DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-59-64

ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ПОНЯТТЯ ТА ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Алла Вікторовна Долюк

Анотація


Проаналізовано вплив витрат на оплату праці на діяльність підприємства. Розглянуто підходи до визначення понять “витрати” та “затрати” у наукових дослідження вчених та за допомогою діючої нормативної бази.


Ключові слова


оплата праці; витрати; затрати; видатки; виплати

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів ВНЗ / Т.А. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.Л. Береза / За ред. проф.Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672 с. 2. Гарват О.А. Регулювання оплати праці управлінського персоналу на промислових підприємствах у сучасних умовах господарювання: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами” / О.А. Гарват / Хмельницький національний ун-т. – Хмельницький, 2005. – 20 с. 3. Грачова Р. Бухгалтерський облік податку на прибуток // Дебет-Кредит. – 2001 – №18. 4. Дерій В. Термін “витрати” та його трактування для потреб обліку і контролю / В. Дерій // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 154-160. 5. Друри К. Введение в управленческий и производственньїй учет: Учебное пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 783 с. 6. Кодекс законів “Про працю України” від 10.12.71 р. № 322-VIII. 7. Інструкція “Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”. Електронний ресурс : режим доступу http://zakon.rada.gov/ua 8. Оплата праці від організації до обліку. Бібліотека “Баланс” № 3. – 2012 р. – 109 с. 9. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності “Облік і аудит” Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М Шигун, С.М. Шулепова, 2-е вид., доп. І перероб. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 576 с. 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 “Зальні вимоги до фінансової звітності”. Електронний ресурс режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ ukr/info/instrbuh/psbu1/ 11. Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”. Затверджене наказом Міністерства фінансів Україні від 31.12.99р. №318 зі змінами і доповненнями // Електронний ресурс : режим доступу http://zakon.rada.gov/ua 12. Податковий кодекс України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI. Зі змінами і доповненнями. 13. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні[Електронний ресурс] Закон України від 16 липня 1999року №996- XIV зі змінами і доповненнями // Електронний ресурс : режим доступу http://www/lawukraine/com/ 14. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03. 2000р. №1533-ІІІ (зі змінами і доповненнями). 15. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь/ Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовской, Е.Б. Стародубцева. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 480 с. 16. Чирва А.А. Ідентифікація термінів “витрати” та “затрати” ст. 115-117/Розвиток системи обліку , аналізу та аудиту : Теорія, методологія, організація : Тези доповідей учасників Х Міжнародної студентської наукової конференції. – К. : Бізнес Медія Консалтинг, 2012. – 352 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Алла Вікторовна Долюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.