DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-70-74

ЕКОНОМІКО-ПРAВОВA CУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ФІНAНCОВІ ВКЛAДЕННЯ” ТA “ФІНAНCОВІ ІНВЕCТИЦІЇ”

Василь Степанович Здреник

Анотація


Розглянуто економіко-правову сутність поняття “фінансові вкладення” та “фінансові інвестиції”. Виокремленно спільні та відмінні риси між даними поняттями, на основі проведеного критичного аналізу тлумачень у наукових та у періодичних виданнях.


Ключові слова


інвестиції; фінансові вкладення; фінансові інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Алпатова Н. ПДВ при торгівлі борговими зобов’язаннями / Н. Алпатова / Все про бухгалтерський облік. – № 47. – 23.05.11. – с. 28-29 2. Асист. Ю.О. Державне регулювання ринку фінансових інвестицій: зарубіжний досвід і національні реалії / Ю.О. Асист / Науковий вісник НЛТУ України. − Вип. 19.13.2009 р.: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 3. Беднарчук Г. Як утримати ПДФО з дивідендів. / Галина Беднарчук / Дебет – Кредит. – № 10. – 2013. – с.20-21 4. Бикова Ганна. Зміни до ПКУ щодо ПДВ / Ганна Бикова / Дебет – Кредит. – №36. – 2012: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. Ua 5. Білова Н. Момент (дата) відображення витрат на придбання цінних паперів на вторинному ринку / Н. Білова / Податки та бухгалтерський облік. – № 58 (1555). – с.25. 6. Борисов А.Б. Большой економичный словарь. / А.Б. Борисов.– М.:Книжный мир, 2001. – 895 с. – С. 259 7. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 443 с. 8. Вахрин П.И. Инвестиции: Учебник. / П.И.Вахрин.– М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и Ко”, 2002. – 384 с. 9. Воробець Т.І. Економічна сутність фінансового інвестування на фондовому ринку України./Т.І. Воробець / Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції – 2011 – № 2: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. Ua 10. Воробець Т.І. Необхідність фінансових інвестицій в умовах ринкової економіки / Т.І. Воробець: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. Ua 11. Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обоснования. / А.В. Воронцовский.– С.Пб. : Издательство С.-Петербургского университета, 1998. – 528 с. 12. Гарбузов В.Ф. Финансово – кредитный словарь. Т. 1. Гл. редактор В.Ф. Гарбузов. – М.: Финансы и статистика. 1984. – 511 с. 13. Гончаров В.М. Фінансові інвестиції: сутність та теоретичні аспекти залучення / В.М. Гончаров, О.В. Родіонов / Луганський національний аграрний університет. Збірник наукових праць ЧДТУ. Випуск 21: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 14. Горбатюк Л.М., Інвестиції: еконмічна сутність і класифікація./ Л.М. Горбатюк. / Вісник Полтавської державної аграрної академії. – № 2. – 2010: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 15. Губа Є. Фінансові інвестиції: визначення та класифікація в податковому та бухгалтерському обліку ./ Є. Губа / Школа бухгалтера. – № 18. – 17.11.2003: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua 16. Довгострокові фінансові інвестиції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studik.lviv.ua/rol-f-nansovogo-menedzhmentu-v-keruvann-f-nansami-organ-zats-y/dovgostrokov-f-nansov-vkladennya.html 17. Дорош О.Б. Основні завдання та напрями аудиту фінансової діяльності підприємства / О.Б. Дорош. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua 18. Економічна сутність інвестицій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://diplomukr.com.ua/news/2009/02/25/376 19. Єгорова Ю. Облік та оподаткування дивідендів / Ю. Єгорова / Дебет – Кредит. – № 5. – 2013. – с.30-37 20. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. зі змінами № 3422-IV (3422-15) від 09.02.2006 // ВВР, 2006. – № 26, ст. 210. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua 21. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 № 959-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua 22. Іванський А.Й. Тенденції правового регулювання оподаткування інвестицій. / А.Й. Іванський. / Європейські перспективи. – 2011. – № 1, – С. 113-119 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua 23. Кабанов В.Г. Інвестиційний процес як об’єкт державного регулювання в українській економіці / В.