DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-142-152

ЗАТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ: СУТНІСТЬ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДОВИХ

Ніна Василівна Овсюк

Анотація


Систематизовано та проаналізовано особливості облікової категорії “затрати на оплату праці” та погляди різних науковців на її змістовність; досліджено складову структуру затрат на оплату праці.


Ключові слова


затрати; витрати; оплата праці; продуктивні та непродуктивні витрати; облікові категорії

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухгалтерський словник ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ПП “Рута”, 2001. – 224 с. 2. Голенко А. Заработная плата: начислення и удержания / А. Голенко. – Х. : Фактор, 1998. – 96 с. 3. Додонов О.В. Механізм регулювання продуктивності та оплати праці в умовах ресурсозбереження : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.07 “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика” / Олег Володимирович Додонов. – Донецьк, 2008. – 22 с. 4. Економічний аналіз : навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін., за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 556 с. 5. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. – Т. 1 / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій; за ред. С.В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – 616 с. 6. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 714 с. 7. Колісник Г.М. Економічна сутність і класифікація витрат у звязку з узагальненням на рахунках бухгалтерського обліку / Г.М. Колісник // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2010. – С. 132–141. 8. Ламыкин И.А. Бухгалтерский учет : учебн. / И.А. Ламыкин. – М. : Информационно-издательский дом “Филинъ”, Рилант, 2000. – 520 с. 9. Основные положения по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции работ, услуг утв. постановлением Мин-ва экономики Респ. Беларусь, Мин-ва финансов Респ. Беларусь и Мин-ва труда и соц. защиты Респ. Беларусь от 10 октября 2008 г. 210 161 15. – Минск : Дикта, 2009. – 40с. 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.99 р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/2cid07133.html. 11. Щегельська М.А. Преміювання у системі оплати праці / М.А. Щегельська // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів “Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки”; (3 грудня 2010 р.) ; Відп. Ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2010. – 608 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Ніна Василівна Овсюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.