DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-117-124

Концептуальні засади дослідження економічної безпеки будівельних підприємств

Олександрович Олексій Воронков, Катерина Сергіївна Дяченко

Анотація


У роботі висвітлено концептуальні засади дослідження економічної безпеки будівельних підприємств із застосуванням системного підходу. Досліджено наукові основи теорії систем і системного аналізу, що стосуються проблемної області. Визначено базові властивості систем, а також елементи системи економічної безпеки будівельних підприємств. У ході дослідження було розглянуто основні позиції концептуальної моделі нелінійних динамік, виявлено ознаки нелінійності еволюції безпеки як системи, охарактеризовано якісні характеристики нелінійності системи. До однієї з характеристик системи економічної безпеки будівельних підприємств авторами віднесено емерджетність, як результат виникнення між елементами системи синергетичних зав’язків; розкрито емерджетні властивості системи, наслідки прояву емерджетності; окреслено інтегральні властивості складних динамічних систем. З’ясовано переваги системного підходу у вивченні економічної безпеки будівельних підприємств. Авторами сформульовано системні ознаки системи економічної безпеки будівельних підприємств; а також запропоновано системний підхід, який передбачає розгляд економічної безпеки будівельних підприємств як цілеспрямованої динамічної системи, що функціонує і розвивається шляхом управління критеріями оцінки рівня розвитку і спрямована на досягнення оптимального рівня в умовах стохастичного виникнення зовнішніх і внутрішніх негативних впливів. Також в роботі визначено основні завдання та принципи, які мають вирішуватись в процесі функціонування економічної безпеки будівельних підприємств. Отримані результати дослідження дозволять поглибити та розширити існуючі підходи до функціонування та моделювання системи економічної безпеки будівельних підприємств з урахуванням їх галузевої специфіки.

Ключові слова


економічна безпека; будівельні підприємства; система економічної безпеки; принципи забезпечення економічної безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Babyna, O.Je. (2013), «Uzagal'nennja vlastyvostej ekonomichnogo potencialu v konteksti systemnogo pidhodu», Biznes-Inform, No. 9, pp. 55–60.

Bertalanfi, L.F. (1969), «Obshhaja teorija sistem. Otbor problem i rezul'tatov», Sistemnye issledovanija, ezhegodnik, pp. 30–54.

Bobrov, Je.A. (2012), «Suchasni pidhody do doslidzhennja ekonomichnoi' bezpeky», Ekonomika Ukrai'ny, No. 4, pp. 80–85.

Vagurin, V.A. (2006), Sinergetika jevoljucii sovremennogo obshhestva, KomKniga, Moskva, 216 p.

Gejec', V.M., Kyzym, M.O. and Klebanova, T.S. (2006), Modeljuvannja ekonomichnoi' bezpeky: derzhava, region, pidpryjemstvo, monografija, VD «INZhEK», Harkiv, 240 p.

Geseleva, N.V. and Zaric'ka, N.M. (2013), «Emerdzhentni vlastyvosti systemy», Biznes-Inform, No. 7, pp. 93–97.

Goncharuk, Ja.A. and Flejchuk, M.I. (2009), «Dyferenciacija pidhodiv do analizu kategorii' «ekonomichna bezpeka derzhavy», Zbirnyk naukovyh prac' L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav, Serija ekonomichna, No. 2, pp. 15–30.

Grebeshkova, O.M. (2009), «Emerdzhentnist' u strategichnomu procesi pidpryjemstva», Formuvannja rynkovoi' ekonomiky, zb. nauk. prac', Vol. 22, KNEU, Kyi'v, pp. 129–137.

Zhyvko, Z.B. (2013), Metodologija upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju pidpryjemstva, monografija, Liga – Pres, L., 474 p.

Kazakov, N.D. (1994), «Bezopasnost' i sinergetika (opyt filosofskogo osmyslenija)», Bezopasnost'. Informacionnyj sbornik, No. 4 (20), 62 p.

Kasti, Dzh. (1982), Bol'shie sistemy: svjaznost', slozhnost' i katastrofy, Translated from English, Mir, 216 p.

Leskov, M.A. (1994), «Gomeostaticheskie processy i teorija bezopasnosti», Bezopasnost'. Informacionnyj sbornik, No. 4 (20), pp. 66–67.

Lipkan, V.A. (2003), Bezpekoznavstvo, Jevrop. un-t, Kyi'v, 208 p.

Medouz, D.H., Randers, J. and Medouz, D.L. (2014), Predelы rosta: 30 let spustja, Translated from English by Oganesjan, E.S., in Tarasova, N.P. (ed.), 2nd ed. (el.), available at: эlektron. tekstovыe dannыe, 1 fajl pdf, 361 p., BYNOM. Laboratoryja znanyj, Moskva.

Mozhejko, M.A. (2001), «Nelynejnыh dynamyk teoryja», Postmodernyzm, эncyklopedyja, Ynter-presservys, Knyzhnyj dom, Mynsk, 499 p.

Potapenko, V.G. (2013), Strategichni priorytety bezpechnogo rozvytku Ukrai'ny na zasadah «zelenoi'» ekonomiky, monografija, in Hlobystov, Je.V. (ed.), NISD, Kyi'v, 296 p.

