DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-75-82

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Валентина Олександрівна Іваненко, Алла Василівна Мейш

Анотація


Досліджено основні підходи до розуміння поняття “облікова політика” та її складових. Також проведено моніторинг елементів облікової політики щодо фінансових результатів у наукових працях, що дозволило виділити дві групи факторів: ті, які безпосередньо впливають на формування фінансових результатів, та фактори, які впливають на доходи і витрати, що формують фінансові результати. Обґрунтовано напрями покращення організації бухгалтерського обліку операцій, що впливають на порядок розрахунку та величину фінансових результатів торговельних підприємств.


Ключові слова


торгівельне підприємство; облікова політика; фінансовий результат

Повний текст:

PDF

Посилання


Алборов Р.А. Выбор учетной политики предприятия. Принципы и практические рекомендации / Р.А. Алборов. – М.: АО “ДИС”, 1995. – 80 с. 2. Андросов А.М. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / А.М. Андросов, Е.В. Викулова. – М.: Андросов, 2000. – 1024 с. 3. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: [навчальний посібник] / П.Й. Атамас. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 392 с. 4. Барановська Т.В. Використання облікової політики при здійсненні внутрішнього контролю / Т.В. Барановська // Вісник Технологічного університету Поділля. Частина 2, Том 1. Економічні науки. – 2003. – № 5. – С. 92. 5. Безруких П.С. Бухгалтерский учет: [учебник] / П.С. Безруких; под. ред. П.С. Безруких. – М.: Высшая школа, 1999. – 563 с. 6. Бєлоусова І.А. Облікова політика в управлінському обліку / І.А. Бєлоусова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2003. – № 3 (25). – С. 27-30. 7. Білуха М.Т. Курс аудиту / М.Т. Білуха. – К.: Вища школа. – Знання, 1998. – 574 с. 8. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: підручник [для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”вищих навчальних закладів] / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. – [4-е вид., доп. і перероб.]. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 528 с. 9. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖДТУ, 2000. – 640 с. 10. Бухгалтерский учет / [Балдинова А.И., Дементей Т.Н., Завидова Е.И. и др.]; под общ. ред. И.Е. Тишкова. – [5-е изд., перераб. и доп.]. – Мн.: Выш.шк., 2001. – 685 с. 11. Бухгалтерський словник [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с. 12. Бычкова С.М. Бухгалтерское дело: [учеб. пособие] / С.М. Бычкова, Н.Н. Макарова. – М.: Эксмо, 2008. – 336 с. 13. Верига Ю.А. Еккаутинг ефективності вкладення капіталу в торгівельну сферу: [монографія] / Ю.А. Верига, С.М. Деньга. – Полтава: ПУСКУ, 2002. – Частина І. Теоретичні аспекти системи еккаутингу. – 355 с. 14. Восходова И.Н. Анализ действующих приказов по учетной политике / И.Н. Восходова, Н.А. Соловьева // Бухгалтерський учет. – 1998. – № 10. – С. 95-96 15. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: [монографія] / С.Ф. Голов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с. 16. Гончаренко І.М. Облікова політика в агро формуваннях [Електронний ресурс.] / І.М. Гончаренко – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2009_35/20.htm. 17. Ефремова А.А. Учетная политика предприятия: содержание и формирование / А.А. Ефремова – М.: Книжный мир, 2000. – 478 с. 18. Житний П. Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення / П. Житний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 3. – С. 19-22. 19. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14 20. Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник] / М.В. Кужельний, В.Г. Лінник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с. 21. Кутер М.И. Теория бухгалтерського учета / М.И. Кутер; под. ред. М.И. Кутера. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 640 с. 22. Лебедзевич Я.В. Вплив облікової політики підприємства на доходи і результати діяльності / Я.В. Лебедзевич // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – № 15.– С. 155-161. 23. Лист Міністерства фінансів України “Про облікову політику” від 21.12.2005 № 31-34000-10-5/27793 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/? uid=1023.2132.0 24. Нестерова Е.А. Учетная политика – 2003: бухгалтерская и налоговая: Организационный, методический и технический аспекты / Е.А. Нестерова, Н.М. Балакирева, И.Э. Гущина; Под ред. Е.А. Нестеровой. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. – 232с. 25. Николаева С.А. Учетная политика предприятия / С.А. Николаева. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 176 с. 26. Олійник О.В. Формування облікової політики щодо витрат підприємства / О.В. Олійник // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Збірка наукових праць // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – 2001. – Випуск 24. – 280 с. 27. Організація бухгалтерського обліку: [Навчальний посібник] / За редакцією В.С. Леня. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 696 с. 28. Островерха Р.Е. Організація обліку: [навчально-методичний посібник] / Р.Е. Островерха. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008 – 318с. 29. Петрук О.М. Облікова політика підприємства як елемент регламентації бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / О.М. Петрук // Магістеріум. – 2004. – № 4. – С. 15-17. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Magisterium/Economy/2004_. 30. Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю: [підручник] / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 350 с. 31. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: [навч. посібник] / С.В. Свірко. – К.: КНЕУ, 2003. – 380 с. 32. Сльозко Т.М. Організація обліку: [навч. пос.] / Т.М. Сльозко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 224 с. 33. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с. 34. Чацкіс Ю. Організація бухгалтерського обліку: [Навч. посіб.] / [Чацкіс Ю., Гейер Е.С., Наумчук О.А., Власова І.О.]. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 564 с. 35. Ягмур К.А. Наукове обґрунтування структури і змісту облікової політики щодо витрат на виробництво будівельної продукції / К.А. Ягмур // Вісник ДонНУЕТ. – 2009. – № 3 (43). – С. 258-267.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Валентина Олександрівна Іваненко, Алла Василівна Мейш

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.