DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-107-111

НАУКОВИЙ ПАРК ЯК ДЖЕРЕЛО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Ольга Михайлівна Пєтухова

Анотація


Розглянуто питання кластеризації економіки та використання кластерного підходу з позиції активізації інноваційної діяльності. Досліджено економічну сутність кластеризації та проаналізовано досвід практичного втілення кластерних ініціатив у вітчизняній економіці. Досліджено роль науково-освітніх установ як центрів інноваційного розвитку та обґрунтовано доцільність створення на їх основі наукових парків. Визначено мету, завдання та переваги наукових парків, серед яких найбільш важливою є доступ до знань та інновацій. Визначено ефекти діяльності наукового парку, серед яких: економічний, соціальний, фінансовий, інноваційний, інформаційний, бюджетний, ресурсний, техніко-технологічний, науковий, освітній, організаційно-управлінський, екологічний тощо. Вказано на роль наукового парку як джерела, що формує певну систему поширення нових знань і технологій, забезпечує прискорення процесу трансформації винаходів в інновації, а інновацій – в конкурентні переваги, створює фундамент для майбутнього інноваційного розвитку.


Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; кластер; технопарк; науковий парк

Повний текст:

PDF

Посилання


Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін : навч. посібник / Ю.М. Бажал // Міжнар. фонд «Відродження». – К. : Заповіт, 1996. – 240 с. 2. Басюк Д. Кластерна модель як фактор підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту міста Кам’янця-Подільського / Д.Басюк // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 40–42. 3. Безвушко Є. Кластери та їх роль у відродженні економіки Поділля / Є.Безвушко // Перспективні дослідження. – 1999. – № 2. – С. 17–23. 4. Бойко М. Кластери як інноваційна форма економічного розвитку регіонів / М.Бойко // Вісник КНТУ. – 2008. – № 2. – С. 7–13. 5. Бутенко А.І. Феномен кластера у формуванні інноваційної моделі економіки регіону / А.І. Бутенко, Є.В. Лазарєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.investplan.com.ua/index.php?iid=3&operat. 6. Войнаренко М.П. Концепція кластерів – шлях до відродження виробництва на регіональному рівні / М.П. Войнаренко // Економіст. – 2000. – № 1. – С. 29–33. 7. Геєць В. «Кластери і мережеві структури в економіці – тема досить цікава, але на сьогодні ще до кінця не вивчена…» / В.Геєць // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 10–11. 8. Гуменюк О.І. Кластери як організаційна структура інноваційно-інвестиційної моделі розвитку промисловості / О.І. Гуменюк // Економіка та управління національним господарством. – 2007. – № 2 (68). – С. 9–18. 9. Коляденко С.В. Кластери як один з інтегрованих формувань в АПК / С.В. Коляденко : зб. наук. пр. ЧДТУ // Серія: Економічні науки. – 2009. – Вип. 22. – С. 256–260. 10. Особливості формування регіональних агропромислових кластерів / М.Ф. Кропивко, Д.І. Мазоренко, О.І. Белебеха, В.В. Бакум // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 7–15. 11. Луцків О.М. Виробничий потенціал регіону: інноваційний вимір : монографія / О.М. Луцків. – НАН України ; Ін-т регіональних дослід. – Л., 2008. – 242 с. 12. Портер М.Э. Конкуренция / М.Э. Портер. – М. : Издательский дом Вильямс, 2006. – 608 с. 13. Про наукові парки : Закон України від 25 червня 2009 р. № 1563-VI // Відомості Верховної Ради. – 2009. – № 51. – 757 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada gov.ua. 14. Россоха В.В. Кластерна модель організації виробничих систем / В.В. Россоха // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 146–152. 15. Семенов Г.А. Кластери підприємств: зарубіжний досвід як приклад ефективності інноваційного розвитку / Г.А. Семенов, О.С. Богма // Держава та регіони / Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 4. – С. 323–327. 16. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці / С.І. Соколенко. – К. : Логос, 2004. – 848 с. 17. Кластери – системний інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки / В.Г. Федоренко, А.Ф. Гойко, В.Б. Джабейло // Економіка та держава. – 2007. – № 9. – С. 6–9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Ольга Михайлівна Пєтухова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.