Puhal's'ka, G.V. and Hrystych, G.O. (2008), «Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva: sut' ta i'i' skladovi», Visnyk Hmel'n. nac. un-tu. ek. nauk, Vol. 1, No. 6, pp. 198–200.

Rudens'kyj, R.A. (2002), Modeljuvannja procesiv antysypatyvnogo upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju, Abstract of dyss. kand. ekon. nauk, spec. 08.03.02 Ekonomiko-matematychne modeljuvannja, Donec'k, 16 p.

Fathutdinov, R.A. (2007), Strategicheskij marketing, Piter, Sankt-Peterburg, 352 p.

Shnypko, O.S. (2006), Ekonomichna bezpeka ijerarhichnyh bagatorivnevyh system: regional'nyj aspekt, Geneza, Kyi'v, 288 p.

Shavaev, A.G. (ed.) (2001), Jekonomicheskaja bezopasnost', jenciklopedija, in Bagautdinov, A.T. (ed.), Izdat. dom «Pravovoe prosveshhenie», Moskva, 511 p.

Jakimova, A.M. (2015), «Sistemnyj podhod v issledovanii social'no-jekonomicheskoj bezopasnosti», preprint, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, No. 3, pp. 376–386.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бабина О.Є. Узагальнення властивостей економічного потенціалу в контексті системного підходу / О.Є. Бабина, О.О. Карпенко // Бізнес-Інформ. – 2013. – № 9. – С. 55–60.
 2. Берталанфи Л.Ф. Общая теория систем. Отбор проблем и результатов / Л.Ф. Берталанфи // Системные исследования : ежегодник. – 1969. – С. 30–54.
 3. Бобров Є.А. Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки / Є.А. Бобров // Економіка України. – 2012. – № 4. – С. 80–85.
 4. Вагурин В.А. Синергетика эволюции современного общества : учебн. пособие / В.А. Вагурин. – М. : КомКнига, 2006. – 216 с.
 5. Геєць В.М. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.
 6. Геселева Н.В. Емерджентні властивості системи / Н.В. Геселева, Н.М. Заріцька // Бізнес-Інформ. – 2013. – № 7. – С. 93–97.
 7. Гончарук Я.А. Диференціація підходів до аналізу категорії «економічна безпека держави» / Я.А. Гончарук, М.І. Флейчук // Збірник наукових праць Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2009. – № 2. – С. 15–30.
 8. Гребешкова О.М. Емерджентність у стратегічному процесі підприємства / О.М. Гребешкова // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Вип. 22. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 129–137.
 9. Живко З.Б. Методологія управління економічною безпекою підприємства : монографія / З.Б. Живко. – Л. : Ліга – Прес, 2013. – 474 с.
 10. Казаков Н.Д. Безопасность и синергетика (опыт философского осмысления) / Н.Д. Казаков // Безопасность. Информационный сборник. – 1994. – № 4 (20). – 62 с.
 11. Касти Дж. Большие системы: связность, сложность и катастрофы / Дж. Касти ; пер. с англ. – М. : Мир, 1982. – 216 с.
 12. Лесков М.А. Гомеостатические процессы и теория безопасности / М.А. Лесков // Безопасность. Информационный сборник. – 1994. – № 4 (20). – С. 66–67.
 13. Ліпкан В.А. Безпекознавство : навч. посібник / В.А. Ліпкан. – К. : Європ. ун-т, 2003. – 208 с.
 14. Медоуз Д.Х. Пределы роста: 30 лет спустя [Электронный ресурс] / Д.Х. Медоуз, Й.Рандерс, Д.Л. Медоуз ; пер. с англ. Е.С. Оганесян ; под. ред. Н.П.Тарасовой. – 2-е изд. (ел.). – Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 361 с.). – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
 15. Можейко М.А. Нелинейных динамик теория / М.А. Можейко // Постмодернизм : энциклопедия. – Минск : Интер-прессервис : Книжний дом, 2001. – 499 с.
 16. Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої» економіки : монографія / В.Г. Потапенко ; за ред. проф. Є.В. Хлобистова. – Київ : НІСД, 2013 – 296 с.
 17. Пухальська Г.В. Економічна безпека підприємства: суть та її складові / Г.В. Пухальська, Г.О. Христич // Вісник Хмельн. нац. ун-ту. ек. наук. – 2008. – Т. 1, № 6. – С. 198–200.
 18. Руденський Р.А. Моделювання процесів антисипативного управління економічною безпекою : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Р.А. Руденський. – Донецьк, 2002. – 16 с.
 19. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг : учебник / Р.А. Фатхутдинов. – СПБ. : Питер, 2007. – 352 с.
 20. Шнипко О.С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект / О.С. Шнипко. – К. : Генеза, 2006. – 288 с.
 21. Экономическая безопасность : энциклопедия / авт.-сост. А.Т. Багаутдинов и др. ; пред. ред. кол. А.Г. Шаваев. – М. : Издат. дом «Правовое просвещение», 2001. – 511 с.
 22. Якимова А.М. Системный подход в исследовании социально-экономической безопасности : препринт / А.М. Якимова // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2015 – № 3 – C. 376–386.
Copyright (c) 2017 Олександрович Олексій Воронков, Катерина Сергіївна Дяченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.