. 128–131. 15. Степаненко О. Дослідження динаміки розвитку банківської системи: сценарний підхід / О.Степаненко // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 380–384. 16. Тараненко І.В. Структура економічного циклу та особливості циклічного розвитку відкритої економіки України в контексті виходу зі світової фінансово-економічної кризи / І.В. Тараненко // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму № 1 (3). – Т. 1. – 2010. – С. 343–357. 17. Терлецька Ю.О. Діагностика підприємства як нова управлінська технологія / Ю.О. Терлецька, А.Я. Аксентійчук // Вісник ЧТЕІ. Економічні науки. – Вип. І (45). – Чернівці, 2012. – С.182–187. 18. Чернишов В.В. Фінансова діагностика як система забезпечення фінансової стійкості підприємства / В.В. Чернишов // Економіка розвитку. – 2012, № 1 (61). – С. 111–113. 19. Шумпетер И. Теория экономического развития / И.Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 456 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Борис Вадимович Самородов, Михайло Ісакович Гойхман

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.