DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-35-40

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ

Лілія Анатоліївна Заводовська

Анотація


На основі аналізу зарубіжної та вітчизняної літератури доведено недоцільність визнання інновацій об’єктами бухгалтерського обліку. Визначені основні об’єкти обліку, які виникають під час здійснення банками інноваційної діяльності.


Ключові слова


банківські інновації; банківський продукт; банківська послуга; банківська операція

Повний текст:

PDF

Посилання


Веретникова О.Б. Банковские продукты: сущность и характеристика / О.Б. Веретникова, Е.Г. Шатковская // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2012. – № 1. – С. 42–46. 2. Веселова М.Ю. Современные подходы к трактовке понятия «банковская услуга» / М.Ю. Веселова // Молодой ученый. – 2013. — № 12. — С. 268–271 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moluch.ru/archive/59/8325. 3. Волошин І. Визначення економічної сутності інновацій як об’єкта обліку і аналізу / І.Волошин // Економічний аналіз. – 2008. – Вип. 3 (19). – С. 261–264. 4. Дворчук Н.Б. Сутність банківських послуг, їх відмінності від операцій та продукту. Технологія розробки нових банківських послуг в банку / Н.Б. Дворчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rusnauka.com/7_NND_2009/Economics/42743.doc.htm. 5. Дідух М. Інновації як об’єкт обліку та аналізу / М.Дідух // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету : наук.-теорет. зб. – 2012. – № 1 (30). – Т. 2. – С. 319–331. 6. Єгоричева С.Б. Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні аспекти : монографія / С.Б. Єгоричева ; ВНЗ укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2010. – 348 с. 7. Жук В.М. Концептуальні підходи вирішення поверхневих та глибинних проблем обліку інноваційної діяльності / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК.– 2011. – № 1. – С. 36–39. 8. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/ed20140401. 9. Ільченко О.О. Облік і аналіз витрат на інновації: управлінський аспект : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.09 / Олег Олексійович Ільченко ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2009. — 21 с. 10. Кантаєва О.В. Бухгалтерський облiк та аналiз інновацiйної дiяльностi підприємств: органiзацiя i методологія : дис. … д.е.н. : 08.00.09 / О.В. Кантаєва. – Житомир, 2011. – 453 с. 11. Кешенкова Н.В. Развитие розничных банковских услуг в условиях формирования инновационной экономики : автореф. дис. … к.э.н. : 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит / Н.В. Кешенкова. – М., 2013 – 27 с. 12. Лаврентьева Е.Е. Неоднозначность трактовки термина «банковская услуга» / Е.Е. Лаврентьева // Научный журнал НИУ ИТМО / Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2012. – № 1 (10) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://economics.open-mechanics.com/articles/450.pdf. 13. Левицька О.О. Облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.09 / О.О. Левицька ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». — К., 2009. — 20 с. 14. Луняков О.В. Теоретические аспекты ряда базовых понятий банковской деятельности / O.B. Луняков // Вicник СевНТУ / Економiка та фінанси : зб. наук. пр. — Севастополь : СевНТУ, 2009. – Вип. 98. – С. 80–83. 15. Мінаков О.В. Облік і аналіз в управлінні інноваційною діяльністю підприємств : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.09 / О.В. Мінаков ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2009. – 22 с. 16. Оробинский С.С. Взаимосвязь понятий «банковская услуга» и «банковский продукт» / С.С. Оробинский // Вестник Омского университета / Серия «Экономика». – 2007. – № 3. – С. 95–98. 17. Перехожев В.А. Современные подходы к пониманию категорий «банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операція» / В.А. Перехожев // Финансы и кредит. – 2002. – № 21. – С. 23–32. 18. Салаватов Р.К. Учет и аудит инновационной деятельности коммерческих организаций : автореф. дис. … к.э.н. : 08.00.12 / Рустам Казбекович Салаватов ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов». – С-Пб., 2006. – 21 с. 19. Стефанчук Н.О. Якість банківського продукту: економічний зміст та практика формування / Н.О. Стефанчук // Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір». – 2011. – № 3. – С. 65–71 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fp.cibs.ck.ua/files/1103/wholetext.pdf. 20. Хафизова П.А. Банковские продукты (услуги): содержание и принципы размещения / П.А. Хафизова // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. – 2013. – № 1 (53). – С. 89–99 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=20159187. 21. Uppal R.K. Marketing of bank products – emerging challenges & new strategies / Dr. R.K. Uppal // JM International Journal of Management Research (JMIJMR). – 2010. – November. – P. 35–42.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Лілія Анатоліївна Заводовська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.