Історія журналу

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування — науковий журнали в галузі економічних наук, який видає Житомирський державний технологічний університет. Заснований у квітні 1994 р. Журнал затверджено Постановою Президії ВАК України як фахове видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт  на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Журнал виходить 4 рази на рік. Мова видання: українська, російська, англійська, польська, французька.

Приймає до друку наукові праці за напрямами:

  • Бухалтерський облік, контроль і аналіз.
  • Економіка, організація і управління підприємством.
  • Фінанси і статистика.