Г. Кабанов / Університет економіки та права “КРОК”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua 24. Киян Ірина. Ціннопаперовий акциз / Ірина Киян / Дебет – Кредит. – 2013. – № 8. – с.18-21 25. Кловська Ю. Продаж цінних паперів через торговця: аспект ПДФО / Ю. Кловська / Дебет – Кредит. 2012. – № 38. – с.14-15 26. Коваленко А. Бухгалтерський облік дивідендів. / А. Коваленко / Баланс. – 14 лютого 2013 – № 13 (1260). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua 27. Колесніков Г.О. Менеджерський словник: Навчально – довідкове видання / укладач Г.О. Колесніков – К.: ВД “Професіонал”, 2007. – 288с. – С.64 28. Конопліцький В.А. Економічний словник:Тлумачно-термінологічний / В.А. Конопліцький, І.І. Фііна. – К:КНТ, – 2007. – 580 с. – С. 168 29. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. / Т.В. Майорова.– К.: ЦУЛ, 2003. – 375 с. 30. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія. У трьох томах. Т.1 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с. – С. 636 31. Овчаренко К.В. Методи порівняльної оцінки ефективності реальних фінансових інвестицій Автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук./ К.В. Овчаренко.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua 32. Папінова О. Під акцизом цінно паперового податку / О. Папінова / Баланс. – 21 лютого 2013, – № 15 (1262). – С. 2-5 33. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. / А.А. Пересада. – К.: “Издательство Либра”, 1996. – 344 с. 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти”, затверджені наказом міністерства фінансів України №559 від 30.11.2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/]. 35. Пономаренко І.В. Статистичний аналіз структури прямих іноземних інвестицій / І.В. Пономаренко / Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua/ 36. Правдюк Н.Л. Сутність інвестиційної діяльності: роль та значення інвестицій / Н.Л. Правдюк, А.В. Слівінська. / Вісник Запорізького національного університету. – 2010р. – № 2(6). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua 37. Пухальський В.В. Механізм управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (на прикладі машинобудування) . Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук . Національний університет “Львівська політехніка” / В.В. Пухальський. : [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua 38. Савченко Е.О. Розвиток транснаціонального виробництва через прямі іноземні інвестиції. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України / Е.О. Савченко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua 39. Свінцов О.М., Суть та види інвестицій / О.М. Свінцов, С.С. Іваночко / Науковий вісник НЛТУ України. – 2011р. Вип. – 21.15. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua 40. Соколова О.М. Інвестиції в системі відтворення суспільного продукту Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Київський національний університет імені Тараса Шевченка / О.М. Соколова. – 2000. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua/. 41. Стадницька О.М. Державне регулювання інвестиційною діяльністю через фондовий ринок./ О.М. Стадницька / Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 2(14). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua 42. Стефанишин Г.С. / Правове регулювання інвестиційної діяльності в україні / Г.С. Стефанишин; О.І. Лиса / Науковий вісник НЛТУ України. – 2011р. Вип. 21.11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.u 43. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник./ О.О.Терещенко. – К.: КНЕУ, – 2003. – 554 с. 44. Федоренко І.А. Механізм державного регулювання і планування залучення інвестицій Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Донецька державна академія управління. / І.А. Федоренко. – 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua 45. Цейтельман Олександр. Опціон та опційний сертифікат / Олександр Цейтельман / Баланс. 21березня 2013. – № 23 (1270). – С. 27-31 46. Якимащенко В. Ціннопаперовий облік за новими правилами ПКУ / В. Якимащенко / Баланс. – № 15 (1262). – 21 лютого 2013. – С. 6-12


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Василь Степанович Здреник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.